Korzenie Sycylijskich ?yd?w oraz ich przysz?o??

Korzenie Sycylijskich ?yd?w oraz ich przysz?o??

W angloj?zycznym radio w Izraelu zosta?a przeprowadzona rozmowa z przewodnicz?cym Shavei Israel Michaelem Freundem. M?wi? on o dramatycznych wydarzeniach, kt?re mia?y miejsce na Sycylii i w po?udniowych W?oszech. W programie radiowym, Michael omawia? d?ug? histori? ?ydowsk? we W?oszech. Opowiada? o wp?ywie Inkwizycji na ?ydowsk? spo?eczno??. Przez ni? wiele ?yd?w musia?o si? przez dziesi?tki lat ukrywa?. Dopiero teraz jako Anousim powoli to co zosta?o zakopane powoli si? odradza na nowo.

O jednym z dow?d na takie odrodzenie by?o niedawno w mediach g?o?no. 12 stycznia 2017 roku, arcybiskup Palermo Corrado Lorefice odda? spo?eczno?ci ?ydowskiej budynek, kt?ry nale?a? do ko?cio?a i klasztoru St. Nicolo Tolentino, a kt?ry wcze?niej zosta? zbudowany na szczycie ruin Wielkiej Synagogi w Palermo.

Wywiad radiowy z Michaelem zosta? przeprowadzony dok?adnie tego samego dnia. By?o to r?wnie? w 524 rocznic? wydalenia ?yd?w z W?och (z rozkazu kr?lowej Izabeli I Kastylijskiej i kr?la Ferdynanda Aragonii).

“To cud, ?e po ponad 500 latach na Sycylii wci?? s? ludzie, kt?rzy dumni s? ze swoich ?ydowskich korzeni i kt?rzy s? ?wiadectwem tego, ?e ani wydalenia, ani Inkwizycja nie by?y w stanie ugasi? wiecznej iskry ?ydowskiej? m?wi? Freund.

Ca?y wywiad znajduje si? tutaj: https://shavei.org/listen-michael-freund-on-sicilys-jewish-roots/