Paraszat Pinchas – Odwa?nie dochodz?c swoich praw

Paraszat Pinchas – Odwa?nie dochodz?c swoich praw

Wyobra?cie sobie odwag? potrzebn? do tego, by zwr?ci? si? bezpo?rednio do Moj?esza, przyw?dcy ca?ego narodu izraelskiego. Wyobra?cie sobie na jaki tupet musia?a si? zdoby? w tamtych czasach kobieta, kt?rej zwykle nie s?yszano i kt?ra zazwyczaj by?a w cieniu innych m??czyzn, aby by? w stanie podej?? do Moj?esza i przedstawi? swoje roszczenia.

Inni, kt?rzy niew?a?ciwie “zbli?yli si?” do przyw?dcy, zostali spaleni przez ogie? Boga (Nadaw i Awihu). Korach i jego otoczenie pr?bowali “zbli?y? si?”, by zdoby? wi?cej mocy od Moj?esza i sko?czyli poch?oni?ci przez ziemi?. Zbli?anie si? do Moj?esza w dowolnym momencie w obozie by?o niebezpieczn? opcj?, ale tego si? w?a?nie podj??y c?rki Selofchada pod koniec Parszy Pinchas.

To prawda, ?e ??mia?y one r?wnie? jako wzorce do na?ladowania matriarchinie takie jak na przyk?ad Miriam, ale Miriam by?a jednocze?nie cz??ci? przyw?dztwa. Sk?d wi?c te proste kobiety mia?y do?? odwagi, by zbli?y? si? do Moj?esza i stan?? przed nim?

Read more