Rosz Haszana

Rosz Haszana

Przyt?acza mnie nadej?cie Rosz Haszana. Brakuje mi zasob?w poznawczych, by podj?? pr?b? opisania nadchodz?cego roku, gdy wci?? tkwi? w zadziwieniu pr?buj?c wyja?ni?, co wydarzy?o si? w tym, kt?ry odchodzi. Je?li czegokolwiek si? w tym roku nauczy?em to tego, jak szybko ?wiat mo?e si? ca?kowicie zmieni? i jak bardzo chcieliby?my zachowywa? si? jakby nic si? nie sta?o. Pot?ga tera?niejszo?ci versus pot?ga nawyku. Odwieczne pytanie: co si? stanie, gdy niezatrzymywalna si?a spotka nieprzesuwalny obiekt?

Ma to zwi?zek z dwoma tematami Musafu na Rosz Haszana: Szefarote i Zichronote. Szefarote to d?wi?k szofaru, kt?ry jest si?? i potencja?em tera?niejszo?ci. Zichronote to pami??, ?e wszystko, co by?o wcze?niej jest tradycj?, histori? i zwyczajem. Po?rednikiem w tym procesie jest temat trzeci: Malchujot, czyli panowanie B!ga nad wszystkim. Dostosujemy si? i dojrzejemy, by stawi? czo?a wyzwaniom tego i nast?pnego roku, utrzymuj?c nasz? tradycj? i charakter. B!g prowadzi nas przez labirynt mo?liwo?ci i niepewno?ci, to cz??? tego interesu. W czasie Rosz Haszana mamy szanse z uni?eniem do??czy? do B!ga i wsp?lnie wytyczy? ?cie?k? w prz?d, ?cie?k?, kt?ra nada znaczenie naszemu ?yciu, a Jemu przyniesie rado??.

Oby?my zostali zapisani w Ksi?dze ?ycia i Zdrowia!

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua

t?um. Jojo Wrze?niowska

Paraszat Wajelech

Paraszat Wajelech

Nasza Parsza w tym tygodniu opisuje chwil?, kiedy Moj?esz ko?czy pisa? Tor? i przekazuje j? lewitom, kap?anom i starszy?nie Izraela. By? mo?e nie zwr?ciliby?my na ten fragment wi?kszej uwagi, gdyby nie fakt, ?e robi to dwa razy: w wersecie 31:4 i znowu w wersecie 31:29. O co w tym chodzi? Dlaczego Moj?esz ko?czy pisa? Tor? dwa razy?

Najbli?szy Szabat to Szabat Nawr?cenia (Szabat Szuwa), Szabat Powrotu (hebr. t?szuwa). To Szabat pomi?dzy Rosz HaSzana i Jom Kipur, kiedy wszyscy dok?adamy wszelkich stara?, by zmieni? swoje dzia?ania i naprawi? z?e uczynki, ?eby B!g zapisa? nas w Ksi?dze ?ycia. W ten Szabat b?dziemy s?ucha? o tym, jak Moj?esz, kiedy sko?czy? pisa? Tor?, Ksi?g? ?ycia, otworzy? J?, by napisa? wi?cej. Okazuje si?, ?e to nie koniec. B!g czeka, by doda? nasze imiona do Ksi?gi Dobrego ?ycia. My musimy zechcie? napisa? ci?g dalszy.

Gmar Chatima Towa!

Szabbat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua