Historia Marrano: Dwie kuchnie, ale nikt nie wiedzia? dlaczego

Historia Marrano: Dwie kuchnie, ale nikt nie wiedzia? dlaczego

artyku? Shimon Cohen

Po tym jak Sara zainteresowa?a si? judaizmem odkry?a, ?e jest potomkini? Marranosa. Historyczny i osobisty kr?g si? zamkn??.

Arutz Sheva rozmawia? z Sar? Israel, potomkini? Marranos  – ?yd?w zmuszonych do przej?cia na chrze?cija?stwo podczas hiszpa?skiej inkwizycji –  kt?ra znalaz?a drog? powrotn? do judaizmu w swojej rodzinnej Hiszpanii.

Sara wyja?ni?a, ?e ??jej matka przesz?a duchowy proces poszukiwania, ale nie odnalaz?a si? w ?adnej religii dop?ki nie odkry?a judaizmu. Wtedy poczu?a, ?e to w?a?nie miejsce prawdziwego Boga, do kt?rego ona nale?y. Jej matka wg??bi?a si? w judaizm, kt?rym w ko?cu Sara r?wnie? si? zainteresowa?a. P??niej Sara wzi??a udzia? w spotkaniu szabatowym zorganizowanym przez wys?annik?w Shavei Israel, kt?rzy przybyli do Hiszpanii. (Shavei Israel to izraelska organizacja, kt?ra pomaga zaginionym i ukrytym ?ydom powr?ci? do swoich korzeni).

?Podczas kolacji szabatowej rozmawiano o Marranos? m?wi Sara, wyja?niaj?c, ?e pocz?tkowo nie widzia?a ?adnego zwi?zku mi?dzy t? grup?, a ni? i jej rodzin?. Pragn??a zwyczajnie do??czy? do narodu ?ydowskiego. Ale podczas tego Szabatu rozmowa toczy?a si? wok?? tradycyjnych zwyczaj?w, kt?re zachowa?y si? w?r?d Marran?w z pokolenia na pokolenie, zakorzenione w judaizmie.

Dyskusja sprawi?a, ?e ??przypomnia?a sobie zwyczaje kt?re panowa?y w jej w?asnym domu. Pami?ta?a mi?dzy innymi ?amanie kieliszka na weselach, czego nikt w rodzinie nie m?g? jej wyja?ni?.

Sara opowiada r?wnie?, ?e w domu babci z nieznanego jej powodu  by?y dwie kuchnie. Nikt nie wiedzia? dlaczego i nikt o to nie pyta?. Rodzina zwyczajnie przyzwyczai?a si? do tego. Kiedy zmar?a jej babcia, umie?cili j? na pod?odze, w przeciwie?stwie do panuj?cego w okolicy zwyczaju chrze?cija?skiego. P??niej, kiedy Sara rozmawia?a z wolontariuszami w ?ydowskiej organizacji poch?wku w Madrycie, odkry?a, ?e ??jest to r?wnie? ?ydowski zwyczaj. (W judaizmie je?li osoba umiera w domu, to martwe cia?o k?adzie si? na pod?odze i przykrywa, dop?ki nie zostanie przygotowane do poch?wku).

Rozmowa, kt?r? Sara odby?a po Szabacie z wys?annikami Shavei Israel o jej zwyczajach rodzinnych, zamkn??a dla niej kr?g. Ona, kt?ra chcia?a nawi?za? kontakt z narodem ?ydowskim, odkry?a, ?e ??w rzeczywisto?ci by?a jego cz??ci? – cz??ci?, kt?ra musia?a porzuci? judaizm i w?drowa? przez setki lat.

W swojej ksi??ce Repaired Vessels (opublikowanej w j?zyku hebrajskim) Sara opisuje, jak ona i jej syn Baruch poradzili sobie z przystosowaniem si? do ?ycia ?ydowskiego w ma?ej hiszpa?skiej wiosce, gdzie wraz z rodzin? przeszli pierwsze etapy konwersji. Z jednej strony by?o to bardzo trudne, poniewa? nikt we wsi nie by? religijnym ?ydem, ani nie mia? poj?cia o judaizmie. Z drugiej strony Sara bardzo dobrze porozumiewa?a si? z mieszka?cami wioski. Wie?niacy rozumieli i szanowali jej wyb?r. Towarzyszyli procesowi wej?cia w judaizm i ostatecznemu przeniesieniu si? do Madrytu.

Kiedy rodzina dotar?a do Madrytu, praktykowanie judaizmu sta?o si? znacznie ?atwiejsze dzi?ki du?ej populacji ?ydowskiej. Po przej?ciu kolejnego etapu konwersji w Madrycie rodzina przeprowadzi?a si? do Izraela, aby zako?czy? j? ca?kowicie, osiedlaj?c si? w Beit El.

Kiedy zapytali?my Sar? o statystyki, kt?re m?wi? o dziesi?tkach milion?w potomk?w Marranos w Hiszpanii, Portugalii, Brazylii, Hondurasie i innych krajach odpowiada, ?e jej zdaniem jest to jedna z oznak odkupienia. ?Jest obietnica od Boga, ?e ??wszystkie dusze powr?c?, aby odkupienie si? zako?czy?o – to jest zdecydowanie znak, ?e ten czas nadchodzi?. Jednak wed?ug Sary ka?dy przypadek musi zosta? dog??bnie zbadany. Mo?liwe jest przecie?, ?e przez lata pojawi?o si? wiele ludzi, kt?rzy chcieli nale?e? do narodu intelektualist?w, lider?w i ludzi wp?ywowych wcale nie b?d?c jego cz??ci?.

BNEI ANUSIM: Odkrywanie ?ydowskiej historii i przeznaczenia w Ameryce ?aci?skiej

BNEI ANUSIM: Odkrywanie ?ydowskiej historii i przeznaczenia w Ameryce ?aci?skiej

“Zapis genetyczny DNA przekazuje, ?e anusim czyli, ?ydzi kt?rzy byli zmuszeni do zmiany wiary i ukrywnia swojego Judaizmu a tak?e ich potomkowie – przybyli do Ameryki ?aci?skiej niezwykle liczebnie”.

W ostatnich latach, potomkowie hiszpa?skich i portugalskich ?yd?w zwanych te? Bnei Anusim, kt?rzy przemoc? zostali ?nawr?ceni? na inn? wiar?, powracaj? coraz cz??ciej i liczebniej do naszego ludu. Spekulowano ju? wielokrotnie na temat potencjalnego zasi?gu tego zjawiska w Ameryce ?rodkowej i Po?udniowej.

Jednak?e teraz, dzi?ki wynikom powa?nej nowej ankiety genetycznej, wszystko sta?o si? jasne i nie trzeba ju? spekulowa?.

W artykule opublikowanym 19 grudnia w ?Nature Communications?, mi?dzynarodowy zesp?? genetyk?w przedstawi? zapieraj?ce dech w piersiach odkrycia zapisane w DNA.

Read more