?a?oba po ?wi?tyni. Bnei Menasze ??cz? si? z przesz?o?ci?

?a?oba po ?wi?tyni. Bnei Menasze ??cz? si? z przesz?o?ci?

?Trzy tygodnie? w kalendarzu ?ydowskim, kt?re rozpoczynaj? si? 17 dnia miesi?ca Tammuz i ko?cz? 9 dnia Aw, to okres ?a?oby i wspomnienia upami?tniaj?ce zniszczenie pierwszej i drugiej ?ydowskiej ?wi?tyni. 

W Nof Hagalil, mie?cie w regionie Galilei, grupa imigrant?w Bnei Menasze z Mizoram w p??nocno-wschodnich Indiach wykorzysta?a ten czas, aby odda? si? prawdziwemu op?akiwaniu i rozmy?laniom.

W przeddzie? postu 17 dnia miesi?ca Tammuz, grupa Bnei Menasze z tego miasta wzi??a udzia? w specjalnym programie nauczania skupionym wok?? za?bnych 3 tygodni. Wsp?lnym wysi?kiem Shavei Israel, jesziwy Hesder w Nof Hagalil i w?adzami miejskimi stworzona zosta?a specjalna broszura w j?zyku mizo, dzi?ki kt?rej mo?na uczy? si? o tym wyj?tkowym czasie. Nast?pnie, ksi??eczka pos?u?y?a za przewodnik z t?umaczeniami w mizo i po hebrajsku. U?yto go podczas programu nauczania przez Zoom, w kt?rym udzia? wzi?li m.in. Tzvi Haokipem, koordynator Bnei Menasze z Shavei Israel, Yitzhak Kawlni, kt?ry r?wnie? wsp??pracuje z Bnei Menasze, ch?opcami z Nof Hagalil Hesder Jesziwa, rabin Uriel z Garin Torani z Nof Hagalil i rabin miasta.

W naukach uczestniczy?o ponad 50 os?b, g??wnie z plemienia Bnei Menasze.

Cwi Haokip tak powiedzia? o programie: ?Op?akujemy zniszczenie ?wi?tyni i modlimy si? o przywr?cenie jej. Ludzie zadawali pytania na ten temat i dowiadywali si?, jak wa?ne jest studiowanie Tory. To by?o wspania?e do?wiadczenie, kt?re pomog?o nam wszystkim zrozumie? prawdziwe znaczenie tych tak wa?nych dla ?yd?w trzech tygodni. Ktokolwiek op?akuje zniszczenie ?wi?tyni, zobaczy jej przywr?cenie…?

INSPIRUJ?CY SUKCES PO HISZPA?SKU

INSPIRUJ?CY SUKCES PO HISZPA?SKU

Nieopart? potrzeb? spo?eczno?ci emigrant?w do Izraela (olim) jest przekazanie tego co prze?yli kolejnym nowo-przyby?ym. Ilan Bresler, konsultant finansowy z Argentyny, w?a?nie to robi.

Bresler jest przedsi?biorc? prowadz?cym w Izraelu firm? doradztwa finansowego o nazwie Cucu. Dokonawszy aliji 23 lata temu, Bresler prowadzi teraz szkolenia i coaching dla hiszpa?skoj?zycznych ludzi w Izraelu, kt?rzy chc? za?o?y? w?asn? dzia?alno?? gospodarcz?. Bresler motywuje i zach?ca ludzi do rozpocz?cia i przezwyci??enia strachu, mimo ?e przebywaj? w nowym kraju i niekoniecznie posiadaj? silne umiej?tno?ci w j?zyku hebrajskim.

W tym tygodniu Centrum Ma’ani prowadzone przez Shavei Israel go?ci?o Ilana Breslera organizuj?c w naszych biurach w Jerozolimie specjalne seminarium finansowe w j?zyku hiszpa?skim. Wzi??a w nich udzia? entuzjastyczna grupa blisko 20 os?b z r??nych ?rodowisk i r??nych kraj?w. Niekt?rzy uczestnicy s? po konwersji do kt?rej uczyli si? w Machon Miriam r?wnie? prowadzonym przez Shavei Israel.

Po spotkaniu ludzie byli bardzo wdzi?czni Shavei Israel za sprowadzenie Breslera, poniewa? zach?ci? ich do rozpocz?cia ?ycia w Izraelu i uwierzenia, ?e ??oni r?wnie? mog? spe?ni? swoje marzenia. Ludzie czuli si? bardziej zmotywowani do nauki hebrajskiego i ?rozwini?cia? ?ycia w Izraelu. Widoczna by?a wyczuwalna mocna energia, a sam Bresler bardzo cieszy? si? zaanga?owaniem i podekscytowaniem grupy.

