Polski olimpijczyk walczy o ?ydowsk? pami??

Polski olimpijczyk walczy o ?ydowsk? pami??

Szanowny Rabinie,

Nazywam si? Dariusz Popiela i pochodz? z Nowego S?cza. Jestem dobrym przyjacielem ?ukasza Polomskiego, pracujemy razem w S?deckim Sztetl. Spotykamy si? w Nowym S?czu.

Rozpoczynam projekt ratowania cmentarza ?ydowskiego w Kro?cienku nad Dunajcem. Cmentarz jest w bardzo z?ym stanie. Czy?cimy go regularnie i ?cinamy wysok? i szybko rosn?c? traw?. Obecnie jest o wiele lepiej, ale wci?? jest pusto bo s? tylko dwie Macewy 🙁 ?Gdy by?em tam ostatni kilka godzin wpad?em na pomys?, by rozpocz?? projekt upami?tnienia ?yd?w z Kro?cienka i okolic. Z majorem Krosicenko w radzie miejskiej zbudujemy drog? na cmentarz, bo teraz jest tam zwyk?a ??ka. Chcemy by by? to wyj?tkowy zabytek, bo mamy list? wszystkich ?yd?w w Kro?cienku do 1942 r. To nie tylko numery, ale te? wszystkie imiona i nazwiska! To nasz cel! Przygotowuj? oficjaln? wizualizacj? list?w itp. Chcia?bym zaprosi? rabina do projektu, je?li jest rabin zainteresowany. I mam nadziej?, ?e? 17 czerwca razem pomodlimy si? nad grobami podczas prezentacji powsta?ego pomnika.

Po tym jak otrzyma?em ten list dowiedzia?em si?, ?e jest wi?cej w Polsce nie-?yd?w, kt?rzy chc? upami?tnia? ?ydowsk? przesz?o?? Polski. Pomy?la?em, ?e wiadomo?? napisa?a jedna z prawych dusz, kt?ra sp?dza ?ycie badaj?c ?ydowsk? Polsk?, mo?e uczy na uniwersytecie lub pracuje dla organizacji non-profit upami?tniaj?cej ?ydowskie dziedzictwo w Polsce. Read more