TKANINA KULTUROWA: TRADYCJA BNEI MENASZE

TKANINA KULTUROWA: TRADYCJA BNEI MENASZE

Emuna i Shimrit to m?ode kobiety Bnei Menasze, kt?re przyby?y do Izraela w tym samym czasie, w czerwcu 2014 r., z Churachandpour w Manipurze w p??nocno-wschodnich Indiach. Wiedz?c o tym i widz?c je razem w sp?dnicach z identycznego tradycyjnego materia?u mo?na by pomy?le?, ?e s? siostrami lub chocia? kuzynkami i ?e na pewno znaj? si? od dawna. W rzeczywisto?ci Emuna i Shimrit spotka?y si? po raz pierwszy w Izraelu. Kr?tko po tym jak zrobi?y aliji? znalaz?y si? w centrum absorpcji Shavei w Kfar Hasidim niedaleko Hajfy. Dopiero wtedy odkry?y, ?e nale?? do tej samej ?rodziny?.

Bnei Menasze, chocia? ubieraj? si? w typowo zachodni spos?b, maj? r?wnie? liczne artyku?y wed?ug w?asnego projektu i wykonania, w szczeg?lno?ci tkaniny, z kt?rych wykonuj? sp?dnice, kamizelki i inn? odzie?. Ka?da taka cz??? garderoby jest symbolem innej rodziny lub ?plemienia?. Istnieje podobno ponad 50 takich tkanin!