Przygotowania do Chanuki w Polsce

Przygotowania do Chanuki w Polsce

W sam? por? na Rosh Chodesz (pocz?tek miesi?ca) Kislew, przedstawiamy Wam zaktualizowan? wersj? przewodnika Shavei Israel po ?wi?cie Chanuka. Mo?ecie z niej korzysta?! Jest w j?zyku polskim i zosta?a tak przygotowywana, by mo?na by?o j? wydrukowa? i przekazywa? dalej innym cz?onkom spo?eczno?ci ?ydowskiej w Polsce.

Nasz emisariusz, rabin Yehoshua Ellis, a tak?e pracownicy Shavei Israel w Jerozolimie, koordynowali projekt, aby zd??y? na Chanuk?. Dotychczasow? ok?adk? zast?pi?o pi?kne zdj?cie s?ynnej Synagogi No?yk?w zrobione przez nasz? fotografk? Laur? Ben-David, kt?ra niedawno by?a w Warszawie.

Pobierz przewodnik po ?wi?cie Chanuka…

PREZENTY DLA SPO?ECZNO?CI OD IZRAELA SHAVEI Z OKAZJI ROSZ HASZANAH

PREZENTY DLA SPO?ECZNO?CI OD IZRAELA SHAVEI Z OKAZJI ROSZ HASZANAH

W oczekiwaniu na Rosz Haszana Shavei Israel zapewni? swoim spo?eczno?ciom w r??nych cz??ciach ?wiata mi?e prezenty, kt?re pomog?y im przygotowa? si? do tego wyj?tkowego ?wi?ta. Na przyk?ad ?ydzi z ?odzi, Gda?ska i Wroc?awia otrzymali zupe?nie nowe machzorim (modlitewniki) na Wielkie ?wi?ta, z kt?rych b?d? mogli korzysta? podczas modlitw.

Ponadto izraelska sie? supermarket?w Supersol przekaza?a Shavei Israel 60 000 szekli w formie kupon?w na ?ywno?? na ?wi?to Rosz Haszana, kt?re znalaz?y si? w r?kach cz?onk?w spo?eczno?ci z Bnei Menasze, Bnei Anousim oraz Subbotnik?w – ?ydowskich imigrant?w w Izraelu. Dzi?ki temu ich ?wi?ta b?d? jeszcze pe?niejsze i nieco s?odsze.

Z Polski do Palm Beach: wys?annik Shavei Israel jako stypendysta

Z Polski do Palm Beach: wys?annik Shavei Israel jako stypendysta

Rabin Avi Baumol, wys?annik Shavei Israel w Krakowie, pojecha? do USA, gdzie mia? mo?liwo?? dania prelekcji na temat swojej pracy w Polsce. Wyk?ada? zar?wno w Young Israel w Hollywood, jak i podczas swojej podr??y po innych cz??ciach Ameryki podczas, kt?rej m?wi? pi?ciokrotnie o ?yciu ?ydowskim w Krakowie.

Dzie? przed wyjazdem przemawia? r?wnie? w synagodze w Palm Beach. W wydarzeniu wzi??o udzia? ponad 60 os?b, w tym znany zwolennik i osoba wspieraj?ca JCC w Krakowie, Bruce Gendelman. Ch?tnie podzielimy si? z Wami kilkoma zdj?ciami rabbiego Baumola, kt?ry opowiada? o swoich dzia?aniach w Krakowie i odpowiada? na pytania dotycz?ce lokalnej spo?eczno?ci.

Kredyt fotograficzny: dzi?ki uprzejmo?ci Palm Beach Sinagogue