Paraszat Ki Tece

Paraszat Ki Tece

Parsza w tym tygodniu rozpoczyna si? rewelacyjnie. B!g daje nam militarne zwyci?stwo i je?c?w wojennych. Potem sprawy przybieraj? przykry obr?t. Moj?esz m?wi, co si? wydarzy. W?r?d je?c?w dostrze?esz pi?kn? kobiet? i zechcesz wzi?? j? za ?on?. Gdy ju? ni? zostanie, znienawidzisz i j?, i syna, kt?rym ci? obdarzy. Syn stanie si? nieletnim przest?pc? i b?dzie tak zepsuty, ?e wydasz go na ?mier? z r?k wsp?lnoty. Ca?e to cierpienie i trauma maj? swoje ?r?d?o w darze od B!ga.

My?limy, ?e bycie odbiorcami wspania?omy?lno?ci B!ga jest dowodem na nasz wy?szy status, gdy w rzeczywisto?ci cz?sto jest odwrotnie. Najwi?kszym prezentem jaki B!g mo?e nam da? jest duchowe wyniesienie, szansa na rozw?j duchowy, kt?ry mo?liwy jest tylko poprzez wyzwanie i po?wi?cenie. Kiedy B!g daje nam nagrod?, znaczy to, ?e nadchodz? wi?ksze wyzwania. Parsza w tym tygodniu ostrzega nas, ?e przesz?e dzia?anie nie jest gwarancj? przysz?ych dochod?w. M?wi raczej, ?e nagroda w przesz?o?ci oznacza wyzwania w przysz?o?ci.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua

t?um. Jojo Wrze?niowska