Wszystkim uczestnikom ?yczymy sukces?w w ich biznesplanach i przedsi?wzi?ciach oraz czekamy na kolejne inspiruj?ce programy w Centrum Ma?ani!

DZIEWCZYNKI W CHILE UCZ? SI? O SZABACIE

DZIEWCZYNKI W CHILE UCZ? SI? O SZABACIE

“Haszem pob?ogos?awi? si?dmy dzie? i u?wi?ci? go …?

Kiedy? pisali?my o tym, ?e rabin Avraham Latapiat z Chile zorganizowa? specjalne zaj?cia i warsztaty dla dzieci ze spo?eczno?ci ?ydowskiej, aby nauczy? ich znaczenia szabatu i wszystkich obyczaj?w z nim zwi?zanych. W drugim semestrze w miejskiejj ?ydowskiej szkole dziennej Rabbanit Esther Miriam Latapiat kontynuowa?a spotkania k?ad?c szczeg?lny nacisk na rado?? i przyjemno?? jakie niesie szabat. Rabbi i Rabbanit Latapiat zach?cali tak?e rodzic?w do dzielenia si? tym pi?knym do?wiadczeniem ze swoimi dzie?mi.

Read more

Rozpocz?? si? nowy rok szkolny w ?ydowskim ?przedszkolu? Matanel w ?odzi

Rozpocz?? si? nowy rok szkolny w ?ydowskim ?przedszkolu? Matanel w ?odzi

To ju? trzeci rok dzia?alno?ci przedszkola prowadzonego przez Miriam Szychowsk?. Dzieci czuj? si? w nim coraz lepiej, a ich buzie s? coraz s?odsze i bardziej u?miechni?te. Kilkoro maluch?w pod wyj?tkow? opiek? od 8.00 do 16.00 uczy si? podstawy programowej. Do tego codziennie z dodatkowymi nauczycielkami maj? zaj?cia z hebrajskiego i judaizmu. 9.00 to czas na ?wie?y chlebek i mleczne ?niadanie, 13.00 to dwudaniowy obiad przyrz?dzany na miejscu. Wszystko pochodzi z Gan Eden Manufaktura Dobrego Smaku czyli koszernej kuchni przy Gminie Wyznaniowej ?ydowskiej, kt?r? kontrolowana jest przez emisariusza Shavei Israel i rabina ?odzi Dawida Szychowskiego.

?Matanel? po hebrajsku oznacza prezent od B-ga. Miriam tak te? traktuje plac?wk?, kt?r? prowadzi. Uwielbia uczy? w niej modlitw oraz opowiada? historie postaci biblijnych. R?wnie? jej ma?e dzieci oraz dzieci innych cz?onk?w spo?eczno?ci czuj? si? tam doskonale. Read more

Nowa nauczycielka hebrajskiego w Portugalii

Nowa nauczycielka hebrajskiego w Portugalii

Spo?eczno?? Bnei Anousim w Portugalii ma now? wolontariuszk?, kt?ra zosta?a nauczycielk? hebrajskiego. Poznajcie Shoshan? Hovav. Nauczanie w Portugalii to dla Shoshany pewnego rodzaju powr?t do domu. Jej rodzina ?y?a w tutejszej spo?eczno?ci ?ydowskiej zanim zosta?a wydalona w XV wieku.

Siedemdziesi?cioletnia Shoshana przys?a?a nam niezwyk?e rodzinne drzewo rodziny Tzadik?w. Yosef ben Yakov, patriarcha rodziny, urodzi? si? oko?o roku 1075 w andaluzyjskim mie?cie Cordoba, dzi? we wsp??czesnej Hiszpanii. By? rabinem, filozofem i poet?, kt?ry otrzyma? imi? rodzinne, Tzadik – czyli sprawiedliwo?? – od chrze?cijan lokalnych, kt?rzy nazywali go “Justo” lub “cz?owiekiem sprawiedliwo?ci”.

Hovav przebada?a potomstwo rodziny Tzadik?w przez wiele region?w i miast – Amsterdam, Bagdad, Turcj? i osad? ?ydowsk? pod panowaniem otoma?skim w Jerozolimie. Pisa?a o tym w ksi??ce “Kszta?t ziemi” Rivki Rubin (Wydawnictwo Yad Ben-Zvi). Read more