Prawie 10.000 szekli zgromadzonych, by pom?c wdowie Bnei Menasze, kt?ra zachorowa?a na koronawirusa

Prawie 10.000 szekli zgromadzonych, by pom?c wdowie Bnei Menasze, kt?ra zachorowa?a na koronawirusa

?Michaelu,

Jest kolejna rodzina, kt?ra naprawd? potrzebuje pomocy finansowej. To Tamar, wdowa z dw?jk? dzieci, w wieku 14 i 17 lat. Pod koniec wrze?nia zachorowa?a na kronawirusa. Po 14 dniach wynik testu by? nadal pozytywny. Jest jedyn? ?ywicielk? rodziny. Tak bardzo martwi si? o czynsz za mieszkanie i inne podstawowe potrzeby. Gdyby?my mogli jej pom?c, by?aby to dla tej tr?jki os?b naprawd? ulga i wielka micwa. Jej podstawowy niezb?dny bud?et miesi?czny wynosi 5000 jen?w. Ka?da kwota, niezale?nie od tego, czy cz??? czy ca?o?? pomo?e jej przezwyci??y? niepewn? sytuacj? ?.

Ten list jest jednym z wielu podobnych list?w, kt?re Michael Freund, za?o?yciel i prezes Shavei Israel, otrzymuje od pocz?tku globalnej pandemii koronawirusa. Tym razem pomoc przysz?a w postaci rabina Tuly Weisza i funduszu charytatywnego Israel365. Docieraj?c do swojej rozleg?ej sieci, uda?o mu si? zabezpieczy? prawie 10000 szekli, pomagaj?c Tamar i jej rodzinie op?aci? czynsz, zaopatrzy? lod?wk? w zapasy i pozwoli? jej wyleczy? si? z koronawirusa bez martwienia si? o d?ugi, z kt?rym b?dzie musia?a si? zmierzy? samotnie, gdy odzyska zdrowie.

Jeste?my bardzo wdzi?czni ludziom o szczodrych sercach, takim jak rabin Weisz. Ich inicjatywy maj? ogromne znaczenie dla Bnei Menasze i wielu innych potrzebuj?cych ludzi w naszych spo?eczno?ciach.

Aby wesprze? nasz? awaryjn? kampani? koronawirusow? i pom?c osobom takim jak Tamar i jej rodzinie, kliknij tutaj.

Paraszat Kedoszim

Paraszat Kedoszim

Aktualna Parsza zawiera jedn? z najwa?niejszych i najbardziej wymagaj?cych Micwot w ca?ej Torze ? aby by? ?wi?tym. Na samym pocz?tku tekstu B!g m?wi, ?e musimy by? ?wi?ci, poniewa? B!g jest ?wi?ty. Nasi Rabini odczytuj? to w ten spos?b, ?e powinni?my post?powa? zgodnie z dzia?aniami B!ga: ?poniewa? jest mi?osierny, powinni?my by? mi?osierni, tak jak on ubiera nagich, tak te? powinni?my ubiera? nagich?. Generalnie wykonywanie Micwot rozumiane jest jako na?ladowanie B!ga. Ciekawe jest to, i? zaraz po wersecie, w kt?rym B!g m?wi nam, aby?my byli ?wi?ci, nakazuje nam szanowa? rodzic?w. Ale B!g nie ma rodzic?w
i nigdy nie wykona tej Micwy, wi?c dlaczego pojawia si? w ko?cu wersetu, gdzie B!g m?wi nam, aby?my byli ?wi?ci jak On.

Szanowanie matki i ojca jest jedn? z najtrudniejszych Micwot, dlatego jest ?r?d?em niesamowicie wysokiego stopnia ?wi?to?ci. Jest to ?r?d?o b?d? ogromna ?wi?to??, kt?rej B!g nie mo?e wnie?? w ten ?wiat. Kiedy chowamy nasz? dum? i czcimy naszych rodzic?w, pomagamy B!gu osi?gn?? nowy poziom ?wi?to?ci na ?wiecie. B!g nie m?wi nam, aby?my byli ?wi?ci, poniewa? jest ?wi?ty, b?aga nas, aby?my byli ?wi?ci, aby pom?c Jemu by? ?wi?tym. B!g nakaza? nam by? jego partnerami w nasycaniu ?wiata fizycznego etyczn? czysto?ci? i duchowym ?wiat?em. Nakaz ?wi?to?ci nie jest poleceniem odleg?ego ojca, lecz modlitw? nienarodzonego dziecka. 
Szabat Szalom!
Love,
Yehoshua