“MACHON MILTON niebawem wystartuje”

“MACHON MILTON niebawem wystartuje”

Ten tydzie? by? powodem do ?wi?towania. Pracownicy Shavei Israel do??czyli do kilku rabin?w i nauczycieli witaj?c dziesi?ciu uczni?w z ca?ego ?wiata, kt?rzy maj? jedn? wa?n? wsp?ln? cech?: wszyscy zdecydowali si? przy??czy? do wiary ?ydowskiej! S? oni pierwszymi studentami zupe?nie nowego Machon Milton, angielskoj?zycznego Ulpan Giyur (kurs konwersji na judaizm), kt?ry Shavei Israel i jego partner w tym przedsi?wzi?ciu, Rabiniczna Rada Ameryki (RCA) otworzyli w Jerozolimie pod auspicjami G??wnego Rabinatu Izraela.

RCA przez wiele lat prowadzi?a w Jerozolimie podobny kurs r?wnie? po angielsku, ale zako?czy?a oko?o 12 lat temu.  Od tego czasu nie by?o takiego.

Opr?cz personelu Shavei Israel, kierowanego przez za?o?yciela i prezesa Michaela Freunda w ?wi?towaniu uczestniczyli rabin Moshe Weller, szef dzia?u konwersji rabinatu, rabin Reuven Tradburks, dyrektor izraelskiego regionu RCA, Louis Lipsky, starszy koordynator ds. Zada? Planowania i wsparcia finansowego organu ds. Konwersji i rabin Michoel Zylberman, dyrektor s?d?w ds. Konwersji w RCA.

Obecni byli tak?e rabin Aaron Goldscheider i pani Dafna Siegman, nauczyciele nowego programu oraz rabini Shmuel Goldin i Aaron Poston.

YTZJAK L?PEZ DE OLIVEIRA: OSOBISTA HISTORIA

YTZJAK L?PEZ DE OLIVEIRA: OSOBISTA HISTORIA

Za ka?d? histori? kryje si? wyj?tkowa osobowo??, bez kt?rej ta historia by nie zaistnia?a. Centrum Shavei Israel w Belmonte w Portugalii nie jest wyj?tkiem. Osob? stoj?c? za tym miejscem jest Ytzjak L?pez de Oliveira, kt?ry zarz?dza Casa Anusim. Ytzjak urodzi? si? w A Coru?a w Hiszpanii. Pochodzi z Conversos (zwanego tak?e ?marranos?) z ?A Raia?, granicy portugalsko-hiszpa?skiej. Najpierw wpad? na Centrum Spo?eczno?ci ?ydowskiej Ner Tamid w A Coruna. Potem pozna? swoj? niestabiln? sytuacj? zwi?zan? z pochodzeniem ?ydowski. Wtedy, Ytzjak, architekt krajobrazu z zawodu, zwi?zany ju? wcze?niej z Shavei Israel dzi?ki rabinowi Elizeuszowi Salasowi ze spo?eczno?ci Belmonte w Portugalii postanowi? wr?ci? do judaizmu. Teraz kontynuuje nauk? i poszerza swoj? wiedz? dzi?ki wsparciu Shavei Israel oraz przewodnictwu rabina Salasa. ?M?j dom? – wyja?nia Ytzjak – ?pierwotnie o?rodek Shavei Israel w Belmonte nadal jest miejscem spotka? student?w, kt?rzy wracaj? do korzeni, ?yd?w w drodze, kt?rzy tutaj zawsze zostan? serdecznie powitani podczas szabatu, ?wi?t i ka?dego innego dnia, ludzi, kt?rzy b?d? mogli skosztowa? sefardyjskich przysmak?w, pozna? rodzinne przepisy i nauczy? si? lokalnych piosenek ? wszystko dzi?ki temu, ?e Shavei Israel stara si? zapewni? ka?demu cudown? wizyt??.

Shavei Israel i Rabbinical Council of America otworz? angloj?zyczny instytut konwersji w Jerozolimie.

Shavei Israel i Rabbinical Council of America otworz? angloj?zyczny instytut konwersji w Jerozolimie.

