Zdj?cia z obozu ?ydowskiego dla Bnei Menasze

Zdj?cia z obozu ?ydowskiego dla Bnei Menasze

Lato si? zacz??o, a to oznacza, ?e sko?czy?a si? szko?a i czas na wakacje! Najlepiej pojecha? na letni ob?z zorganizowany przez Shavei Israel w centrum Bnei Menashe w Churachandpur w Indiach. Na taki ob?z przyje?d?a blisko 300 dzieci. Bior? udzia? w zaj?ciach muzycznych, ucz? si? hebrajskich piosenek, bawi? si? w gry domowe oraz na ?wie?ym powietrzu, uczeszczaj? na lekcje hebrajskiego oraz wiedzy o judaizmie i kulturze ?ydowskiej.

Wyjazd trwa zaledwie pi?? dni, a lato jest przecie? znacznie d?u?sze.

Z twoj? pomoc? mo?emy przed?u?y? wyj?tkowy czas i zaoferowa? go jeszcze wi?kszej grupie dzieci z Bnei Menasze. Read more