Po ?mierci?

Po ?mierci przychodzi ?ycie; po ciemno?ci ?wiat?o. Po ?mierci dw?ch syn?w Aarona mogliby?my si? spodziewa?, ?e obie strony odsun? si? od siebie. Mo?na by uwierzy?, ?e B?g po ukaraniu dw?ch kap?an?w za ich straszne i niedozwolone dzia?anie, nie b?dzie ju? sk?onny do ?adnych gest?w wobec swojego narodu, a w szczeg?lno?ci wobec tej grzesznej rodziny. Oczywiste by by?o dla nas, ?e Aaron i jego pozostali synowie w zwi?zku ogromnym nieszcz??ciem jakie ich spotka?o, pogr??eni w mieszanych uczuciach smutku, gniewu i poczucia winy, nie b?d? ju? zainteresowani rozwa?aniem w jaki spos?b i kiedy nale?y powr?ci? do ?ask Bo?ych.

Tego by?my si? spodziewali, taka by?aby naturalna ludzka reakcja – ale tu jeste?my w b??dzie. Tora przekazuje nam bezcenn? lekcj?, jak reagowa? na tragedi?: po okresie ?a?oby nale?y powsta?, powr?? i zacz?? odbudow?.
W naszej paraszy Aron dost?pi? ponownej szansy zbli?enia si? do Boga. Otrzymuje instrukcje o naj?wi?tszym do?wiadczeniu w judaizmie, o spotkaniu z Bogiem w naj?wi?tszym miejscu i w naj?wi?tszym dniu. Aaron, kt?ry cierpi z powodu straty po?owy swojego potomstwa, nadal jest otwarty na studiowanie i przyjmowanie nowych zasad, by sta? si? gotowym na spotkanie z Naj?wi?tszym i na odpokutowanie za grzechy syn?w Izraela. Read more