Paraszat Naso

Paraszat Naso

Patrz?c z zewn?trz, trudno zauwa?y? po??czenie mi?dzy poszczeg?lnymi cz??ciami naszej Parszy. Otwiera j? sfinalizowanie spisu ludno?ci i przekazanie obowi?zk?w Lewitom, a ko?cz? specjalne ofiary, sk?adane przez lider?w wszystkich plemion podczas dedykacji Miszkanu. W ?rodku za? mamy gorzkie wody Soty i ascetyczne praktyki Nazir?w. Na pocz?tku Parszy B!g wyznacza Lewitom ich misj? w Izraelu i ?wiecie. Nie mog? ju? wybra? sposobu, w jaki b?d? Mu s?u?y?, ale maj? pe?n? jasno?? co do swojej w?a?ciwej roli na ?wiecie. Na ko?cu Parszy ksi???ta wszystkich plemion sk?adaj? dok?adnie takie same ofiary z okazji inauguracji Miszkanu. Ka?dy z nich samodzielnie zdecydowa?, jaki b?dzie najw?a?ciwszy spos?b, by s?u?y? B!gu i jak wida?, ka?dy z nich doszed? do tego samego wniosku.

Pocz?tek i koniec Parszy pokazuj?, ?e ka?dy z nas s?u?y B!gu w sw?j w?asny, optymalny spos?b. S?u?ba ta sprawia, ?e stajemy si? jedno?ci? ze ?wiatem, ale jednocze?nie odbiera nam wolno??. Je?li wiem, co mam robi?, jak mog? wybra? cokolwiek innego? Nazireat i Sota pojawiaj?ce si? pomi?dzy tymi dwoma cz??ciami, s? jak ludzie, kt?rzy z w?asnej woli wyszli z danego porz?dku i w ko?cu zgrzeszyli. Ka?dy z nas jest wyj?tkowy i ka?dy ma swoj? w?asn? ?cie?k? s?u?by B!gu. Ale ?cie?ka ta przebiega przez wsp?lnot?, nigdy nie znajduje si? po za ni?.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua

t?um. Jojo Wrze?niowska

Paraszat Wajelech

Paraszat Wajelech

Nasza Parsza w tym tygodniu opisuje chwil?, kiedy Moj?esz ko?czy pisa? Tor? i przekazuje j? lewitom, kap?anom i starszy?nie Izraela. By? mo?e nie zwr?ciliby?my na ten fragment wi?kszej uwagi, gdyby nie fakt, ?e robi to dwa razy: w wersecie 31:4 i znowu w wersecie 31:29. O co w tym chodzi? Dlaczego Moj?esz ko?czy pisa? Tor? dwa razy?

Najbli?szy Szabat to Szabat Nawr?cenia (Szabat Szuwa), Szabat Powrotu (hebr. t?szuwa). To Szabat pomi?dzy Rosz HaSzana i Jom Kipur, kiedy wszyscy dok?adamy wszelkich stara?, by zmieni? swoje dzia?ania i naprawi? z?e uczynki, ?eby B!g zapisa? nas w Ksi?dze ?ycia. W ten Szabat b?dziemy s?ucha? o tym, jak Moj?esz, kiedy sko?czy? pisa? Tor?, Ksi?g? ?ycia, otworzy? J?, by napisa? wi?cej. Okazuje si?, ?e to nie koniec. B!g czeka, by doda? nasze imiona do Ksi?gi Dobrego ?ycia. My musimy zechcie? napisa? ci?g dalszy.

Gmar Chatima Towa!

Szabbat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua

Parasza Nasso – Ka?dy ma swoj? rol?

Parasza Nasso – Ka?dy ma swoj? rol?

Ka?dy ma swoj? rol?

Znany ?ydowski ?art opowiada o ?wieckim ?ydzie, kt?ry uda? si? do rabina i powiedzia?, ?e przeka?e ogromn? darowizn? na rzecz synagogi, o ile tylko otrzyma prawo do b?ogos?awienia ludzi w ?wi?ta. Rabin odm?wi? wyja?niaj?c, ?e to jest zarezerwowane tylko dla?? specjalnych ?yd?w i nie ka?dy ma tak? mo?liwo??. M??czyzna nalega? i doda? jeszcze kilka zer do wypisanego czeku. W kt?rym? momencie ten pozbawiony skrupu??w rabin zgodzi? si? i powiedzia?: “Niniejszym nadaj? ci kap?a?ski tytu? kohena i mo?esz teraz b?ogos?awi? ludzi. M??czyzna ucieszy? si? ogromnie i powiedzia?: “?wietnie, wreszcie mog? b?ogos?awi? ludzi tak robi? to m?j ojciec “.

?art oczywi?cie koncentruje si? na ignorancji niekt?rych cz?onk?w spo?eczno?ci, kt?rzy nie maj? zielonego poj?cie, ?e skoro ich ojciec by? kohenem to oni r?wnie? dziedzicz? ten tytu?. Ale idea ?artu jest g??bsza. Ka?dy zawsze szuka lepszej roli, bardziej b?yskotliwej dzia?alno?ci, nawet w aspekcie religijnym, s? prace, kt?re przynosz? “chwa??”, a potem pojawiaj? si? zadania, kt?re nie przynosz? ?adnej s?awy ani uznania.

Read more

Paraszat Behaalotecha – Prac? i ?piewem

Paraszat Behaalotecha – Prac? i ?piewem

I przem?wi? B?g do Moj?esza: We? lewit?w i oczy?? ich … Dlaczego? Aby przygotowa? Lewit?w do s?u?by w ?wi?tyni. Nie ma tu znaczenia wiek, w kt?rym si? tego dokonuje. Nasza parasza k?adzie nacisk na opis procedury, kt?ra przygotowuje lewit?w do wznios?ej funkcji s?u?enia w ?wi?tyni.

A jaka dok?adnie jest ich rola i misja? Co nale?y do ich obowi?zk?w?

Raszi pomaga nam, to zrozumie? komentuj?c ten fragment Tory: (Ksi?ga Liczb 8: 5-19)

Read more