Paraszat Ki Tece

?ycie! Jego ciag?o?? oraz uniewa?nienie wszystkiego co mo?e tej ci?g?o?ci przeszkodzi? jest motywem przewodnim przykaza?, kt?re znajdujemy w paraszy Ki Tece.

Takie te? jest przes?anie trzech przykaza? przedstawionych w Ksi?dze Rodzaju:

Nie obsadzaj twojej winnicy dwojako, aby wszystko nie by?o u?wi?cone: sadzonka, kt?r? sadzi?e?, i ca?y plon winnicy.

Nie b?dziesz zaprz?ga? do orki razem wo?u i os?a.

Nie b?dziesz si? ubiera? w mieszan? tkanin? z we?ny i z lnu.(Rdz. 22: 9-11)
Wszystkie te przykazania maj? na celu podkre?lenie, ?e ka?dy gatunek powinien wzrasta? w?r?d swoich gatunk?w i nie powinien miesza? si? z innymi. Podobnie jak w Ksi?dze Rodzaju widzimy, ?e B?g stworzy? ka?dy owoc wed?ug gatunku jego.

I wyda?a ziemia ziele?, ziele wydaj?ce nasienie wed?ug rodzaj?w jego, i drzewo owocowe, w kt?rym jest nasienie wed?ug rodzaju jego. I widzia? B?g, ?e to by?o dobre. (Rdz. 1:12) Read more