WYSOKO LATAJ?CE SI?Y POWIETRZNE IZRAELA

WYSOKO LATAJ?CE SI?Y POWIETRZNE IZRAELA

W Centrum Ma?ani prowadzonym przez Shavei Israel i sponsorowanym przez izraelskie Ministerstwo Kultury mia? miejsce najnowszy program ?Higanu Habaita?. To seria seminari?w, kt?rych tytu? oznacza ?Wr?cili?my do domu? i przedstawia nowych imigrant?w z ich wyj?tkowymi historiami.

W tym tygodniu wys?uchali?my Yonatana Kashtana, kt?ry s?u?y? w latach 2016-2019 w Oddziale Stosunk?w Mi?dzynarodowych Izraelskich Si? Powietrznych. Yonatan, kt?ry urodzi? si? w Montevideo w Urugwaju w 1996 r. wraz z matk? wyemigrowa? do Izraela w 2008 r.

Po uko?czeniu szko?y ?redniej Yonatan s?u?y? jako przedwojenny in?ynier przygotowuj?cy, a nast?pnie sp?dzi? trzy lata w lotnictwie. Oba wydarzenia by?y jego najwa?niejszymi do?wiadczeniami do tej pory.

Yonatan podzieli? si? swoj? fascynuj?c? histori? w j?zyku hiszpa?skim i zosta? dobrze przyj?ty przez sal? pe?n? ludzi. Ogromne podzi?kowania dla Yonatana za po?wi?cony czas i zaanga?owanie. Z niecierpliwo?ci? oczekujemy kolejnego spotkania ?Higanu Habaita?.

Paraszat Lech Lecha

Czytamy w Bereszit w rozdziale 11 w wersie 31: I wzi?? Terach syna swego Abrama i wnuka swego Lota, syna Harana, i synow? swoj? Saraj, ?on? syna swego Abrama, i wyszed? z nimi z Ur chaldejskiego, aby uda? si? do ziemi Kanaan. Gdy przybyli do Charanu, zamieszkali tam.

Terach wzi?? rodzin? i wyruszy? z ni? na zach?d. Motywacj? Teracha by? ruch narodowy, nie religijny. Wed?ug naszej tradycji Terach nie by? s?ug? Boga Israela. Nie B?g Israela jest powodem przemieszczania si? Teracha i jego rodziny – przynajmniej wed?ug samego Teracha. Terach b?d?c ?ciganym w miejscu swego dotychczasowego zamieszkania zmuszony jest ucieka?. Najzwyczajniej szuka bezpiecznego miejsca dla narodu Hebrajskiego. Read more