Wolontariuszka Shavei Israel w ?odzi

Przed wybuchem II wojny ?wiatowej w Polsce mieszka?o ponad 3 miliony ?yd?w. Dziewi??dziesi?t procent polskiego ?ydostwa zosta?o zgin??o podczas Holokaustu, a powojenne represje komunistyczne sprawi?y, ?e wielu polskich ?yd?w uciek?o z Polski. Ci, kt?rzy zostali, cz?sto musieli ukrywa? swoj? to?samo??. Ale od czasu upadku ?elaznej kurtyny i transformacji Polski w demokracj? coraz wi?ksza liczba Polak?w… Read More Wolontariuszka Shavei Israel w ?odzi

??D?, NIEGDY? MIEJSCE GETTA, DZISIAJ ?WI?TUJE ?YDOWSKI FESTIWAL

Artyku? z JPOST Mieszka?cy ?odzi wzi?li udzia? w Festiwalu Spokoju, kt?ry rozpocz?? si? podczas ?ydowskiego ?wi?ta Szawuot.? Kilka festiwalowych dni uhonorowa?o ?ydowskie dziedzictwo miasta jak poinformowa? nas w ?rod? komunikat prasowy Shavei Israel. Przedwojenna ??d? by?a wa?nym miastem przemys?owym, w kt?rym mieszkali obok siebie Niemcy, ?ydzi, Polacy i Rosjanie. Ta rzeczywisto?? jest uhonorowana corocznym wrze?niowym… Read More ??D?, NIEGDY? MIEJSCE GETTA, DZISIAJ ?WI?TUJE ?YDOWSKI FESTIWAL

Polacy z ?ydowskimi korzeniami podczas sederu TuBiszwatowego w ?odzi

??d?, Polska, 21 stycznia ? spo?eczno?? ?ydowska w ?odzi zebra?a si?, aby uczci? ?wi?to Tu B’Szwat specjaln? kolacj? zorganizowan? przez rabina ?odzi, wys?annika organizacji z Jerozolimy Shavei Israel . W wydarzeniu wzi??o udzia? oko?o 25 os?b, w tym miejscowi ?ydzi i inni mieszka?cy ?odzi, kt?rzy twierdz?, ?e czuj? si? zwi?zani ze spo?eczno?ci? ?ydowsk? i szukaj?… Read More Polacy z ?ydowskimi korzeniami podczas sederu TuBiszwatowego w ?odzi

Spo?eczno?ci Shavei Israel na ca?ym ?wiecie obchodz? Chanukah

Chanuka – ?wi?to ?wiate? – jednoczy ?yd?w na ca?ym ?wiecie dzi?ki magicznej atmosferze rado?ci, nadziei i poczucia cudu. Cieszmy si? razem patrz?? jak ma?e i du?e spo?eczno?ci obchodzi?y ?wi?to w r??nych cz??ciach ?wiata. Zaczniemy od Indii, gdzie Bnei Menasze z lokalnych stan?w Manipur i Mizoram zbieraj? si?, aby zapali? ?wiece Chanukah. Manipur Mizoram Podczas gdy… Read More Spo?eczno?ci Shavei Israel na ca?ym ?wiecie obchodz? Chanukah

CUDOWNE SUKKOT W SPO?ECZNO?CIACH ?YDOWSKICH SHAVEI ISRAEL

Teraz, kiedy ?wi?to Sukkot si? sko?czy?o mo?emy przypomnie? sobie wszystkie cudowne chwile podczas przygotowa? do ?wi?ta, modlitw, imprez, rado?ci z Simchat Tora oraz innych wspania?ych wydarze? z r??nych cz??ci ?wiata. Zobaczcie przygotowane dla nas fotografie. Znajdziecie na nich zdj?cia przedstawiaj?ce ?ydowskie spo?eczno?ci Shavei Israel od Ameryki Po?udniowej po Polsk?, od Portugalii po Rosj?. Zobaczycie rado??… Read More CUDOWNE SUKKOT W SPO?ECZNO?CIACH ?YDOWSKICH SHAVEI ISRAEL