Korzenie Sycylijskich ?yd?w oraz ich przysz?o??

Korzenie Sycylijskich ?yd?w oraz ich przysz?o??

W angloj?zycznym radio w Izraelu zosta?a przeprowadzona rozmowa z przewodnicz?cym Shavei Israel Michaelem Freundem. M?wi? on o dramatycznych wydarzeniach, kt?re mia?y miejsce na Sycylii i w po?udniowych W?oszech. W programie radiowym, Michael omawia? d?ug? histori? ?ydowsk? we W?oszech. Opowiada? o wp?ywie Inkwizycji na ?ydowsk? spo?eczno??. Przez ni? wiele ?yd?w musia?o si? przez dziesi?tki lat ukrywa?. Dopiero teraz jako Anousim powoli to co zosta?o zakopane powoli si? odradza na nowo.

O jednym z dow?d na takie odrodzenie by?o niedawno w mediach g?o?no. 12 stycznia 2017 roku, arcybiskup Palermo Corrado Lorefice odda? spo?eczno?ci ?ydowskiej budynek, kt?ry nale?a? do ko?cio?a i klasztoru St. Nicolo Tolentino, a kt?ry wcze?niej zosta? zbudowany na szczycie ruin Wielkiej Synagogi w Palermo.

Wywiad radiowy z Michaelem zosta? przeprowadzony dok?adnie tego samego dnia. By?o to r?wnie? w 524 rocznic? wydalenia ?yd?w z W?och (z rozkazu kr?lowej Izabeli I Kastylijskiej i kr?la Ferdynanda Aragonii).

“To cud, ?e po ponad 500 latach na Sycylii wci?? s? ludzie, kt?rzy dumni s? ze swoich ?ydowskich korzeni i kt?rzy s? ?wiadectwem tego, ?e ani wydalenia, ani Inkwizycja nie by?y w stanie ugasi? wiecznej iskry ?ydowskiej? m?wi? Freund.

Ca?y wywiad znajduje si? tutaj: https://shavei.org/listen-michael-freund-on-sicilys-jewish-roots/

Zasadniczo FREUND: Spotkanie z papie?em Franciszkiem

Zasadniczo FREUND: Spotkanie z papie?em Franciszkiem

Tekst ukaza? si? w izraelskiej gazecie ?Jeruzalem Post?, do kt?rej pisze za?o?yciel Shavei Israel Michael Freund. (Jeruzalem Post 03.08.2016)

Niezale?nie od tego, co Ko?ci?? uczyni? wobec nas na przestrzeni wiek?w, ?ydzi przetrwali i powr?cili do naszej Ziemi, by ponownie swobodnie wielbi? Stw?rc? w Jerozolimie.

W t? ostatni? niedziel? w du?ej eleganckiej sali w samym sercu Krakowa, w Polsce, niespodziewanie wzi??em udzia? w do?? niewyobra?alnym wydarzeniu: w spotkaniu z papie?em.

Grupa kilkunastu ?yd?w, na czele z niezast?pionym naczelnym rabinem Polski Michaelem Schudrichem, otrzyma?a mo?liwo?? spotkania z papie?em, kt?ry zaledwie dwa dni wcze?niej z?o?y? bardzo nag?o?nion? przez media wizyt? w obozie zag?ady Auschwitz.

Po zebraniu si? poza rezydencj? arcybiskupa podczas popo?udniowej ulewy zostali?my poprowadzeni przez wielki dziedziniec i podj?ci w pa?acowych wn?trzach.

Portrety r??nych osobisto?ci ko?cielnych zdobi?y ?ciany i wydawa?y si? nieco zdziwione patrz?c na zaproszon? grup? ubranych w kipy ?yd?w.

Podczas gdy papie? sta? w s?siednim pokoju, machaj?c przez okno do t?umu wielbi?cych go Polak?w, cz?onkowie naszego zgromadzenia ustawili si? w powitalnej linii tak, jak to zwyk?o si? czyni? na weselu lub na Bar Micwie. Read more