??D?, NIEGDY? MIEJSCE GETTA, DZISIAJ ?WI?TUJE ?YDOWSKI FESTIWAL

??D?, NIEGDY? MIEJSCE GETTA, DZISIAJ ?WI?TUJE ?YDOWSKI FESTIWAL

Artyku? z JPOST

Mieszka?cy ?odzi wzi?li udzia? w Festiwalu Spokoju, kt?ry rozpocz?? si? podczas ?ydowskiego ?wi?ta Szawuot.? Kilka festiwalowych dni uhonorowa?o ?ydowskie dziedzictwo miasta jak poinformowa? nas w ?rod? komunikat prasowy Shavei Israel.

Przedwojenna ??d? by?a wa?nym miastem przemys?owym, w kt?rym mieszkali obok siebie Niemcy, ?ydzi, Polacy i Rosjanie. Ta rzeczywisto?? jest uhonorowana corocznym wrze?niowym wydarzeniem ?Festiwal Czterech Kultur? i zosta?a przedstawiona w s?ynnej powie?ci W?adys?awa Reymonta ?Ziemia obiecana? z 1899 roku. Polski re?yser Andrzej Wajda nakr?ci? film na podstawie tej powie?ci w 1975 roku.

Po zaj?ciu Polski nazi?ci za?o?yli getto w ?odzi i wsadzili do niego oko?o 200 000 ?yd?w. ??d? ma obecnie ma??, ale funkcjonuj?c? spo?eczno?? ?ydowsk?.

Festiwal Spokoju rozpocz?? si? od wyk?ad?w podczas ?wi?ta Szawuot. W trakcie trwania festiwalu odby?o si? specjalne nabo?e?stwo ?a?obne ku czci pierwszego ??dzkiego szefa stra?y po?arnej polsko-?ydowskiej Maurcy Gutentaga na kt?rym honorowym go?ciem by? naczelny rabin Polski Michael Shudrich. W ci?gu kilku dni by?a r?wnie? wycieczka po ?ydowskich miejscach w mie?cie, zaj?cia dla dzieci i spotkania.

Festiwal powsta? we wsp??pracy z Shavei Israel – ?ydowsk? organizacj?, kt?ra pragnie pom?c polskim ?ydom ponownie po??czy? si? z kultur? swoich przodk?w.

Polska posiada?a jedn? z najwi?kszych spo?eczno?ci ?ydowskich w Europie przed Holokaustem. Wielko?? i wzgl?dne bezpiecze?stwo cywilizacji ?ydowskiej na tej ziemi doprowadzi?y do powstania pot??nych s?d?w chasydzkich, a tak?e ?wieckich pisarzy i radyka??w m?wi?cych w jidysz.

Ruch Bundu, niesyjonistyczny socjalistyczny ?ydowski ruch polityczny, walczy? o uznanie narodu ?ydowskiego za nar?d obok polskiego w Polsce w latach poprzedzaj?cych drug? wojn? ?wiatow?.

Wojownik polsko-?ydowskiego getta warszawskiego Marek Edelman zdecydowa? si? uczy? medycyny w ?odzi po zako?czeniu II wojny ?wiatowej. Znany kardiolog, Edelman by? aktywnym cz?onkiem polskiego ruchu oporu w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i zosta? uhonorowany jako bohater narodowy w Polsce a? do ?mierci w 2009 roku.