Parszat Beszalach

Parszat Beszalach

Z jakiego? powodu na pocz?tku naszej Parszy napisane jest, ?e kiedy Moj?esz opuszcza? Egipt, wzi?? ze sob? ko?ci J?zefa. To wa?ny szczeg??, poniewa? pod koniec Ksi?gi Bereszit J?zef zobligowa? braci, by w przypadku ostatecznego exodusu zabrali jego ko?ci z Egiptu. Dlaczego jednak wspomniane jest to teraz? Powinna by? o tym mowa raczej w po?owie Parszy z ubieg?ego tygodnia, kiedy Dzieci Izraela przygotowywa?y si? do opuszczenia Egiptu. Dlaczego wi?c jest to napisane teraz? Kiedy Moj?esz wzi?? ko?ci J?zefa, sta?o si? jasne dla wszystkich, ?e nie planowa? ju? powrotu. By?o to oczywiste dla wszystkich, tak?e dla Faraona, ?e gdy Moj?esz wydoby? ko?ci J?zefa z Nilu, Dzieci Izraela odesz?y na zawsze.

P??niej, kiedy powiedziano Faraonowi, ?e Dzieci Izraela nie wracaj?, straci? on panowanie nad sob? i wszcz?? po?cig z udzia?em tego, co pozosta?o z jego armii. Ju? wcze?niej wiadomo by?o, ?e nie wracaj?, z jakiego wi?c powodu Faraon wpad? w tak? z?o??? Faraon nie zareagowa? na to co robili ?ydzi, ale na to, co m?wili ludzie w jego otoczeniu. W tym momencie losy Faraona i Egiptu zosta?y przypiecz?towane. Sta?o si? tak nie dlatego, ?e ?ydzi odm?wili powrotu, ale dlatego, ?e Faraon odm?wi? przyznania si? do swoich ogranicze?.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua

Paraszat Szemot

Paraszat Szemot

Na pocz?tku Parszy Szmot, kiedy c?rka faraona otwiera koszyk, w kt?rym le?y Moj?esz i rodzi si? w niej wsp??czucie, m?wi: ?On jest z Hebrajczyk?w? (Szmot 2:6). Czego uczy nas to stwierdzenie? Czytali?my przed chwil?, ?e matka i ojciec ch?opca pochodz? z plemienia Lewiego, jak wi?c mog? nie wiedzie?, ?e jest ?ydem? O?wiadczenie to daje nam wiedz? nie na temat Moj?esza, ale raczej na temat c?rki faraona. Zobaczy?a ?ydowskiego ch?opca, i cho? jej w?asny ojciec rozkaza? zabi? wszystkie ?ydowskie niemowl?ta p?ci m?skiej, a za niewykonanie rozkazu ustanowi? kar? ?mierci, ulitowa?a si? nad nim i uratowa?a mu ?ycie. By?o to pierwsze w historii prze?ladowanie ?yd?w, za? c?rka faraona by?a pierwszym cz?owiekiem, kt?ry po?o?y? na szali swoje ?ycie, by nas ratowa?. By?a pierwszym cz?owiekiem przeciwstawiaj?cym si? tyranii religijnej nienawi?ci i antysemityzmowi. By?a pierwsz? Sprawiedliw? Po?r?d Narod?w ?wiata. 

Dlaczego Tora opisuje dzieci?stwo Moj?esza? Dlaczego nie zaczyna tej opowie?ci od fragmentu o gorej?cym krzewie i powo?aniu Moj?esza do wyzwolenia Izraela? Opowiadaj?c o empatii i heroizmie c?rki faraona, Tora uczy nas, ?e ca?y nasz nar?d istnieje dzi?ki odwadze jednej kobiety, nie-?yd?wki, kt?ra zaryzykowa?a w?asne ?ycie, by uratowa? ?ydowskiego ch?opca. ?yj?cy wsp??cze?nie ?ydzi zawdzi?czaj? swoje istnienie tej w?a?nie pierwszej Sprawiedliwej. Nasze odkupienie zacz??o si? od jej aktu odwagi. 

Ca?a nasza historia usiana jest okresami nietolerancji i antysemityzmu. Zag?ada europejskich ?yd?w by?a ostatecznym wyrazem tej nienawi?ci. Czasy ciemno?ci rozja?nia?o jednak ?wiat?o akt?w mi?o?ci, dokonywanych przez naszych nie?ydowskich przyjaci?? i s?siad?w. Holokaust by? bezprecedensowym przyk?adem, kiedy nie-?ydzi ryzykowali swoje bezpiecze?stwo i ?ycie, by nas ratowa?. Parsza Szmot naucza, ?e jeste?my winni tym ludziom dozgonn? wdzi?czno??. Pokazuje, ?e istnienie naszego narodu zale?y od ich gotowo?ci do po?wi?cenia wszystkiego. 

Szmot jest ksi?g? naszego odkupienia, modelem ca?ej ?ydowskiej historii, co za tym idzie,  tak?e ostatecznego odkupienia – oby szybko nadesz?o. Widzimy zatem, ?e u podstaw naszego odkupienia le?? bezinteresowno?? i pe?ne samopo?wi?cenia dzia?ania nie-?yd?w. Dlaczego nasze odkupienie zaczyna si? od aktu mi?osierdzia kogo? spoza naszego narodu? ?eby?my wiedzieli, ?e nasze odkupienie nie dotyczy jedynie nas, ani nie wydarzy si? tylko dzi?ki naszym dzia?aniom. Nasze odkupienie dope?ni si?, gdy obejmie ca?y ?wiat. A nasza t?sknota za nim nie zostanie zaspokojona, dop?ki nie b?dzie t?sknot? za odkupieniem wszystkich. 

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?, 

Yehoshua