S?dzia i policjant w nas – Paraszat Szoftim

“Shoftim veszotrim Titel Lecha bechol szearecha? – Ustan?w s?dzi?w i policjant?w we wszystkich swoich bramach.

Pszat, czyli proste i dos?owne rozumienie tekstu, kt?ry pojawia si? na pocz?tku naszej parszy ? zdaje si? nawi?zywa? do wymiaru sprawiedliwo?ci, kt?ry Izraelici s? zobowi?zani stworzy? w Ziemi Izraela.

W rzeczywisto?ci, system prawny oparty na sprawiedliwo?ci, dotyczy nie tylko ludu Izraela, ale ca?ego ?wiata. Stworzenie system?w wymiaru sprawiedliwo?ci jest jednym z siedmiu obowi?zk?w, kt?re dotycz? wszystkich Bnei Noach (potomk?w Noego i narod?w, kt?re chc? przestrzega? przymierza Noego z Bogiem).

I chodzi tu nie tylko o system sprawiedliwo?ci, lecz r?wnie? wykonywanie orzecze? s?dzi?w.

W?adza s?downicza musi by? uzupe?niona przez w?adz? wykonawcz?. M?dro??, kt?ra jest zawarta w kodeksach prawnych i wytycza moralno??, musi zosta? zaszczepiona w tkank? spo?ecze?stwa. Read more