Izrael szczepi

Izrael szczepi

Nowi imigranci 257 cz?onk?w Bnei Menasze, kt?rzy przeprowadzili si? do Izraela i obecnie przebywaj? w naszym centrum absorpcyjnym w Nordiya (niedaleko Netanji). S? zaanga?owani w wiele rzeczy, takich jak nauka hebrajskiego, formalna konwersja na judaizm i przygotowywanie si? do nowego ?ycia w Ziemi ?wi?tej.

Poniewa? zrobili alij? w tym najbardziej niezwyk?ym okresie czyli pandemii, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia kwalifikuj? si?, jak ka?dy inny Izraelczyk, do otrzymania nowej szczepionki przeciwko koronawirusowi. W tym tygodniu pierwsi z nich otrzymali swoje szczepienia i s? dumni z tego, ?e tym samym do??czyli do reszty 10% zaszczepianych w Izraelu.

Oby?my szybko zobaczyli koniec pandemii.

Prawie 10.000 szekli zgromadzonych, by pom?c wdowie Bnei Menasze, kt?ra zachorowa?a na koronawirusa

Prawie 10.000 szekli zgromadzonych, by pom?c wdowie Bnei Menasze, kt?ra zachorowa?a na koronawirusa

?Michaelu,

Jest kolejna rodzina, kt?ra naprawd? potrzebuje pomocy finansowej. To Tamar, wdowa z dw?jk? dzieci, w wieku 14 i 17 lat. Pod koniec wrze?nia zachorowa?a na kronawirusa. Po 14 dniach wynik testu by? nadal pozytywny. Jest jedyn? ?ywicielk? rodziny. Tak bardzo martwi si? o czynsz za mieszkanie i inne podstawowe potrzeby. Gdyby?my mogli jej pom?c, by?aby to dla tej tr?jki os?b naprawd? ulga i wielka micwa. Jej podstawowy niezb?dny bud?et miesi?czny wynosi 5000 jen?w. Ka?da kwota, niezale?nie od tego, czy cz??? czy ca?o?? pomo?e jej przezwyci??y? niepewn? sytuacj? ?.

Ten list jest jednym z wielu podobnych list?w, kt?re Michael Freund, za?o?yciel i prezes Shavei Israel, otrzymuje od pocz?tku globalnej pandemii koronawirusa. Tym razem pomoc przysz?a w postaci rabina Tuly Weisza i funduszu charytatywnego Israel365. Docieraj?c do swojej rozleg?ej sieci, uda?o mu si? zabezpieczy? prawie 10000 szekli, pomagaj?c Tamar i jej rodzinie op?aci? czynsz, zaopatrzy? lod?wk? w zapasy i pozwoli? jej wyleczy? si? z koronawirusa bez martwienia si? o d?ugi, z kt?rym b?dzie musia?a si? zmierzy? samotnie, gdy odzyska zdrowie.

Jeste?my bardzo wdzi?czni ludziom o szczodrych sercach, takim jak rabin Weisz. Ich inicjatywy maj? ogromne znaczenie dla Bnei Menasze i wielu innych potrzebuj?cych ludzi w naszych spo?eczno?ciach.

Aby wesprze? nasz? awaryjn? kampani? koronawirusow? i pom?c osobom takim jak Tamar i jej rodzinie, kliknij tutaj.

Stare Miasto, Nowe Do?wiadczenie

Stare Miasto, Nowe Do?wiadczenie

Pracownicy Shavei Israel cz?sto wyg?aszaj? przem?wienia i przedstawiaj? prezentacje w spo?eczno?ciach, szko?ach i podczas seminari?w na ca?ym ?wiecie.?Ostatnio, wraz z pandemi? koronawirusa, programy te w du?ej mierze migrowa?y do ???wiata wirtualnego za po?rednictwem Zoom i innych us?ug dostarczania webinar?w online.

