Modlitwa za chorych na COVID-19

Modlitwa za chorych na COVID-19

Psalm 130

Pie?? pielgrzymia. Z g??bin wzywam Ci? Bo?e.

Panie wys?uchaj g?os m?j, oby by?y uszy Twoje sk?onne na g?os b?agania
mojego.

Je?eli winy zapami?tasz Bo?e, Panie, kt?? si? ostoi?

Ale u Ciebie przebaczenie, by si? Ciebie obawiano.

Ufam Bogu, ufa dusza moja, a s?owa Jego wygl?dam.

Dusza moja Boga wygl?da bardziej ni? warta poranku, ni? warta poranku.

Wygl?daj Izraelu Boga, bo u Boga ?aska i wielkie u Niego wyzwolenie.

A On wyzwoli Izrael ze wszystkich win jego.
t?. r. Izaak Cylkow

Modlitwa za lekarzy
Oby Ten, kt?ry b?ogos?awi? naszym praojcom: Abrahamowi, Izaakowi i
Jakubowi, Sarze, Rebece, Racheli i Lei, pob?ogos?awi? wszystkim lekarzom,
personelowi medycznemu oraz wszystkim tym, kt?rzy wspieraj? i
wspomagaj? osoby starsze i senior?w, po?wi?caj? si?, by ratowa? i leczy?
tych, kt?rzy ucierpieli przez pandemi? koronawirusa. Oby B-g ocali? ich od
wszystkich strapie? i nieszcz??? oraz wszelkiego cierpienia i chor?b, i zes?a?
b?ogos?awie?stwo i pomy?lno?? dla wszystkich ich dzia?a?, by ani troch? nie
ucierpieli ? ani oni sami, ani ich rodziny, i by spe?ni? si? dla nich i dla nas
werset: ??adn? chorob?, kt?r? dotkn??em Egipt, nie dotkn? ciebie, gdy?
jestem B-giem ? twym lekarzem? oraz werset: ?Oddal? choroby spo?r?d
ciebie?, oraz werset: ?i plaga usta?a?, teraz, jak najpr?dzej i w najbli?szym
czasie, i powiedzmy: ?Amen?.


Modlitwa za chorych na COVID-19
Panie wszech?wiata, wybaw i ocal, uratuj i uwolnij lud Tw?j Izraela i
wszystkich przychodz?cych na ten ?wiat od epidemii i od wszystkich
strasznych chor?b, oraz wszelkiego rodzaju kataklizm?w, kt?re przydarzaj?
si? nagle i nawiedzaj? ten ?wiat. Nim zawo?amy, Ty odpowiesz.
B?ogos?awiony b?d? Ty, kt?ry zatrzymujesz epidemi?.
Ojcze nasz i Kr?lu, uchro? przed plag? Twoje dziedzictwo.
Ojcze nasz i Kr?lu, ze?lij pe?ne wyzdrowienie chorym z Twojego ludu.

????? ????? ??????
?????? ?”?
(?) ?????? ????????????? ??????????????? ??????????? ?’?
(?) ?’ ????????? ?????????? ???????????? ?????????? ??????????? ???? ???? ?????????????
(?) ????????????? ????????? ???-?? ?’ ???? ?????????
(?) ?????????????? ???????????? ????? ???? ???????????
(?) ?????????? ?’ ????????? ????????? ????????????? ?????????????
(?) ????????? ????’ ????????????? ?????? ???? ?????????? ??????????
(?) ?????? ????????? ?? ??? ?’ ????????? ?’ ???????? ??????????? ??????? ????????
(?) ??????? ????????? ??????????????? ?????? ?? ????????????
????? ???????
?? ???? ??????? ????? ???? ????? ??? ???? ??? ???, ??? ???? ??
?? ???????, ??????? ????????, ??? ?? ??????? ??????? ??????
????????, ??????? ?? ???? ????? ????? ?? ??? ?????? ?????
???????, ?’ ???? ???? ??? ??? ????? ???? ??? ?????, ????? ????
?????? ??? ???? ?????, ??? ?????? ??? ????, ?? ?? ??? ?????????,
??????? ??? ???? ?????: ?? ????? ??? ???? ?????? ?? ???? ????
?? ??? ?’ ?????, ??? ?????: ???????? ???? ?????, ??? ?????: ?????
?????, ???? ????? ????? ???? ????? ???.
????? ????? ??????
???? ???????, ??? ????, ???, ???? ??? ????? ??? ??? ???? ??
????? ???? ??? ??, ???? ???? ????????? ???????? ????? ?????, ???
???? ???? ????, ???? ??? ???? ?????.
????? ????? ??? ???? ??????
????? ????? ??? ????? ???? ????? ???

Potrzebna pomoc

Potrzebna pomoc

Mimo, ?e Izrael zaczyna ponownie otwiera? wiele miejsc pracy wci?? istniej? setki nowych imigrant?w cierpi?cych na skutek koronawirusa. Shavei Israel kontynuuje dystrybucj? paczek ?ywno?ciowych, kupon?w do supermarket?w i pomocy finansow? dla Bnei Menasze, kt?rzy przyjechali do Izraela z Indii, a tak?e innych os?b, kt?re straci?y prac? z powodu kryzysu zwi?zanego z pandemi?. Ale potrzebujemy twojej pomocy! Wejd? na https://shavei.org/donations/corona/ i we? udzia? ju? dzi?. Dzi?ki!