OBRAZKI Z WYSTAWY: NOWY ?YDOWSKI KALENDARZ NA WYSTAWIE W ?ODZI

OBRAZKI Z WYSTAWY: NOWY ?YDOWSKI KALENDARZ NA WYSTAWIE W ?ODZI

Twarze 15 ?ydowskich dzieci z polskiego miasta ?odzi zosta?y zaprezentowane w artystycznych fotografiach pi?knego nowego kalendarza ?ydowskiego, kt?ry wydano jesieni? tego roku. Kalendarz jest sponsorowany przez Shavei Israel oraz Fundacj? Emuna, kt?ra rozpocz??a prac? w Polsce w 2016 roku w celu promowania kultury i religii ?ydowskiej.

Dzieci z przedszkola Gan Matanel, kt?re jest jednym z g??wnych projekt?w Fundacji Emuna, wzie?y udzia? w sesji zdj?ciowej do kalendarza. Gan Matanel jest prowadzony przez Miriam Szychowsk?, kt?ra wraz z m??em rabinem Dawidem Szychowskim, pracuje jako emisariusz Shavei Israel w ?odzi. Pozosta?e zdj?cia w kalendarzu przedstawiaj? dzieci z ?ydowskiej szk??ki niedzielnej w ?odzi, kt?ra jest sponsorowana przez Fundacj? Joint Distribution Committee Poland.

Pomys? kalendarza powsta? dzi?ki pani Karwackiej, kt?ra ju? od kilku lat prowadzi Szk??k? Niedzieln?. Chcia?a stworzy? zdj?cia u?miechni?tych ?ydowskich dzieci i umie?ci? je w ??dzkiej gminie.

Karwacka podzieli?a si? ide? z Miriam Szychowsk?. Szychowska nawi?za?a kontakt z Magdalen? Franczuk, profesjonaln? fotografk?, studentk? Polskiej Szko?y Filmowej, cz?onkiem HaMakom – ?ydowskiej Organizacji m?odzie?y w ?odzi. Razem uzna?y, ?e warto zdj?cia przekszta?ci? w co? trwalszego i dost?pnego r?wnie? poza ?odzi?, a nawet poza Polsk?. I tak powsta? pomys? kalendarza. Prace nad projektem ruszy?y od razu. Przyjaci??ka Magdaleny Agnieszka W?sik stworzy?a ca?? grafik?.

Emisariusz Shavei Izrael rabin Dawid Szychowski czuwa? nad tre?ci?, a jego ?ona Miriam zaj??a si? drukiem. Jak twierdzi ?wystawa i kalendarz maj? na celu pokaza?, ?e Spo?eczno?ci ?ydowskiej w ?odzi nie brakuje dzieci. To jest wyraziste i wizualne ?wiadectwo odrodzenia i ci?g?o?ci ?ycia ?ydowskiego w Polsce?

Fotografie mo?na obejrze? na wystawie w Gminie ?ydowskiej w ?odzi. Wystaw?, kt?ra przypada na 210. rocznic? ustanowienia wsp?lnoty ?ydowskiej otwarto w dniu 19 czerwca 2016 r.

Kalendarz dost?pny jest w biurze GW? oraz mo?na go kupi? przez Shavei Israel.

Je?li chcesz zam?wi? egzemplarz, prosimy o kontakt z biurem Shavei Israel. Je?li chcesz wesprze? tworzenie i wydrukowanie wi?kszej liczby kalendarzy lub wzi?? udzia? w wa?nej pracy Shavei Izrael z “ukrytymi” ?ydami w Polsce, prosimy odwiedzi? nasz? stron? sponsor?w.