Prezydent Serbii Aleksandar Vucić wręcza Michaelowi Freundowi nagrodę

Prezydent Serbii Aleksandar Vucić wręcza Michaelowi Freundowi nagrodę

Prezydent Serbii Aleksandar Vu?i? uhonorowa? szefa Shavei Israel i felietonist? Jerusalem Post Michaela Freunda na sugesti? Stowarzyszenia Wsp?lnot ?ydowskich Serbii i Stowarzyszenia Dziennikarzy Serbii (UNS) za jego prac? na rzecz budowania relacji Izrael-Serbia.

Vu?i? wr?czy? Z?oty Medal Zas?ugi Freundowi, kt?ry jest obecnie r?wnie? prezesem Stowarzyszenia Przyja?ni Izraelsko-Serbskiej. Z powodu pandemii prezydent UNS Vladimir Radomirovi? odebra? nagrod? w imieniu Freunda. Nagroda jest najwy?szym wyr??nieniem dla os?b nieb?d?cych obywatelami.

Poza prac? nad stosunkami Izraelsko-Serbskimi, Freund obszernie pisa? o historii serbskich ?yd?w dla The Jerusalem Post. Zosta?o to te? wzi?te pod uwag? przy przyznaniu nagrody.

Freund wyrazi? uznanie dla nagrody, pisz?c w li?cie do Vu?i?a, ?e ???W ostatnich latach, a zw?aszcza pod waszym przyw?dztwem, stosunki mi?dzy Izraelem a Serbi? kwit?y?, dodaj?c, ?e ?od wiek?w istniej? silne historyczne wi?zi mi?dzy ?ydami i Serbami. ?.

?Nasze narody ?y?y i gin??y razem. Obaj jeste?my ma?ymi pa?stwami otoczonymi wrogimi si?ami, dumnymi z naszych tradycji i kultur, kt?rzy widzieli nasze ojczyzny naje?d?ane i okupowane przez ca?? histori?. Podczas II wojny ?wiatowej z?y re?im ustasz?w mordowa? po stronie Serb?w i ?yd?w obok Jasenovaca. A jednak pomimo trudno?ci ani Serbowie, ani ?ydzi nigdy si? nie poddali, a my obaj stoimy dumnie na ?wiatowej scenie jako suwerenne, niezale?ne pa?stwa?- powiedzia? Freund.

Na koniec Freund zaznaczy?, ?e ma nadziej? wkr?tce odwiedzi? Belgrad i osobi?cie spotka? si? z Vu?iciem.

Parsza Noach

Parsza Noach

Noach zawsze wydaje si? jedn? z najmniej istotnych Parsz w ca?ej Torze. Jest w niej tak du?o w?tk?w, kt?re trudno zrozumie?, a co dopiero usprawiedliwi? pos?uguj?c si? wsp??czesnym pojmowaniem ?wiata. Nawet podstawowe za?o?enie, ?e B!g karze ca?y ?wiat za grzechy cz?owieka, zdaje si? sta? w sprzeczno?ci z tym, co pisz? nasi M?drcy w Talmudzie, a mianowicie, ?e nagroda i kara za grzechy przynale?? do ?wiata, kt?ry nadejdzie. A jednak w tym roku lekcja z Parszy Noach wydaje si? tak klarowna i aktualna. B!g m?wi nam bardzo wyra?nie, ?e czyny jednego cz?owieka maj? przeogromny wp?yw na mo?liwo?? kontynuowania i rozkwitu ?ycia na ziemi. Nigdy o tym nie zapominaj. I nie pozw?l komukolwiek udawa?, ?e nie zosta?o to jednoznacznie powiedziane w naszym tek?cie.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua