MICHAEL FREUND MODERUJE PANEL W AIPAC

MICHAEL FREUND MODERUJE PANEL W AIPAC

Michael Freund, za?o?yciel i przewodnicz?cy Shavei Israel, moderuje panel na konferencji politycznej AIPAC po?wi?conej ponownemu po??czeniu potomk?w ?yd?w z latynoskich i Hiszpa?skich spo?eczno?ci z ?ydowskimi spo?eczno?ciami i ich dziedzictwem na ca?ym ?wiecie.

Ostatnie badania akademickie i testy DNA wykaza?y, ?e jeden na czterech Latynos?w i Hiszpan?w ma ?ydowskie pochodzenie. Dziesi?tki milion?w ludzi na ca?ym ?wiecie s? bezpo?rednimi potomkami ?yd?w zmuszonych niegdy? do przej?cia na chrze?cija?stwo. W samych Stanach Zjednoczonych istnieje potencjalnie miliony takich potomk?w w?r?d spo?eczno?ci latynoskiej i hiszpa?skiej. Pa?stwo Izrael zacz??o rozwa?a?, w jaki spos?b osoby te mog? zosta? zidentyfikowane, zaanga?owane, a nawet zmobilizowane do wsparcia pa?stwa ?ydowskiego.

Panel nazywa si? ?Ponowne ??czenie Latynos?w i Hiszpan?w ze ?wiatem ?ydowskim: czy mo?na zidentyfikowa? ludzi z ?ydowskim pochodzeniem?? M?wcami s? dr Ofir Haivry, Pani Genie Milgrom, Pan Ashley Perry i Pan Michael Freund.

BNEI ANUSIM: Odkrywanie ?ydowskiej historii i przeznaczenia w Ameryce ?aci?skiej

BNEI ANUSIM: Odkrywanie ?ydowskiej historii i przeznaczenia w Ameryce ?aci?skiej

“Zapis genetyczny DNA przekazuje, ?e anusim czyli, ?ydzi kt?rzy byli zmuszeni do zmiany wiary i ukrywnia swojego Judaizmu a tak?e ich potomkowie – przybyli do Ameryki ?aci?skiej niezwykle liczebnie”.

W ostatnich latach, potomkowie hiszpa?skich i portugalskich ?yd?w zwanych te? Bnei Anusim, kt?rzy przemoc? zostali ?nawr?ceni? na inn? wiar?, powracaj? coraz cz??ciej i liczebniej do naszego ludu. Spekulowano ju? wielokrotnie na temat potencjalnego zasi?gu tego zjawiska w Ameryce ?rodkowej i Po?udniowej.

Jednak?e teraz, dzi?ki wynikom powa?nej nowej ankiety genetycznej, wszystko sta?o si? jasne i nie trzeba ju? spekulowa?.

W artykule opublikowanym 19 grudnia w ?Nature Communications?, mi?dzynarodowy zesp?? genetyk?w przedstawi? zapieraj?ce dech w piersiach odkrycia zapisane w DNA.

Read more

Michael Freund w Radio w Jerozolimie

Michael Freund w Radio w Jerozolimie

Nachum Segal z Nachum Segal Network przeprowadzi? na ?ywo w Jerozolimie wywiad z Michaelem Freundem, przewodnicz?cym i za?o?ycielem Shavei Israel, o aliji Bnei Menashe Aliyah i o ?ydach z Kaifengu z Chin.

W trakcie wywiadu Michael poruszy? wa?ne kwestie dotycz?ce historii i obecnego statusu zaginionych i ukrytych spo?eczno?ci ?ydowskich na ca?ym ?wiecie. Wyja?ni? r??nice mi?dzy wsp??czesnymi a by?ymi trudno?ciami tych spo?eczno?ci w dziedzinie potwierdzania ich zwi?zku z judaizmem oraz trudno?ci z formalnym potwierdzeniem konwersji. Podkre?li?: dzisiaj jeste?my suwerennym narodem na naszej Ziemi i bardzo wa?ne jest, aby istnia? mechanizm w ramach Halachy, kt?ry b?dzie zarazem ciep?y, otwarty i przyjazny dla tych, kt?rzy chc? sta? si? cz??ci? narodu ?ydowskiego, zw?aszcza gdy m?wimy tutaj przecie? o potomkach narodu ?ydowskiego.

Read more

Biuro ?ydowskich Prelegent?w zacz??o wsp??prac? z Shavei Israel!

Biuro ?ydowskich Prelegent?w zacz??o wsp??prac? z Shavei Israel!

Za?o?yciel i prezes Shavei Israel Michael Freund oraz dyrektor do spraw marketingu i nowych medi?w w organizacji Laura Ben-David pojawili si? na stronie Biura ?ydowskich Prelegent?w, kt?ra ma na celu po??czenie wyk?adowc?w z zainteresowanymi prelekcj? synagogami, o?rodkami ?ydowskich spo?eczno?ci, instytucjami edukacyjnymi i organizacjami (zar?wno ?ydowskimi jak i nie-?ydowskimi) w Stanach Zjednoczonych i na ca?ym ?wiecie. Lista w Biurze ?ydowskich Prelegent?w zawiera kr?tk? biografi?, po kt?rej znajduje si? lista temat?w, na kt?re mo?e wypowiada? si? m?wca. Read more

Fundamentalnie FREUND: Operacja MenaszE 2017

Fundamentalnie FREUND: Operacja MenaszE 2017

Do Izraela niedawno przylecia?a pierwsza grupa ze stanu Mizoram z p??nocnych Indii. Te 102 osoby z plemienia Bnei Menasze w?a?nie rozpocz??o swoje ?ycie w Ziemi Obiecanej. I tak rozpocz??a si? Operacja Menashe 2017. Zainicjowana przez Shavei Israel, organizacj? za?o?on? i prowadzon? przy wsparciu Ministerstwa Absorpcji Izraela.
Z Bo?? pomoc?, w ci?gu najbli?szych 12 miesi?cy, Shavei Israel pomo?e innym 600 Bnei Menasze wr?ci? do Syjonu ? do pa?stwa z kt?rego 27 lat wcze?niej zostali wygnani.

Zwykle t?tni?ca ?yciem hala przylot?w na lotnisku Ben Guriona tym razem by?a jeszcze bardziej poch?oni?ta emocjami. Emigranci zaraz po wyl?dowaniu wpadli w ramiona krewnych i przyjaci?? z kt?rymi rozdzielenie byli przez kilkana?cie lat. W?r?d raduj?cych si? ponownym spotkaniem by? Menachem Menashe, kt?ry zrobi? alij? w 2006 roku, a kt?ry teraz wreszcie zobaczy? si? z siostr? i jej du?? rodzin?. By? te? m?ody m??czyzna o imieniu Ariel promieniej?cy na widok swojej narzeczonej, kt?ra przyjecha?a razem z rodzicami. Niebawem wezm? ?lub! By? Lyon Fanai, komputerowiec, kt?ry sprowadzi? si? z ?on? i dwoma synami. I by?o wiele innych os?b, kt?re szcz??liwe dotar?y do celu podr??y.
Bez wzgl?du na wyczerpanie widoczne na ich twarzach, imigranci ?piewali weso?e piosenki wype?niaj?c sale swoj? rado?ci?. Energicznie ta?czyli w du?ym kole krzycz?c “Am Israel Chai” nawi?zuj?c s?owami do Ksi?gi Jeremiasza, rozdzia?u 31: “Synowie zwracaj? si? do swoich granic.” Du?e niebiesko-bia?e flagi zosta?y rozwini?te, a liczni ?wiadkowie do??czyli do wsp?lnej zabawy. Read more