Czy paraszat Korach to powt?rka czy dalszy ci?g Biblii?

Czy paraszat Korach to powt?rka czy dalszy ci?g Biblii?

Najgorsze w tej historii jest, ?e to ju? wcze?niej si? wydarzy?o! W Torze! I to nie z byle kim w spo?eczno?ci, lecz z najwi?kszymi, najwa?niejszymi ?wi?tymi osobami w obozie ?ydowskim.

O kim mowa?

O Aaronie oraz Miriam!

“Dlaczego tylko on jest specjalnie traktowany. Czy? B?g nie przemawia r?wnie? i do nas?”

Korach i jego zwolennicy wraz z synami Reuwena m?wi? to samo: “Dlaczego ty Moj?eszu (i Aaronie) jeste?cie specjalnie traktowani? Czy? my wszyscy nie jeste?my ?wi?ci, czy ten nar?d nie jest ?wi?tym ludem??.

A? si? prosi by por?wna? oba bunty. Pierwszy bunt odbywa si? na najwy?szym, duchowym i politycznym szczeblu w rodzinie Moj?esza, gdy buntuje si? jego siostra, kt?ra jest prorokini? wraz z najwy?szym kap?anem. Drugi bunt natomiast prowadzi zupe?nie pozbawiony skrupu??w Korach wraz z zdradzieck? cz??ci? Izraelit?w!

Read more

Paraszat Korach

Przyw?dztwo nie jest odr?bn? cech?, lecz raczej szczeg?lnym po??czeniem cech, umiej?tno?ci i funkcji. M?drzy liderzy cz?sto maj? problem z poci?gni?ciem za sob? t?umu. Z drugiej strony, charyzmatyczni liderzy nie wiedz?, w jakim kierunku maj? prowadzi? lud. Bunt Koracha (wraz z buntem nast?pnego dnia) jest trzecim i ostatnim buntem na pustyni, a jednocze?nie pierwszym, kt?ry bezpo?rednio uderza w Moj?esza i Aarona. Dwa poprzednie bunty ? z?oty cielec i zwiadowcy ? s? odrzuceniem boskich plan?w wobec Izraela, ale nie kwestionuj? ich przyw?dc?w.

Parasza ukazuje nam wyrazisty kontrast mi?dzy buntem Koracha a powstaniem, kt?re wybucha nast?pnego dnia. Do buntu Koracha do??cza stosunkowo ma?a liczba, tylko dwie?cie pi??dziesi?t m??czyzn i ich rodzin. Nast?pnie bunt ten jest u?mierzony dzi?ki boskiej interwencji i cudom, kt?rych nigdy wcze?niej i nigdy p??niej nie doznajemy.

Natomiast nast?pnego dnia ca?y Izrael buntuje si? i uspokaja si? dopiero na widok kwitn?cych migda?owc?w.
Tak naprawd? jest to jeden bunt, kt?ry wyst?puje w dw?ch cz??ciach. Dlaczego, mimo ?e lud ujrza?, jak B?g jednoznacznie odrzuci? Koracha i jego wsp?lnik?w, Dzieci Izraela nadal powstaj? przeciwko swoim przyw?dcom? Read more