Paraszat Beszalach

Paraszat Beszalach

Parsza z tego tygodnia s?ynna jest dzi?ki opisanemu w niej cudowi, kt?ry mia? miejsce na Morzu Trzcinowym, kiedy to dok?adnie w tym najbardziej odpowiednim momencie B!g rozdzieli? wody, umo?liwiaj?c Dzieciom Izraela ucieczk? z Egiptu i topi?c ca?? egipsk? armi?. Chcia?bym jednak skupi? si? na nocy poprzedzaj?cej to wydarzenie. Tora m?wi nam, ?e przez ca?? noc egipskie wojsko gotowa?o si? do ataku na swoich by?ych niewolnik?w, a Dzieci Izraela rozpacza?y z powodu nieuchronnej rzezi z r?k Egipcjan. Obie strony zgadza?y si? co do nadchodz?cej masakry, dlaczego wi?c nie nast?pi?a? Tora m?wi, ?e anio? objawiaj?cy si? jako chmura roz?wietlaj?ca ciemno??, przez ca?? noc powstrzymywa? Egipcjan przed zbli?eniem si? do Izraelit?w.

Armia egipska by?a tak pewna swojego zwyci?stwa, ?e ca?kowicie zlekcewa?y?a cud widoczny tu? przed ich oczami. A my byli?my tak pewni naszej pora?ki, ?e nie zwracali?my uwagi na anio?a, kt?ry otwarcie chroni? nas przez ca?? noc. Obie strony by?y pod tak wielkim wp?ywem w?asnych za?o?e?, ?e nie widzia?y tego, co by?o tu? przed nimi. Najwi?ksz? przeszkod?, kt?ra utrudnia nam osi?gni?cie sukcesu nie jest to, co jest przed nami, ale to, czemu pozwalamy wzrasta? w nas.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua

t?um. Jojo Wrze?niowska

Paraszat Wezot Habracha

Paraszat Wezot Habracha

Tora ko?czy si? w tym tygodniu Parsz? ?Wezot Habracha?, co w t?umaczeniu znaczy: ?Oto b?ogos?awie?stwo?. Cho? Moj?esz b?ogos?awi plemiona i ca?y nar?d, nie wiadomo tak naprawd? do kt?rego b?ogos?awie?stwa odnosi si? tytu? naszej Parszy. Tu? przed ?mierci?, B!g pokazuje Moj?eszowi ziemi? Izraela. Wnikliwe ?r?d?a twierdz?, ?e jej opis jest proroctwem dotycz?cym narodu Izraela. B!g ukazuje Moj?eszowi nierozerwalne po??czenie ziemi Izraela z przysz?o?ci? narodu, a potem m?wi mu, ?e nigdy tam nie wejdzie.

Czy jest w naszej tradycji kto? bardziej zwi?zany z dobrobytem narodu Izraela ni? Moj?esz? Codziennie wielokrotnie wspominamy go w naszych modlitwach i podczas studiowania. Moj?esz wpl?t? siebie w narodow? tkanin?. B!g pokazuje mu, ?e po??czenie z narodem Izraela wyku?o tak?e jego wieczny zwi?zek z ziemi? Izraela. Cho? nigdy na niej nie stanie, jest z ni? na zawsze zwi?zany. Ponadczasowy zwi?zek dzieci Izraela z ich ziemi? jest ostatecznym b?ogos?awie?stwem, kt?re B!g ujawnia Moj?eszowi na ko?cu Tory.

Szabat Szalom!

Chag Sameach!

Yehoshua

t?um. Jojo Wrze?niowska

Parsza Waijkra

Parsza Waijkra

W tym tygodniu rozpoczynamy czytanie trzeciej Ksi?gi Tory – Ksi?gi Kap?a?skiej. R??ni si? ona od poprzednich, poniewa? prawie nie ma w niej opowie?ci. Po dw?ch Ksi?gach pe?nych akcji, Ksi?ga Kap?a?ska m?wi nam co robi?, a nie co si? wydarzy?o. Przedstawia ona zatem przerw? w dzia?aniu. Tytu? naszej Parszy brzmi ?Waijkra? – ?I zawo?a??. B!g zawo?a? Moj?esza, by wszed? do Miszkanu i odebra? instrukcje.

Po miesi?cach w?drowania, zbierania si?, tworzenia i budowania przyszed? czas, by zrobi? przerw? i odebra? instrukcje. Na podobie?stwo B!ga zostali?my stworzeni, by tworzy?. Us?ysze? wezwanie, wej?? do ?rodka i powstrzyma? ten impuls – oto wyzwanie dla Moj?esza w tym tygodniu. Zanim Izrael m?g? uzyska? dost?p do domu B!ga, musieli?my nauczy? si? po co to jest. Musieli?my si? zatrzyma?, us?ysze? wezwanie i wej?? do ?rodka. Oby?my znowu znale?li t? si??.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua