Parsza Tazria – Mezora

Parsza Tazria – Mezora

Zazwyczaj lubi? omawia? kwestie etyczne i psychologiczne zawarte w cotygodniowych Parszach. Jednak w tym tygodniu nie mam wyj?cia, musz? skupi? si? na przekazie praktycznym.

Parsza Tazria m?wi o r??norakich cielesnych i duchowych dolegliwo?ciach, przy czym wi?kszo?? tekstu opowiada o chorobie carat. Carat to przypad?o?? duchowa, powodowana przez Leszon Hara – m?wienie ?le o innych ludziach. Carat atakuje cia?o, ubrania i domy. Nasza Parsza podaje trzy istotne, praktyczne nakazy dotycz?ce obecnego kryzysu zdrowotnego.

Po pierwsze: by chroni? si? nawet przed mo?liwo?ci? zaka?enia, niezb?dna jest kwarantanna, zachowanie dystansu i zakrywanie ca?ej twarzy, ??cznie z nosem. Jest to napisane bardzo wyra?nie. Po drugie: tylko ten, kto jest odpowiednio wykszta?cony w kierunku diagnozowania chor?b mo?e znie?? kwarantann?. Nie mog? tego zrobi? ani kr?lowie, ani rabini – tylko ci, kt?rzy bezpo?rednio widz? efekty choroby. Po trzecie: niezb?dna jest ceremonia, kt?ra oznaczy koniec kwarantanny i ponowne wej?cie do spo?eczno?ci. To bardzo wa?ne przej?cie i potrzebna jest ceremonia, kt?ra nas przez ten proces przeprowadzi.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua