Paraszat Noach

Paraszat Noach

Zazwyczaj trudno jest mi wczu? si? w rzeczywisto??, w kt?rej funkcjonuje Noe. Rozumiem stoj?ce przed nim wyzwania natury psychologicznej i moralnej, ale a? do dzi? ogromna jej cz??? – zbli?aj?cy si? koniec ?wiata, mn?stwo czasu sp?dzanego tylko i wy??cznie z najbli?sz? rodzin? – by?a mi ca?kiem obca. Historia Noego to historia wielopokoleniowej, moralnej pandemii, kt?ra niemal zmiot?a z Ziemi ca?e ?ycie. Wszystko zacz??o si? w ubieg?ym tygodniu, w si?dmym czytaniu. Najpierw czytali?my o trzech synach Noego, a nast?pnie o narastaj?cym rozpasaniu seksualnym. I nie by?o to takie sobie moralizowanie. Plaga niemoralno?ci sprawi?a, ?e d?ugo?? ?ycia skr?ci?a si? ze stu osiemdziesi?ciu do zaledwie stu dwudziestu lat. Rozprzestrzeniaj?ca si? zaraza przenios?a si? nawet na zwierz?ta – Tora odnotowuje pierwszy w historii przypadek obcowania mi?dzygatunkowego.

Jakie jest wyj?cie? B!g izoluje Noego, jego rodzin? i wybran? grup? nieska?onych zwierz?t na rok, a sam w tym czasie dezynfekuje Ziemi?. W ko?cu, po roku ?ycia w izolacji, Noe, jego rodzina i zwierz?ta otrzymuj? pozwolenie, by wr?ci? do ?wiata. Noe natychmiast podejmuje wielce ryzykowne zachowanie – upija si? – i pada ofiar? plagi, zostaje zgwa?cony przez swojego wnuka Kanaana. Izolacja to ci??kie do?wiadczenie, ?atwo nam wi?c solidaryzowa? si? z Noem i jego b??dem. Gdy tylko mogli?my wyj??, kto nie chcia? jak najszybciej odwiedzi? restauracji, czy centrum handlowego? Musimy uczy? si? na b??dach Noego i wypracowa? w sobie gotowo?? do zmiany zachowania za ka?dym razem, gdy wychodzimy z izolacji. Miejmy ?wiadomo??, ?e je?li tego nie zrobimy, podzielimy los wszystkich, kt?rzy wcze?niej odm?wili zmiany na lepsze.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua

t?um. Jojo Wrze?niowska

Noe i jego synowie – Paraszat Noach

Noe i jego synowie – Paraszat Noach

 

Lekcja z rozwoju cywilizacji

Istniej? dwie szko?y my?li dotycz?cej stworzenia ?wiata, cywilizacji i ?ycia w og?le. Istnieje szko?a ?natychmiastowego tworzenia? oraz szko?a ?procesu tworzenia?. Z pozycji ?natychmiastowego tworzenia? oczekuje si?, ?e ?wiat zacz?? istnie? i funkcjonowa? w ci?gu sze?ciu dni, w kt?rych B?g go stworzy?. Wyznawcy tego podej?cia uwa?aj?, ?e cywilizacja powinna zst?pi? z nieba jako kolejny dar od Boga. Dla nich kolejne rozdzia?y Ksi?gi Rodzaju stanowi? brutalne przebudzenie.

Wyznawcy drugiego podej?cia uwa?aj?, ?e owszem stworzenie ?wiata nast?pi?o natychmiastowo, ale ju? cywilizacja i jej rozw?j oraz dojrza?o?? ludzko?ci jest efektem d?ugiego procesu. I to procesu zale?nego od cz?owieka. W?a?nie z tego powodu, Tora wprowadza nam nowe poj?cie ?Toldot? – histori? pokole? ludzko?ci.

Zaraz po ?a?osnym pocz?tku w Gan Eden, w raju, gdzie jedynym zadaniem cz?owieka by?o po prostu utrzymanie status quo, Tora rozpoczyna ?Sefer toldot adam? – ksi?g? historii cz?owieka. Ta ksi?ga uczy nas, ?e to cz?owiek, a nie B?g dyktuje kierunek ?wiata w przysz?o?ci. To ludzko?? decyduje o tym, czy pos?ucha przykazania Boga i b?dzie ?pracowa? i strzec? daru, jakim B?g obdarzy? cz?owieka. To ludzko?? zdecyduje, czy post?pi egoistycznie i odrzuci pogl?d, ?e cywilizacja mo?e istnie? jedynie w oparciu o znalezienie wsp?lnych podstaw wszystkich mieszka?c?w. Read more