Modlitwa za chorych na COVID-19

Modlitwa za chorych na COVID-19

Psalm 130

Pie?? pielgrzymia. Z g??bin wzywam Ci? Bo?e.

Panie wys?uchaj g?os m?j, oby by?y uszy Twoje sk?onne na g?os b?agania
mojego.

Je?eli winy zapami?tasz Bo?e, Panie, kt?? si? ostoi?

Ale u Ciebie przebaczenie, by si? Ciebie obawiano.

Ufam Bogu, ufa dusza moja, a s?owa Jego wygl?dam.

Dusza moja Boga wygl?da bardziej ni? warta poranku, ni? warta poranku.

Wygl?daj Izraelu Boga, bo u Boga ?aska i wielkie u Niego wyzwolenie.

A On wyzwoli Izrael ze wszystkich win jego.
t?. r. Izaak Cylkow

Modlitwa za lekarzy
Oby Ten, kt?ry b?ogos?awi? naszym praojcom: Abrahamowi, Izaakowi i
Jakubowi, Sarze, Rebece, Racheli i Lei, pob?ogos?awi? wszystkim lekarzom,
personelowi medycznemu oraz wszystkim tym, kt?rzy wspieraj? i
wspomagaj? osoby starsze i senior?w, po?wi?caj? si?, by ratowa? i leczy?
tych, kt?rzy ucierpieli przez pandemi? koronawirusa. Oby B-g ocali? ich od
wszystkich strapie? i nieszcz??? oraz wszelkiego cierpienia i chor?b, i zes?a?
b?ogos?awie?stwo i pomy?lno?? dla wszystkich ich dzia?a?, by ani troch? nie
ucierpieli ? ani oni sami, ani ich rodziny, i by spe?ni? si? dla nich i dla nas
werset: ??adn? chorob?, kt?r? dotkn??em Egipt, nie dotkn? ciebie, gdy?
jestem B-giem ? twym lekarzem? oraz werset: ?Oddal? choroby spo?r?d
ciebie?, oraz werset: ?i plaga usta?a?, teraz, jak najpr?dzej i w najbli?szym
czasie, i powiedzmy: ?Amen?.


Modlitwa za chorych na COVID-19
Panie wszech?wiata, wybaw i ocal, uratuj i uwolnij lud Tw?j Izraela i
wszystkich przychodz?cych na ten ?wiat od epidemii i od wszystkich
strasznych chor?b, oraz wszelkiego rodzaju kataklizm?w, kt?re przydarzaj?
si? nagle i nawiedzaj? ten ?wiat. Nim zawo?amy, Ty odpowiesz.
B?ogos?awiony b?d? Ty, kt?ry zatrzymujesz epidemi?.
Ojcze nasz i Kr?lu, uchro? przed plag? Twoje dziedzictwo.
Ojcze nasz i Kr?lu, ze?lij pe?ne wyzdrowienie chorym z Twojego ludu.

????? ????? ??????
?????? ?”?
(?) ?????? ????????????? ??????????????? ??????????? ?’?
(?) ?’ ????????? ?????????? ???????????? ?????????? ??????????? ???? ???? ?????????????
(?) ????????????? ????????? ???-?? ?’ ???? ?????????
(?) ?????????????? ???????????? ????? ???? ???????????
(?) ?????????? ?’ ????????? ????????? ????????????? ?????????????
(?) ????????? ????’ ????????????? ?????? ???? ?????????? ??????????
(?) ?????? ????????? ?? ??? ?’ ????????? ?’ ???????? ??????????? ??????? ????????
(?) ??????? ????????? ??????????????? ?????? ?? ????????????
????? ???????
?? ???? ??????? ????? ???? ????? ??? ???? ??? ???, ??? ???? ??
?? ???????, ??????? ????????, ??? ?? ??????? ??????? ??????
????????, ??????? ?? ???? ????? ????? ?? ??? ?????? ?????
???????, ?’ ???? ???? ??? ??? ????? ???? ??? ?????, ????? ????
?????? ??? ???? ?????, ??? ?????? ??? ????, ?? ?? ??? ?????????,
??????? ??? ???? ?????: ?? ????? ??? ???? ?????? ?? ???? ????
?? ??? ?’ ?????, ??? ?????: ???????? ???? ?????, ??? ?????: ?????
?????, ???? ????? ????? ???? ????? ???.
????? ????? ??????
???? ???????, ??? ????, ???, ???? ??? ????? ??? ??? ???? ??
????? ???? ??? ??, ???? ???? ????????? ???????? ????? ?????, ???
???? ???? ????, ???? ??? ???? ?????.
????? ????? ??? ???? ??????
????? ????? ??? ????? ???? ????? ???

Paraszat Eikew

Paraszat Eikew

Parsz? w tym tygodniu otwiera lista b?ogos?awie?stw, kt?rych do?wiadczy nar?d Izraela kiedy osiedli si? na ziemi Izraela i ?y? b?dzie zgodnie z prawami Izraela. Nie jest to kr?tka lista. Gdy j? czytam, czuj? jak ro?nie m?j niepok?j, poniewa? cz?sto w Torze po b?ogos?awie?stwach pojawiaj? si? kl?twy. Pocz?tek tej Parszy jest diametralnie r??ny od Parszy z ubieg?ego tygodnia, w kt?rej B!g wyra?nie odm?wi? spe?nienia b?aga? modl?cego si? Moj?esza. Jak mo?na wyt?umaczy? t? r??nic?, gdzie najpierw marzenia Moj?esza spotykaj? si? z odmow?, a potem Moj?esz o?wiadcza, ?e wszystkie nasze marzenia b?d? spe?nione?

Najbardziej oczywist? odpowiedzi? jest stwierdzenie, ?e poprzednia Parsza m?wi?a o modlitwie, natomiast Parsza w tym tygodniu m?wi o dzia?aniu. Modlitwa jest kluczow? cz??ci? Judaizmu, musimy modli? si? trzy razy dziennie. Jaki jest cel modlitwy? Utrzymywa? klarown? wizj? ?wiata, kt?ry staramy si? urzeczywistni?. Musimy zna? nasze cele, je?li chcemy je osi?ga?, ale jedynie zna? i pragn?? ich to za ma?o. Cho? wizja naszej przysz?o?ci jest wa?na, bez dzia?ania jest tylko fantazj?. Parsza Eikew m?wi nam, ?e dzia?anie jest ?r?d?em wszystkich b?ogos?awie?stw, a ?r?d?em naszych dzia?a? powinny by? najg??bsze modlitwy bezpo?rednio z serca.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua

Paraszat Wajece – Trzech mocarzy, trzy modlitwy; trzy ?ydowskie do?wiadczenia.

Paraszat Wajece – Trzech mocarzy, trzy modlitwy; trzy ?ydowskie do?wiadczenia.

Talmud w Traktacie Berachot 26b przekazuje nam: “Rabin Jose powiedzia?, ?e nasi praojcowie ustanowili dla nas trzy modlitwy: Abraham ustanowi? modlitw? szachrit – jak zosta?o powiedziane ?Abraham wsta? rano?; Izaak ustanowi? Minch?, jak oznajmiono: “Izaak po po?udniu poszed? rozmawia?”; Jakub ustanowi? Maariw, co okre?laj? s?owa “a on przyszed? na miejsce”.

Abraham reprezentuje poranek a nawet ?wit. Jego do?wiadczenie Boga jest bezkrytyczne, bez niebezpiecze?stwa. Jest to jednokierunkowy drogowskaz skierowany ku przysz?o?ci i b?ogos?awie?stwom, zaufaniu i m?stwu. Z tego powodu rabini ucz? si? od Abrahama, ?e ochoczo “wstawa? wcze?nie rano”, aby si? modli?.

Read more

Paraszat Dewarim

Paraszat Dewarim

Ksi?ga Dwarim jest ostatni? z Pi?cioksi?gu Moj?esza. M?drcy nazywaj? j? “Miszne Tora” (Tora Powt?rzona) ze wzgl?du na jej zawarto??, kt?ra jest powt?rzeniem wielu kwestii poruszonych ju? wcze?niej. Jak pisze Ramban we wst?pie do ksi?gi Dwarim: W tej ksi?dze Moj?esz wyja?nia pokoleniu wchodz?cemu do Ziemi Izraela wi?kszo?? przykaza?, kt?re b?d? tam obowi?zywa?y. Wszystkie te micwy ju? zosta?y mu dane na G?rze Synaj lub w Namiocie Wyznaczonych Czas?w w pierwszym roku po wyj?ciu z Egiptu przed grzechem szpieg?w. Dlatego te? j?zyk przekazywania praw r??ni sie od tego, kt?ry u?ywany by? we wcze?niejszych ksi?gach (np. brak takich zwrot?w jak: “I powiedzia? B?g do Moj?esza m?wi?c rozka? Synom Izraela…”).

Read more