Stare Miasto, Nowe Do?wiadczenie

Stare Miasto, Nowe Do?wiadczenie

Pracownicy Shavei Israel cz?sto wyg?aszaj? przem?wienia i przedstawiaj? prezentacje w spo?eczno?ciach, szko?ach i podczas seminari?w na ca?ym ?wiecie.?Ostatnio, wraz z pandemi? koronawirusa, programy te w du?ej mierze migrowa?y do ???wiata wirtualnego za po?rednictwem Zoom i innych us?ug dostarczania webinar?w online.

Wiele program?w rocznych w Izraelu zako?czy?o swoj? dzia?alno?? wcze?niej, w okolicach ?wi?ta Pesach, zamiast pr?bowa? kontynuowa? na przek?r wirusowi. Jednak niekt?re programy na p??kuli po?udniowej, kt?re rozpocz??y si? dopiero niedawno, gdy wprowadzono blokady, zrobi?y wszystko, co w ich mocy, aby nie zrujnowa? ca?ego roku swoim studentom.

Jednym z takich instytut?w jest MTA (Midreshet Tora v’Avodah) program Bnei Akiva. Mieszkaj?c na Starym Mie?cie w Jerozolimie, byli zdeterminowani, aby zaj?cia by?y jak najbardziej normalne. Korzystaj?c z drewnianych ?cianek dzia?owych z przezroczystego pleksiglasu, wymy?lili spos?b na rozdzielenie swoich uczni?w – i nauczycieli – na oddzielne kapsu?y;?pozwalaj?c na prezentacj? bez ogranicze? i osobist? komunikacj?, kt?rej tak bardzo brakowa?o przez ostatnie kilka miesi?cy.

W ten spos?b nasza pracownica Laura Ben-David znalaz?a si? na Starym Mie?cie w Jerozolimie po raz pierwszy od pocz?tku pandemii. Chocia? do ostatniej minuty nie by?o pewne, czy zaj?cia si? odb?d? Laura zgodzi?a si? p?j??. Sama zrobi?a fotograficzn? prezentacj? na temat Zaginionych i ukrytych ?yd?w, a konkretnie Bnei Menasze, w ramach serii MTA o syjonizmie i aliji. Uczniowie byli zaanga?owani, zadawali wiele istotnych i inteligentnych pyta? i wydawali si? naprawd? cieszy? z zaj?? i czerpa? z nich korzy?ci.

W nadchodz?cych miesi?cach od? si? kolejne alije Bnei Menasze. Nie mo?emy si? doczeka?, aby na lotnisku powita? nowych uczni?w MTA!

Aby zorganizowa? prezentacj? Shavei Israel w swojej spo?eczno?ci – wirtualnej lub w prawdziwym ?yciu – skontaktuj si? z office@shavei.org .