Pierwsza Pesach dla Bnei Menasze

Osobiste ?Dayenu? plemienia Bnei Menasze

Nasz Bo?e i Bo?e naszych przodk?w!

Zes?a?e? Shavei Israel, aby nam pom?g?.
“To by nam wystarczy?o”.

Ustanowi?e? o?rodki badawcze w Indiach.
“To by nam wystarczy?o”.

Wys?a?e? swoich ludzi, ?eby nas poznali.
“To by nam wystarczy?o”.

Przygotowa?e? visy wyjazdowe dla nas.
“To by nam wystarczy?o”.

Przywiod?e? nas do Ziemi ?wi?tej.
“To by nam wystarczy?o”.

Wys?a?e? nas do centrum absorpcji.
“To by nam wystarczy?o”.

Da?e? nam jedzenie i zakwaterowanie.
“To by nam wystarczy?o”.

Zapewni?e? nauczycieli Tory, aby nas uczyli.
“To by nam wystarczy?o”.

Czuli?my si? tak, jakby?my osobi?cie przeszli przez Exodus.

Dzi?kujemy

Lyon Fanai jest jednym z imigrant?w z Bnei Menashe, kt?rzy dzi?ki pomocy Shavei Israel zrobili alije do Izraela.
Napisa? to osobiste “dayenu” (modlitwa ?piewana podczas ?wi?ta Pesach), aby wyrazi? wdzi?czno?? organizacji Shavei Israel za umo?liwienie mu tej d?ugiej podr??y zako?czonej tak pi?knie.

Dayenu jest hymnem zawartym w Hagadzie Pesachowej, kt?ry ?piewa si? podczas sederu.
Pierwotnie wyra?a wdzi?czno?? Izraelit?w za to, ?e zostali wyprowadzeni z Egiptu.
Tegoroczne ?wi?to ponad 200 Bnei Menasze prze?yje w wyj?tkowy spos?b ? to ich pierwszy seder w Izraelu!
Wy te? mo?ecie mie? wp?yw na te osobiste ?dayenu? i pom?c innym ludziom znale?? swoje miejsce na ziemi w Erec Izrael.

Pesach w Chile, Kolumbii, Salwador, Indiach, W?oszech oraz w Izraelu

Pesach w Chile, Kolumbii, Salwador, Indiach, W?oszech oraz w Izraelu

Pesach si? sko?czy?. Nie zjedzona maca zosta?a od?o?ona na nast?pny rok, a na nasze sto?y wr?ci? chleb. Teraz czas na wspominanie tych 8 dni! Bardzo chcemy Wam pokaza? jak ?wi?towali inni ?ydzi w innych cz??ciach ?wiata. B?dzie ciekawie!

Chile
Wiele u?miech?w i mn?stwo macy towarzyszy?o Bnei Anousim z Chile podczas przygotowa? do sedery. Kolacji odby?o si? kilka ? dla ca?ej spo?eczno?ci oraz w prywatnych domach rodziny Algunas w Sus Hogares.

Kolumbia
Poni?sze fotografie pochodz? z a? trzech Kolumbijskich miast! ?ydzi z trzech wsp?lnot Bnei Anousim pod opieka naszego emisariusza rabina Shimona Yehoshuy obchodzili pesach w Bogocie, Cali oraz w Barranquilli.

Salwador
W Centrum ?ydowskim Beit Israel w stolicy Salwadoru spo?eczno?? Bnei Anousim zebra?a si? razem, aby ?wi?towa? wsp?lnie pesach. Oto niekt?re z dost?pnych nam fotografii (wszystkie zdj?cia zosta?y zrobione w noc sederow? przed zapadni?ciem zmroku).

W?ochy
W Palermo jest coroczny zwyczaj, ?e ?ydowska spo?eczno?? spotyka si? podczas pesachowej kolacji razem. Popatrzcie jak eleganckie sto?y zosta?y przygotowane dla ?wi?tuj?cych!

Izrael
Rosyjska spo?eczno?? ?ydowska zwana Subbotnikami mieszkaj?ca w Izraelu w Beit Shemesh przygotowywa?a si? do Pesach pod przewodnictwem naszego wys?annika rabina Zeliga Avrasina.

Pesach w Indiach z Bnei Menasze
Bnei Menasze s? potomkami plemienia Manaszego, jednego z dziesi?ciu Zagubionych Plemion wygnanych przez imperium asyryjskie z ziemi Izraelskiej ponad 2700 lat temu. Dzi?ki Shavei Israel trzy tysi?ce os?b z plemienia przylecuia?o do Izraela, gdzie si? osiedli?o, zrobi?o alije i gdzie wdra?a si? w ?ycie tego kraju. W Indiach, sk?d pochodz? Bnei Menasze, nadal jednak pozostaje oko?o 7000 os?b. Jak przygotowywali si? do ?wi?ta Pesach wida? na obrazkach. Nasz korespondent Meital Singson przes?a? nam pi?kne zdj?cia z Centrum Beith Shalom po?o?onego w Churachandpur w Manipur.

Read more

Pesach w Polsce: Krak?w i ??d?

Pesach w Polsce: Krak?w i ??d?

Oto zdj?cia z dw?ch polskich miast. Przedstawiaj? przygotowania do ?wi?ta Pesach w Krakowie i w ?odzi gdzie pracuj? nasi wys?annicy.

W ?odzi tradycyjne palenie chamecu podczas, kt?rego spala si? ostatnie okruszki, resztki pozosta?ego w domu chleba czy innych produkt?w zbo?owych przygotowuj?c tym samym dom na ?wi?to pesach.
Na drugiej fotografii pr?ba pesachowego sederu prowadzona przez rabina Dawida Szychowskiego. Zamiast jajka Rafaello, zamiast gorzkich zi?? pierniczki, a zamiast warzyw Izraelskie czipsy bisli. Read more

Spo?eczno?ci Shavei Israel przygotowuj? si? na ?wi?to Pesach

Spo?eczno?ci Shavei Israel przygotowuj? si? na ?wi?to Pesach

Zbli?a si? Pesach, wi?c spo?eczno?ci z ca?ego ?wiata wspierane przez Shavei Israel, przygotowuj? si? na to ?wi?to! Oto co maj? zaplanowane w okresie przygotowa? do ?ydowskiego ?wi?ta narodowego wyzwolenia.

Bnei Menasze

Unknown-1-1-300x225 Unknown-1-169x300Najm?odsi cz?onkowie spo?eczno?ci Bnei Menasze ?yj?cy w Twerii i G?rnym Nazarecie zaznali macy wcze?nie w tym roku. Mamy kilka zdj?? dzieci Bnei Menasze (niekt?re z ich wraz z rodzicami) wa?kuj?, ugniataj?, piek? i jedz? mac?. A tam w Indii, prawie 7000 Bnei Menasze w oczekiwaniu na swoj? kolej na Alij?, b?dzie uczestniczy? w r??nych pesachowych wydarzeniach takich jak grupowe i rodzinne Sedery. Read more