Michael Freund w Radio w Jerozolimie

Michael Freund w Radio w Jerozolimie

Nachum Segal z Nachum Segal Network przeprowadzi? na ?ywo w Jerozolimie wywiad z Michaelem Freundem, przewodnicz?cym i za?o?ycielem Shavei Israel, o aliji Bnei Menashe Aliyah i o ?ydach z Kaifengu z Chin.

W trakcie wywiadu Michael poruszy? wa?ne kwestie dotycz?ce historii i obecnego statusu zaginionych i ukrytych spo?eczno?ci ?ydowskich na ca?ym ?wiecie. Wyja?ni? r??nice mi?dzy wsp??czesnymi a by?ymi trudno?ciami tych spo?eczno?ci w dziedzinie potwierdzania ich zwi?zku z judaizmem oraz trudno?ci z formalnym potwierdzeniem konwersji. Podkre?li?: dzisiaj jeste?my suwerennym narodem na naszej Ziemi i bardzo wa?ne jest, aby istnia? mechanizm w ramach Halachy, kt?ry b?dzie zarazem ciep?y, otwarty i przyjazny dla tych, kt?rzy chc? sta? si? cz??ci? narodu ?ydowskiego, zw?aszcza gdy m?wimy tutaj przecie? o potomkach narodu ?ydowskiego.

Read more

Biuro ?ydowskich Prelegent?w zacz??o wsp??prac? z Shavei Israel!

Biuro ?ydowskich Prelegent?w zacz??o wsp??prac? z Shavei Israel!

Za?o?yciel i prezes Shavei Israel Michael Freund oraz dyrektor do spraw marketingu i nowych medi?w w organizacji Laura Ben-David pojawili si? na stronie Biura ?ydowskich Prelegent?w, kt?ra ma na celu po??czenie wyk?adowc?w z zainteresowanymi prelekcj? synagogami, o?rodkami ?ydowskich spo?eczno?ci, instytucjami edukacyjnymi i organizacjami (zar?wno ?ydowskimi jak i nie-?ydowskimi) w Stanach Zjednoczonych i na ca?ym ?wiecie. Lista w Biurze ?ydowskich Prelegent?w zawiera kr?tk? biografi?, po kt?rej znajduje si? lista temat?w, na kt?re mo?e wypowiada? si? m?wca. Read more

Fundamentalnie FREUND: Operacja MenaszE 2017

Fundamentalnie FREUND: Operacja MenaszE 2017

Do Izraela niedawno przylecia?a pierwsza grupa ze stanu Mizoram z p??nocnych Indii. Te 102 osoby z plemienia Bnei Menasze w?a?nie rozpocz??o swoje ?ycie w Ziemi Obiecanej. I tak rozpocz??a si? Operacja Menashe 2017. Zainicjowana przez Shavei Israel, organizacj? za?o?on? i prowadzon? przy wsparciu Ministerstwa Absorpcji Izraela.
Z Bo?? pomoc?, w ci?gu najbli?szych 12 miesi?cy, Shavei Israel pomo?e innym 600 Bnei Menasze wr?ci? do Syjonu ? do pa?stwa z kt?rego 27 lat wcze?niej zostali wygnani.

Zwykle t?tni?ca ?yciem hala przylot?w na lotnisku Ben Guriona tym razem by?a jeszcze bardziej poch?oni?ta emocjami. Emigranci zaraz po wyl?dowaniu wpadli w ramiona krewnych i przyjaci?? z kt?rymi rozdzielenie byli przez kilkana?cie lat. W?r?d raduj?cych si? ponownym spotkaniem by? Menachem Menashe, kt?ry zrobi? alij? w 2006 roku, a kt?ry teraz wreszcie zobaczy? si? z siostr? i jej du?? rodzin?. By? te? m?ody m??czyzna o imieniu Ariel promieniej?cy na widok swojej narzeczonej, kt?ra przyjecha?a razem z rodzicami. Niebawem wezm? ?lub! By? Lyon Fanai, komputerowiec, kt?ry sprowadzi? si? z ?on? i dwoma synami. I by?o wiele innych os?b, kt?re szcz??liwe dotar?y do celu podr??y.
Bez wzgl?du na wyczerpanie widoczne na ich twarzach, imigranci ?piewali weso?e piosenki wype?niaj?c sale swoj? rado?ci?. Energicznie ta?czyli w du?ym kole krzycz?c “Am Israel Chai” nawi?zuj?c s?owami do Ksi?gi Jeremiasza, rozdzia?u 31: “Synowie zwracaj? si? do swoich granic.” Du?e niebiesko-bia?e flagi zosta?y rozwini?te, a liczni ?wiadkowie do??czyli do wsp?lnej zabawy. Read more

Korzenie Sycylijskich ?yd?w oraz ich przysz?o??

