Paraszat Ki Tisa

Paraszat Ki Tisa

Ska?enie to w tej chwili g??wny temat na ca?ym ?wiecie. Wszyscy – jednostki, ca?e miasta i pa?stwa – pr?buj? odpowiedzie? na pytanie, w jaki spos?b ograniczy? rozprzestrzenianie si? zaka?e? i co robi?, gdy jeste?my ju? zaka?eni. W naszej Parszy ma?a grupa Dzieci Izraela zaczyna oddawa? cze?? fa?szywym b?stwom i zajmowa? si? innymi, podobnymi czynno?ciami. B!g przysy?a Moj?esza, by zwalczy? zaka?enie, zanim obejmie ono pozosta?? cz??? Narodu, i Moj?eszowi si? to udaje. Wspiera go plemi? Lewit?w. Wsp?lnie badaj?, jedno po drugim, Dzieci Izraela i nie znajduj? ska?enia. Mimo to Moj?esz wci?? boi si? o zdrowie Narodu.

Widzimy, ?e s? tacy, kt?rzy mog? wej?? w kontakt ze ska?eniem i nie zakazi? si?. Dlaczego? Moj?esz nie by? podatny na ba?wochwalstwo, poniewa? zna? B!ga bezpo?rednio. Wszystko inne by?o dla niego oczywistym oszustwem. Lewici pe?nili w Egipcie rol? kap?an?w Izraela, dzi?ki czemu nie mieli kontaktu z ba?wochwalstwem i tak?e nie mogli mu ulec. Jednak u pozosta?ej cz??ci Narodu nawet najkr?tszy kontakt m?g? spowodowa? ska?enie.

Jeste?my codziennie bombardowani duchowymi zagro?eniami i truciznami, kt?re cz?sto sami tworzymy. Nie ma jednak mo?liwo?ci, by unikn?? ich wszystkich. Musimy by? uczciwi wobec samych siebie i wiedzie?, kt?rym jeste?my w stanie si? oprze?, a kt?rych jednak nale?y unika?. Najwi?kszym zagro?eniem dla naszego bezpiecze?stwa nie jest ekspozycja na niebezpieczne substancje. Jest nim ignorancja, przez kt?r? wierzymy, ?e damy rad? oprze? si? wszystkiemu.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua

PURIM DOOKO?A SWIATA 2020

PURIM DOOKO?A SWIATA 2020

Jak co roku zebrali?my mn?stwo zdj?? z naszych spo?eczno?ci na ca?ym ?wiecie, od Ambato, w Ekwadorze po Manipur w Indiach. Na fotografiach mo?ecie zobaczy? najr??niejsze kostiumy, czytanie megilat Ester, uroczyste posi?ki i imprezy.

Zagro?enie koronawirusem Covid-19 spoczywa na wszystkich, a niekt?re wydarzenia zosta?y ogarniczone, a nawet odwo?ane. Ale rado?? i ?wi?teczny nastr?j wci?? przenikaj? wszystkie nasze spo?eczno?ci, a my mamy dla Was fotografie, aby to udowodni?.

WP?YW KORONAWIRUSA NA SHAVEI ISRAEL

WP?YW KORONAWIRUSA NA SHAVEI ISRAEL

Prawie trzy lata temu, Shavei Israel sprowadzi? pi?? m?odych kobiet ze spo?eczno?ci ?ydowskiej Kaifeng w Chinach do Izraela i pom?g? im zrobi? Alij?. Nasze plany sprowadzenia kolejnej m?odej kobiety zosta?y tymczasowo wstrzymane za spraw? niezabezpieczonego koronawirusa, znanego obecnie jako Covid-19 .

Gdy Chiny sta?y si? epicentrum tego, co szybko staje si? pandemi?, alija wydawa?a si? coraz bardziej ma?o prawdopodobna. Gdy 30 stycznia wszystkie loty z Chin do Izraela zosta?y odwo?ane, by?o zbyt oczywiste, ?e alija b?dzie musia?a si? odby? w p??niejszym terminie, chocia? kiedy to nast?pi, mo?emy si? tylko domy?la?.

Wstrzymanie Aliji nie by?o jedynym zdarzeniem zwi?zanym z Shavei Israel, na kt?re wp?yw mia? koronawirus. M?ody m??czyzna z tej samej spo?eczno?ci ?ydowskiej w Kaifeng, kt?rego Shavei Israel sprowadzi?o do Ziemi ?wi?tej ma si? pobra? za kilka tygodni w Izraelu. Po wielu wysi?kach jego rodzina w Chinach za?atwi?? niezb?dne wizy i zorganizowa?a kosztowne loty, aby uczestniczy? w tej radosnej okazji. Teraz nie ma prawie ?adnej szansy, aby byli tutaj i ?wi?towali z nim.

Ca?y personel Shavei Israel modli si? o szybkie powstrzymanie koronawirusa Covid-19 oraz o powr?t do zdrowia i zdrowie wszystkich zara?onych.