?a?oba po ?wi?tyni. Bnei Menasze ??cz? si? z przesz?o?ci?

?a?oba po ?wi?tyni. Bnei Menasze ??cz? si? z przesz?o?ci?

?Trzy tygodnie? w kalendarzu ?ydowskim, kt?re rozpoczynaj? si? 17 dnia miesi?ca Tammuz i ko?cz? 9 dnia Aw, to okres ?a?oby i wspomnienia upami?tniaj?ce zniszczenie pierwszej i drugiej ?ydowskiej ?wi?tyni. 

W Nof Hagalil, mie?cie w regionie Galilei, grupa imigrant?w Bnei Menasze z Mizoram w p??nocno-wschodnich Indiach wykorzysta?a ten czas, aby odda? si? prawdziwemu op?akiwaniu i rozmy?laniom.

W przeddzie? postu 17 dnia miesi?ca Tammuz, grupa Bnei Menasze z tego miasta wzi??a udzia? w specjalnym programie nauczania skupionym wok?? za?bnych 3 tygodni. Wsp?lnym wysi?kiem Shavei Israel, jesziwy Hesder w Nof Hagalil i w?adzami miejskimi stworzona zosta?a specjalna broszura w j?zyku mizo, dzi?ki kt?rej mo?na uczy? si? o tym wyj?tkowym czasie. Nast?pnie, ksi??eczka pos?u?y?a za przewodnik z t?umaczeniami w mizo i po hebrajsku. U?yto go podczas programu nauczania przez Zoom, w kt?rym udzia? wzi?li m.in. Tzvi Haokipem, koordynator Bnei Menasze z Shavei Israel, Yitzhak Kawlni, kt?ry r?wnie? wsp??pracuje z Bnei Menasze, ch?opcami z Nof Hagalil Hesder Jesziwa, rabin Uriel z Garin Torani z Nof Hagalil i rabin miasta.

W naukach uczestniczy?o ponad 50 os?b, g??wnie z plemienia Bnei Menasze.

Cwi Haokip tak powiedzia? o programie: ?Op?akujemy zniszczenie ?wi?tyni i modlimy si? o przywr?cenie jej. Ludzie zadawali pytania na ten temat i dowiadywali si?, jak wa?ne jest studiowanie Tory. To by?o wspania?e do?wiadczenie, kt?re pomog?o nam wszystkim zrozumie? prawdziwe znaczenie tych tak wa?nych dla ?yd?w trzech tygodni. Ktokolwiek op?akuje zniszczenie ?wi?tyni, zobaczy jej przywr?cenie…?

Paraszat Chaje Sara

Paraszat Chaje Sara

Jedno z klasycznych pyta? pojawiaj?cych si? podczas czytania naszej Parszy dotyczy dwukrotnego zapisania historii Eliezera. Eliezer, s?uga Abrahama, wyrusza do Aram, by znale?? ?on? dla Izaaka. Modli si? o pomoc i spotyka Rebek?. I to jest w?a?nie ona. Nast?pnie poznaje jej rodzic?w i powtarza im ca?? histori?. Dlaczego Tora odnotowuje obydwie relacje? Jaka jest warto?? tego powt?rzenia, jakie niesie ono znaczenie? W modlitwie Szma, s?owo, kt?re t?umaczone jest jako studiowanie Tory brzmi WaSZinaNtam. Korze? tego s?owa to SZeNi – dwa. Studiowanie Tory to praktyka powtarzania. Historia Eliezera jest powt?rzona, by podkre?li? znaczenie repetycji. Musimy powtarza? nasze historie. Je?li nie b?dziemy tego robi?, one z pewno?ci? znikn?.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua

t?umaczenie: Jojo Wrze?niowska

MARATON STUDIOWANIA TORY W CHILE

MARATON STUDIOWANIA TORY W CHILE

W oczekiwaniu na Wielkie ?wi?ta czyli Rosz Haszana i Jom Kippur spo?eczno?ci ?ydowskie na ca?ym ?wiecie zanurzaj? si? w studiach, modlitwie i duchowych przygotowaniach. Spo?eczno?ci Bnei Anousim w Ameryce Po?udniowej nie s? wyj?tkiem; w szczeg?lno?ci cz?onkowie Bnei Anousim z Chile uczestniczyli w specjalnym maratonie studiowania Tory, kt?ry trwa? 8 godzin!