Orginalny tekst ukaza? si? na stronie Arutz Sheva

Shavei Israel, organizacja non-profit z siedzib? w Jerozolimie, we wsp??pracy z Rabbinical Council of America (RCA), s? w trakcie otwierania instytutu konwersji w j?zyku angielskim. Instytut o nazwie Machon Milton b?dzie dzia?a? pod patronatem G??wnego Rabinatu Izraela i przygotuje kandydat?w do procesu konwersji.
Za?o?yciel i prezes Shavei Israel, Michael Freund, powiedzia?, ?e jego organizacja i RCA otwieraj? instytut z powodu rosn?cej potrzeby i popytu na niego, poniewa? w Jerozolimie istnieje obecnie tylko kilka opcji dla angloj?zycznych mieszka?c?w, kt?rzy chc? formalne przej?cie na judaizm. Instytut zosta? nazwany na pami?tk? zmar?ego dziadka Freunda, Miltona Freunda, kt?ry by? wybitnym przyw?dc? syjonistycznym i ?ydowskim.
Od 15 lat Shavei Israel prowadzi Machon Miriam, unikalny instytut konwersji, kt?ry oferuje kursy przygotowawcze w j?zyku w?oskim, portugalskim i hiszpa?skim, a teraz zdecydowa? si? zaoferowa? podobn? opcj? w j?zyku angielskim. ?Uznali?my, ?e to kolejny logiczny krok: otwarcie angloj?zycznego instytutu, kt?ry zapewni ciep?e, wspieraj?ce i przyjazne ?rodowisko dla tych, kt?rzy chc? zwi?za? sw?j los z Izraelem lub powr?ci? do swoich korzeni? – powiedzia? Freund.
?Jako wiod?ca organizacja rabiniczna w Ameryce, RCA by?a idealnym partnerem dla tego przedsi?wzi?cia i cieszymy si?, ?e mo?emy po??czy? si? z nimi w tym wa?nym projekcie? – doda? Freund.

Freund i dyrektor regionu Izraela RCA, rabin Reuven Tradburks, omawiali ten pomys? kilka lat temu. Ale ostatnio przekonali si?, ?e nadszed? odpowiedni czas na rozpocz?cie programu.
?Teraz, gdy sp?dzi?em du?o czasu z pracownikami Shavei Israel, jestem jeszcze bardziej przekonany o korzy?ciach p?yn?cych z partnerstwa z organizacj?? – powiedzia?. ?Personel jest wydajny, skuteczny i, co najwa?niejsze, dzia?a na rzecz dobra narodu ?ydowskiego i tych, kt?rzy chc? do??czy? do tego narodu do??czy?. Jest wiele sprawa, ale do tego du?o u?miechu i ciep?a. ?
Rabin Mark Dratch, wiceprezes wykonawczy RCA, powiedzia?: ?S?dy rabiniczne ds. Konwersji w Ameryce P??nocnej w RCA s? standardem konwersji. Wierzymy, ?e Shavei Israel cieszy si? t? sam? wysok? jako?ci? w swoich programach konwersji i cieszymy si? na partnerstwo z RCA w pomaganiu ludziom w ich d??eniu do bycia cz??ci? narodu ?ydowskiego. ?

Osobista historia Shavei Israel: MIQUEL SEGURA AGUILO z Majorki

Osobista historia Shavei Israel: MIQUEL SEGURA AGUILO z Majorki

Nasza kolejna powie?? z cyklu ?Osobiste historie?, w kt?rym dzielimy si? z wami opowie?ciami o ludziach, bez kt?rych dzia?ania Shavei Izrael nie by?yby tak potrzebne i skuteczne. Dla nich w?a?nie powsta?a organizacja, kt?ra ma na celu ponowne po??czenie ?yd?w i potomk?w ?ydowskich z ich korzeniami. Oni s? naszymi przedstawicielami i przyw?dcami spo?eczno?ci ?ydowskich na ca?ym ?wiecie. Jednym z ciekawych ludzi jest Miquel Segura Aguilo z Majorki. Jako Chuetas (potomkowie ?yd?w z Majorki, kt?rzy musieli przej?? na chrze?cija?stwo lub co najmniej ?y? w ukryciu nie mog?c ujawnia? swojej religii) niedawno powr?ci? do judaizmu. Teraz jest dziennikarzem i wiceprezydentem Gminy ?ydowskiej na Balearach. Opr?cz regularnych dzia?a? na rzecz wzmacniania, wspierania i rozwijania swojej spo?eczno?ci, zainwestowa? sw?j czas i wiedz? w zachowanie dziedzictwa historycznego, publikuj?c ekscytuj?c? ksi??k? opowiadaj?c? histori? Chuetas.

Promocja ksi??ki ?The Chuetas: Unfinished Story? (?Chuetas: niedoko?czona historia) odby?a si? w zesz?ym tygodniu w synagodze w Palma de Mallorca. Przysz?o na ni? ponad 60 os?b. Wi?kszo?? z nich odczuwa?a osobisty zwi?zek z tematem. Spo?eczno?? Chuetas przez wiele lat utrzymywa?a tradycje ?ydowskie w tajemnicy. Obecnie znajduje si? w erze coraz wi?kszego zainteresowania badaniem historii swoich przodk?w. Redaktor zauwa?y?, ?e wsp??czesna historia Chuetas jest podzielona na dwie cz??ci, jak mo?na zobaczy? w ksi??ce: pierwsza z nich trwa od 1994 r. do 2003 r., kiedy Miquel pozna? Michaela Freunda i zapozna? si? z dzia?alno?ci? Shavei Israel. Drugi od 2003 r. do tera?niejszo??, kiedy wiele os?b wspomnianych w tej historii i sam autor rozpocz?li formalny proces konwersji i powr?cili do judaizmu.

Miquel wyja?ni? sw?j wyb?r Shavei Israel jako miejsce promocji ksi??ki: bez synagogi, spo?eczno?ci ?ydowskiej i judaizmu nic, co opisa? w tej ksi??ce i w poprzednich, nie ma sensu. Docenia rol?, jak? Shavei Israel odegra? w jego ?yciu i m?wi, ?e dla niego organizacja sta?a si? drzwiami do powrotu do jego dziedzictwa i jego ludu.

Subbotnicka ?yd?wka otrzymuje Izraelskie obywatelstwo po latach czekania!

Subbotnicka ?yd?wka otrzymuje Izraelskie obywatelstwo po latach czekania!

Wtorek, 22 sierpnia 2017 roku to data, kt?rej Tamara Sobyleva nigdy nie zapomni. Tego dnia otrzyma?a teudat zehut – czyli izraelski dow?d to?samo?ci.

Tym samym 57-letnia by?a mieszkanka Vysoki w Rosji zako?czy?a dziesi?cioletni proces, kt?ry by? dla niej zar?wno radosny jak i s?odko-gorzki. Czas ten by? radosny bo doprowadzi? do tego, ?e Tamara jest wreszcie obywatelk? izraelsk?, Po latach przebijania si? przez biurokratyczne w?adze, kt?re zamkn??y drog? do Aliji ?ydowskiej spo?eczno?ci Subbotnik?w, kt?rej Tamara jest cz?onkiem, wreszcie si? uda?o! Te kilka lat mia?y jednak te? smak s?odko-gorzki bo matka Tamary, kt?ra otrzyma?a obywatelstwo przed c?rk? i mog?a ?y? w Izraelu, zmar?a kilka lat temu, zanim Tamara w ko?cu przenios?a si? do pa?stwa ?ydowskiego.

Na pocz?tku XIX wieku pod panowaniem cara Aleksandra I tysi?ce przewa?nie rosyjskich ch?op?w w mie?cie Vysoki przesz?o na judaizm. Wielu studiowa?o w niekt?rych wielkich yeshivach na Litwie, a tysi?ce imigrant?w na pocz?tku 1900 roku wyjecha?o Izraela podczas “drugiej Aliyy?. ?Nazwa “Subbotnik” pochodzi z mi?o?ci jej cz?onk?w do “Subboty” czyli rosyjskiej nazwy szabatu. Tamara po raz pierwszy z?o?y?a podanie o aliy? w roku 2005 roku. Odm?wiono jej wtedy. Read more