Wiele program?w rocznych w Izraelu zako?czy?o swoj? dzia?alno?? wcze?niej, w okolicach ?wi?ta Pesach, zamiast pr?bowa? kontynuowa? na przek?r wirusowi. Jednak niekt?re programy na p??kuli po?udniowej, kt?re rozpocz??y si? dopiero niedawno, gdy wprowadzono blokady, zrobi?y wszystko, co w ich mocy, aby nie zrujnowa? ca?ego roku swoim studentom.

Jednym z takich instytut?w jest MTA (Midreshet Tora v’Avodah) program Bnei Akiva. Mieszkaj?c na Starym Mie?cie w Jerozolimie, byli zdeterminowani, aby zaj?cia by?y jak najbardziej normalne. Korzystaj?c z drewnianych ?cianek dzia?owych z przezroczystego pleksiglasu, wymy?lili spos?b na rozdzielenie swoich uczni?w – i nauczycieli – na oddzielne kapsu?y;?pozwalaj?c na prezentacj? bez ogranicze? i osobist? komunikacj?, kt?rej tak bardzo brakowa?o przez ostatnie kilka miesi?cy.

W ten spos?b nasza pracownica Laura Ben-David znalaz?a si? na Starym Mie?cie w Jerozolimie po raz pierwszy od pocz?tku pandemii. Chocia? do ostatniej minuty nie by?o pewne, czy zaj?cia si? odb?d? Laura zgodzi?a si? p?j??. Sama zrobi?a fotograficzn? prezentacj? na temat Zaginionych i ukrytych ?yd?w, a konkretnie Bnei Menasze, w ramach serii MTA o syjonizmie i aliji. Uczniowie byli zaanga?owani, zadawali wiele istotnych i inteligentnych pyta? i wydawali si? naprawd? cieszy? z zaj?? i czerpa? z nich korzy?ci.

W nadchodz?cych miesi?cach od? si? kolejne alije Bnei Menasze. Nie mo?emy si? doczeka?, aby na lotnisku powita? nowych uczni?w MTA!

Aby zorganizowa? prezentacj? Shavei Israel w swojej spo?eczno?ci – wirtualnej lub w prawdziwym ?yciu – skontaktuj si? z office@shavei.org .

Przyw?dztwo i tworzenie nowych gmin ?ydowskich

Przyw?dztwo i tworzenie nowych gmin ?ydowskich

Podobnie jak inne organizacje na ca?ym ?wiecie, Shavei Israel musia?a ca?kowicie zmieni? dzia?alno?? w ?wietle pandemii koronawirusa.

Nasze spo?eczno?ci znajduj?ce si? na wi?kszo?ci kontynent?w podj??y wyzwanie, organizuj?c internetowe konferencje i programy, takie jak ten zorganizowany w Ekwadorze przez rabina Elada Villegasa. Wyk?ad zatytu?owany ?Przyw?dztwo i ustanowienie nowych spo?eczno?ci ?ydowskich? by? prowadzony w j?zyku hiszpa?skim, a uczestnikami byli ludzie z ca?ej Ameryki ?aci?skiej i Izraela.

Z niecierpliwo?ci? czekamy na wiele innych podobnych program?w, kt?re b?d? s?u?y? utrzymaniu zaanga?owania i ??czno?ci naszych spo?eczno?ci w tych trudnych czasach.

Przeprowadzka do Izraela nie jest ?atwa. Do tego nauka obcego j?zyka. Jedna z cz?onki? plemienia Bnei Menasze dodatkowo zaci?gn??a si? do wojska, by broni? pa?stwa.

Atak na cz?onka Bnei Menasze

Atak na cz?onka Bnei Menasze

Z przykro?ci? informujemy o ataku na Am-Shalema, m?odego ?yda z plemienia Bnei Menasze, kt?ry zrobi? alij? do Izraela z Chin trzy lata temu. Jeste?my oszo?omieni i oburzeni tym rasistowskim zachowaniem. Am-Shalem zosta? zaczepiony ostatniej nocy w Tyberiadzie przez dw?ch chuligan?w, kt?rzy krzykn?li: ?Koronavirus! Chiny!? po czym go brutalnie pobili. Ch?opak jest w szpitalu, a jego stan jest stabilny.