Paraszat Wezot Habracha

Tora ko?czy si? w tym tygodniu Parsz? ?Wezot Habracha?, co w t?umaczeniu znaczy: ?Oto b?ogos?awie?stwo?. Cho? Moj?esz b?ogos?awi plemiona i ca?y nar?d, nie wiadomo tak naprawd? do kt?rego b?ogos?awie?stwa odnosi si? tytu? naszej Parszy. Tu? przed ?mierci?, B!g pokazuje Moj?eszowi ziemi? Izraela. Wnikliwe ?r?d?a twierdz?, ?e jej opis jest proroctwem dotycz?cym narodu Izraela. B!g ukazuje… Read More Paraszat Wezot Habracha

Od francuskiej modelki do religijnej ?yd?wki w Izraelu

Niedawno za?o?yciel i prezes Shavei Israel, Michael Freund, mia? okazj? uczestniczy? w formalnym przyj?ciu do narodu ?ydowskiego Iris Sarg – by?ej modelki i aktorki z Francji. Ceremonia odby?a si? w Rabinicznym S?dzie Konwersyjnym w Jerozolimie. ?Uczestnictwo w nawr?ceniu cz?owieka jest zawsze inspiruj?cym i wzruszaj?cym do?wiadczeniem, szczeg?lnie gdy osoba zaanga?owana dokona?a tak ogromnych po?wi?ce? i wykaza?a… Read More Od francuskiej modelki do religijnej ?yd?wki w Izraelu

Paraszat Ki Tisa

Ska?enie to w tej chwili g??wny temat na ca?ym ?wiecie. Wszyscy – jednostki, ca?e miasta i pa?stwa – pr?buj? odpowiedzie? na pytanie, w jaki spos?b ograniczy? rozprzestrzenianie si? zaka?e? i co robi?, gdy jeste?my ju? zaka?eni. W naszej Parszy ma?a grupa Dzieci Izraela zaczyna oddawa? cze?? fa?szywym b?stwom i zajmowa? si? innymi, podobnymi czynno?ciami. B!g… Read More Paraszat Ki Tisa

Paraszat Necawim

Nasz? Parsz? otwiera przem?wienie Moj?esza do Narodu Izraela, ca?ego narodu, kt?ry stoi przed nim na baczno??. Opisuje ich i widzimy, ?e wszyscy – od cz?onk?w elity po zamiataczy ulic – zjednoczyli si?, ?eby nawi?za? dialog z B!giem. Stoimy tam razem, tworz?c z rozmaitych plemion i klas spo?ecznych nar?d i ustanawiaj?c B!ga naszym Kr?lem. Rosz Haszana… Read More Paraszat Necawim