Korzenie Sycylijskich ?yd?w oraz ich przysz?o??

W angloj?zycznym radio w Izraelu zosta?a przeprowadzona rozmowa z przewodnicz?cym Shavei Israel Michaelem Freundem. M?wi? on o dramatycznych wydarzeniach, kt?re mia?y miejsce na Sycylii i w po?udniowych W?oszech. W programie radiowym, Michael omawia? d?ug? histori? ?ydowsk? we W?oszech. Opowiada? o wp?ywie Inkwizycji na ?ydowsk? spo?eczno??. Przez ni? wiele ?yd?w musia?o si? przez dziesi?tki lat ukrywa?. Dopiero teraz jako Anousim powoli to co zosta?o zakopane powoli si? odradza na nowo.

O jednym z dow?d na takie odrodzenie by?o niedawno w mediach g?o?no. 12 stycznia 2017 roku, arcybiskup Palermo Corrado Lorefice odda? spo?eczno?ci ?ydowskiej budynek, kt?ry nale?a? do ko?cio?a i klasztoru St. Nicolo Tolentino, a kt?ry wcze?niej zosta? zbudowany na szczycie ruin Wielkiej Synagogi w Palermo.

Wywiad radiowy z Michaelem zosta? przeprowadzony dok?adnie tego samego dnia. By?o to r?wnie? w 524 rocznic? wydalenia ?yd?w z W?och (z rozkazu kr?lowej Izabeli I Kastylijskiej i kr?la Ferdynanda Aragonii).

“To cud, ?e po ponad 500 latach na Sycylii wci?? s? ludzie, kt?rzy dumni s? ze swoich ?ydowskich korzeni i kt?rzy s? ?wiadectwem tego, ?e ani wydalenia, ani Inkwizycja nie by?y w stanie ugasi? wiecznej iskry ?ydowskiej? m?wi? Freund.

Ca?y wywiad znajduje si? tutaj: https://shavei.org/listen-michael-freund-on-sicilys-jewish-roots/

Zasadniczo FREUND: Spotkanie z papie?em Franciszkiem

Zasadniczo FREUND: Spotkanie z papie?em Franciszkiem

Tekst ukaza? si? w izraelskiej gazecie ?Jeruzalem Post?, do kt?rej pisze za?o?yciel Shavei Israel Michael Freund. (Jeruzalem Post 03.08.2016)

Niezale?nie od tego, co Ko?ci?? uczyni? wobec nas na przestrzeni wiek?w, ?ydzi przetrwali i powr?cili do naszej Ziemi, by ponownie swobodnie wielbi? Stw?rc? w Jerozolimie.

W t? ostatni? niedziel? w du?ej eleganckiej sali w samym sercu Krakowa, w Polsce, niespodziewanie wzi??em udzia? w do?? niewyobra?alnym wydarzeniu: w spotkaniu z papie?em.

Grupa kilkunastu ?yd?w, na czele z niezast?pionym naczelnym rabinem Polski Michaelem Schudrichem, otrzyma?a mo?liwo?? spotkania z papie?em, kt?ry zaledwie dwa dni wcze?niej z?o?y? bardzo nag?o?nion? przez media wizyt? w obozie zag?ady Auschwitz.

Po zebraniu si? poza rezydencj? arcybiskupa podczas popo?udniowej ulewy zostali?my poprowadzeni przez wielki dziedziniec i podj?ci w pa?acowych wn?trzach.

Portrety r??nych osobisto?ci ko?cielnych zdobi?y ?ciany i wydawa?y si? nieco zdziwione patrz?c na zaproszon? grup? ubranych w kipy ?yd?w.

Podczas gdy papie? sta? w s?siednim pokoju, machaj?c przez okno do t?umu wielbi?cych go Polak?w, cz?onkowie naszego zgromadzenia ustawili si? w powitalnej linii tak, jak to zwyk?o si? czyni? na weselu lub na Bar Micwie. Read more