Program obejmowa? nauk? i dyskusje, a tak?e wsp?lne posi?ki i warsztaty dla nawet najm?odszych cz?onk?w spo?eczno?ci. Wyk?ady dla doros?ych wyg?osi? rabin Avraham Latapiat, wys?annik Shavei Israel w Chile i jego ?ona, Rabbanit Esther Miriam Latapiat. Zorganizowano tak?e specjalne zaj?cia z hebrajskiego i tefilah (modlitwy).

To by? niesamowity program, a uczestnicy zg?osili, ?e czuj? si? pobudzeni i duchowo przygotowani na ?wi?ta.

?YDOWSKA NAUKA W ALICANTE, W HISZPANII

?YDOWSKA NAUKA W ALICANTE, W HISZPANII

Rabin Elisha Salas uda? si? do Alicante w Hiszpanii i sp?dzi? tam kilka dni podczas kt?rych prowadzi? szeroki wachlarz zaj?? dla cz?onk?w lokalnej spo?eczno?ci Bnei Anousim. Program obejmowa? wyk?ady o judaizmie i lekcje j?zyka hebrajskiego, zar?wno dla doros?ych, jak i dla dzieci. Dodatkowo r?wnie? modlitwy szabatowe i wsp?ln? kolacj? w hotelu Leuka – miejscu, w kt?rym odbywa?y si? wcze?niejsze wydarzenia wsp?lnotowe, takie jak kolacja Dnia Niepodleg?o?ci.

Oto kilka zdj?? z tego wydarzenia:

Rabin Elisha Salas rozpocz?? prac? w spo?eczno?ci w mie?cie Aliante w Hiszpani

Rabin Elisha Salas rozpocz?? prac? w spo?eczno?ci w mie?cie Aliante w Hiszpani

Rabin Elisha Salas, wys?annik “Shavei Israel” w Portugalii, obecnie rozszerza swoj? dzia?alno?? na s?siedni? Hiszpani? – dom dla wielu spo?eczno?ci Bnei Anousim. Od niedawna zacz? wspiera? wsp?lnot? Alicante w codziennych aktywno?ciach. Rabbi Salas i wsp?lnota w Alicante maj? d?ug? histori? wsp?lnej przyja?ni i wsp??pracy.

Rabin sp?dza? w mie?cie oko?o 4 dni w miesi?cu ucz?c Tory. Za ka?dym razem coraz wi?cej uczestnik?w do??cza?o do grupy chc?cej przyj?? ?ydowskie dziedzictwo.

Obserwuj?c rosn?ce zainteresowanie nauk? Tory i odrodzeniem ?ydowskiego ?ycia religijnego w regionie, przewodnicz?cy lokalnej gminy zwr?ci? si? do spo?eczno?ci ?ydowskich w Hiszpanii o pomoc, kt?ra pozwoli?a Rabbiemu Salasowi po?wi?ci? wi?cej czasu na prac? w Alicante.

Odt?d rabin b?dzie co miesi?c sp?dza? tydzie? w tym mie?cie. Jego plany obejmuj? nauczanie Tory i ?ydowskiej tradycji, a tak?e organizowanie wszelkiego rodzaju wydarze?.

“Shavei Israel” ?yczy powodzenia Rabbiego Salasowi i Siyata Dishmaya w nowej dziedzinie jego dzia?alno?ci. Ch?tnie b?dziemy ?ledzi? wiadomo?ci o rozwoju i poprawie ?ycia ?ydowskiego w Alicante. Zapraszamy r?wnie? do obejrzenia fotografii: