Paraszat Metzora

Paraszat Metzora

Mija kolejny tydzie? w kt?rym pr?bujemy sobie poradzi? z chorob? sk?ry carat, b??dnie t?umaczon? jako tr?d. W ubieg?ym tygodniu chodzi?o o wiele fizycznych przejaw?w tego najbardziej przera?aj?cej duchowej dolegliwo?ci i kwarantanny towarzysz?cej caratowi. W tym tygodniu podczas czytania parszy pojawia si? instrukcja duchowego oczyszczenia, kt?ra jest potrzebna do powrotu, kogo? z caratem, do spo?ecze?stwa.

W ?rodku tych instrukcji znajduje si? ciekawy i pozornie nie na miejscu przypadek caratu w domu. Je?li tw?j dom ma objawy tej choroby, wtedy przychodzi Cohen i usuwa cz??? dotkni?tych ?cian. Raszi, na podstawie Midraszu, wyja?nia, ?e ??Kananejczycy ukrywali swoje kosztowno?ci w murach swoich dom?w przez czterdzie?ci lat podczas, gdy Izraelici byli na pustyni. Kiedy nar?d izraelski osiad? w ziemi izraelskiej, a ich domy pokry? carat cz??ci mur?w by?y usuwane. A ukryte skarby odkrywane!

To daje nam now? perspektyw? na carat. To nie cierpienie, kt?re ponie?li?my w wyniku grzechu. Raczej wskazanie nam, kt?re cz??ci nas musimy zmieni?, aby objawi? ?wiatu nasze najwy?sze ja. Nie ma przyjemno?ci w karaniu, a cierpienie nie jest wysy?ane do nas jako zemsta. Choroby fizyczne wskazuj? nam cenne skarby zakopane w ka?dym z nas, kt?re mo?emy ofiarowa? ?wiatu, gdy jeste?my gotowi przemodelowa? nasze domy i nasze ?ycie.

Szabat Szalom

Z mi?o?ci?

Yehoshua