Paraszat Balak

Paraszat Balak

Jako autor najbardziej lubi? Parsz? Balak. Nag?a zmiana perspektywy to narz?dzie, kt?re dopiero niedawno zosta?o znowu w??czone do literackiego warsztatu. Uwielbiam ogl?da? Dzieci Izraela oczami im wsp??czesnych. Bilam jest cudown? postaci?, a ironia jest tu najwy?szej klasy. Ale nie tylko tym r??ni si? nasza Parsza od innych. Mamy w niej te? nieizraelskiego proroka i m?wi?c? o?lic?. Czego to wszystko nas uczy?
Po pierwsze, Tora zmienia perspektyw? i patrzymy oczami Balaka. Uczymy si? w ten spos?b, ?e nie jeste?my jedynym narodem, kt?ry ma znaczenie. S? tak?e inne narody maj?ce swoje specjalne po??czenie z B!giem. Po drugie, odkrywamy, ?e B!g porozumiewa si? r?wnie? z innymi narodami i wysy?a im prorok?w. Po trzecie, o?lica pokazuje Bilamowi, ?e jego specjalna moc – mowa, nie robi z niego specjalnej osoby. Jest to tylko narz?dzie, kt?re da? mu B!g. Mo?e da? je komukolwiek lub czemukolwiek. Parsza Balak czyni nas
pokornymi. Ka?dy z osobna i wszyscy razem jeste?my wybrani przez B!ga i obdarowani przez niego niesamowitymi mo?liwo?ciami. Jednak nie to sprawia, ?e jeste?my dobrzy czy nawet wyj?tkowi. Wszystko zale?y od tego, jak owych narz?dzi u?ywamy.
Szabat Szalom!
Z mi?o?ci?,
Yehoshua

T?um. Joanna Jojo Wrze?niowska