Nowa ksi??ka wydana przy wsparciu Shavei Israel: Codzienna porcja Tory ? Komentarze rabina Aviego Baumola po polsku

Nowa ksi??ka wydana przy wsparciu Shavei Israel: Codzienna porcja Tory ? Komentarze rabina Aviego Baumola po polsku

W najbli?szych tygodniach zostanie opublikowana nowa ksi??ka z komentarzami dotycz?cymi parsz ? fragment?w Tory czytanych co tydzie?. Ksi??ka, kt?ra zosta?a wys?ana do drukarni zaledwie kilka dni temu, jest zbiorem tygodniowych artyku??w rabina Aviego Baumola, a jej powstanie by?o mo?liwe dzi?ki wsparciu Shavei Israel. Rabin Avi Baumol jest od kilku lat emisariuszem Shavei Izraela dla spo?eczno?ci ?ydowskiej w Krakowie. Bogna Skoczylas, kt?ra t?umaczy?a teksty rabina z angielskiego na polski to studentka mieszkaj?ca w Izraelu i pracuj?ca dla? naszej organizacji. Dodatkowo przewodnicz?cy Shavei Israel Michael Freund napisa? wst?p do “Komentarze do Tory”.

To co pisa? rabin Avi wynika?o z inicjatywy Shavei Israel. ?Bez Shaveja nie by?oby ani tych parsz, ani ca?ej ksi??ki, ani te? wielkiego wsparcia jakie dostaj? ?ydzi w Polsce? – m?wi rabin.? Ksi??ka zostanie wydana przez wydawnictwo Austeria. Zosta?o ono za?o?one w 2003 roku w zabytkowej dzielnicy ?ydowskiej Kazimierz w Krakowie. Publikacje Austerii po?wi?cone s? g??wnie dzie?om zwi?zanym z kultur? ?ydowsk?. 150 wydanych w niej tytu??w to powt?rzenia oryginalnego t?umaczenia Biblii na j?zyk polski, a tak?e inne komentarze m.in. Stanis?awa Krajewskiego, Konstantego Geberta i Rabina Boaz Pasha (by?ego wys?annika Shavei Izraela do Polski). Rabin Baumol planuje r?wnie? wydanie angielskoj?zycznej wersji ksi??ki do ko?ca 2017 roku. Read more