Wirtualne pieczenie ciasteczek w Chile

Wirtualne pieczenie ciasteczek w Chile

(Przepis na ciasteczka poni?ej)

W ramach zmodyfikowanych program?w podczas pandemii koronawirusa wszystkie nasze spo?eczno?ci uciek?y si? do kreatywno?ci, aby utrzyma? zaanga?owanie swoich cz?onk?w.

W Chile pojawi?a si? inicjatywa nie tylko fajna i kreatywna, ale te? smaczna! W projekt zaanga?owanych zosta?o 13 dzieci w wieku 6-14 lat.

Wsp?lne pieczenie by?o prowadzone przez Skype, wi?c wszyscy mogli si? widzie? i ka?dy m?g? zobaczy? co robi? inny. W zaj?ciach uczestniczyli zar?wno rodzice jak i dzieci. Ka?dy by? bardzo zadowolony.

Dzi?ki udost?pnieniu ekranu komputera dzieci mog?y na pocz?tku nauki ogl?da? filmy edukacyjne.

Zobacz jak s? zachwyceni. I do??cz do grona piekarzy robi?c pyszne ciastka wed?ug do??czonego przepisu.

Sk?adniki na 24 ciastka:

? 175 g mas?a w temperaturze pokojowej
? 125 g bia?ego cukru
? 1 ?rednie jajko
? 250 g m?ki
? d?em w swoim ulubionym smaku

Spos?b przygotowania:
Piekarnik rozgrza? do 180 stopni C.
Mas?o, cukier i jajko po??czy? mikserem elektrycznym, ubijaj?c oko?o 5 minut.
Nast?pnie dodawa? jednorazowo ?y?k? m?ki i kontynuowa? ubijanie, a? ca?a m?ka si? po??czy (oko?o 2 fili?anek).
Po wymieszaniu przygotowa? dwie ?y?ki do zupy i blach? wy?o?on? papierem do pieczenia.

Umie?ci? kulki wielko?ci orzecha w?oskiego w odleg?o?ci 5 centymetr?w od siebie, aby nie skleja?y si? podczas wzrostu.

Nast?pnie kciukiem lub palcem wskazuj?cym zanurzonym w wodzie w ?rodku kulki zrobi? dziurk? i umie?ci? niewielk? ilo?? d?emu lub czekolady.
Powtarza? to dla ka?dej kulki umieszczonej na tacy.

Piec oko?o 25 minut lub do momentu, a? troch? si? zarumieni?.
Po wyj?ciu z piekarnika odstawi? na ruszt do ostygni?cia.

Nie zapomnij zrobi? zdj?? swoich ?licznych ciasteczek, zanim je zjesz!

PIECZENIE CHA?KI W CALI, W KOLUMBII

PIECZENIE CHA?KI W CALI, W KOLUMBII

W zesz?ym tygodniu dziewcz?ta i kobiety ze spo?eczno?ci Bnei Anousim z Cali w Kolumbii przygotowa?y si? na szabat, bior?c udzia? w specjalnym wydarzeniu Shavei Israel pieczenia cha?ki.

Pod nadzorem rabina Szymona Jehoszuy, wys?annika Shavei w regionie, skorzystali z okazji, aby zag??bi? si? w znacz?ce do?wiadczenie pieczenia cha?y. Dowiedzieli si? o duchowym znaczeniu ka?dego sk?adnika i wype?nili przykazanie hafrashat challah (oddzielaj?c porcj? ciasta przed pieczeniem) i odm?wili modlitwy za siebie i swoich bliskich.

Maguen Abraham, nasza spo?eczno?? w Cali, jest tylko jedn? z 12 kolumbijskich spo?eczno?ci ?ydowskich nale??cych do ACIC – Asociaci?n de Comunidades Israelitas de Colombia (Stowarzyszenie Wsp?lnot ?ydowskich w Kolumbii). Dzi? liczy ponad 100 cz?onk?w i ma trzy zwoje Tory.