Korzenie Sycylijskich ?yd?w oraz ich przysz?o??

W angloj?zycznym radio w Izraelu zosta?a przeprowadzona rozmowa z przewodnicz?cym Shavei Israel Michaelem Freundem. M?wi? on o dramatycznych wydarzeniach, kt?re mia?y miejsce na Sycylii i w po?udniowych W?oszech. W programie radiowym, Michael omawia? d?ug? histori? ?ydowsk? we W?oszech. Opowiada? o wp?ywie Inkwizycji na ?ydowsk? spo?eczno??. Przez ni? wiele ?yd?w musia?o si? przez dziesi?tki lat ukrywa?.… Read More Korzenie Sycylijskich ?yd?w oraz ich przysz?o??