Studium nad fragmentami Paraszy Szlach

Wszyscy jeste?my zaniepokojeni czytaj?c parasz? Szlach. Przedstawia ona najgorsz? wersj? m?odego narodu, w chwili jego najwi?kszego buntu. Odrzucaj? oni Boga i jego obietnic? niezale?nie od wszystkich cud?w i wsparcia, kt?re otrzymali. Analizowali?my ju? grzechy zwiadowc?w, kt?rzy przynie?li z?e wie?ci z Ziemi Izraela, por?wnali?my prawdziwe zeznania z oszczerstwami, dostrzegli?my narzekania i p?acze w namiotach, niedojrza?o?? i kapry?no?? m?odego narodu. Jeste?my r?wnie? ?wiadkami mechanizm?w obronnych Moj?esza i Arona.

I tak, zn?w nadesz?a parasza Szlach i zastanawiam si?, co jeszcze mo?na tu odkry?? Czego mo?emy si? nauczy?? Jaki przekaz jest jeszcze tu zawarty poza kl?ska, kar?, niespe?nionymi oczekiwaniami i rozwianymi marzeniami?

Mo?e powinni?my po?o?y? nacisk na reszt? paraszy. By? mo?e z te inne fragmenty paraszy poka?? nam ca?a parasz? w innym ?wietle.

To, co dzieje si? w pozosta?ej cz??ci paraszy?

Prawa o dobrowolnych ofiarach 15: 1-16
Prawa zwi?zane z pieczeniem cha?y 15: 17-21
Prawa niecelowego grzesznika 15: 22-29
Prawa celowego grzesznika 15: 30-31
Historia zwi?zana ze zbieraniem drwa w Szabat 15: 32-36
Prawa zwi?zane z Cicit 15: 36-41 Read more