Si?a ?ydowskiej determinacji

Si?a ?ydowskiej determinacji

Nie codziennie spotyka si? kogo?, kto zrobi? alij? do Izraela nieca?e trzy lata temu, nauczy? si? p?ynnie hebrajskiego i walczy? z Izraelskimi Si?ami Obronnymi o prawo do s?u?by bojowej, mimo ?e przekroczy? wiek kwalifikacyjny.?Ale Ayala Tova Hangshing, cz?onkini plemienia Bnei Menasze, kt?ra z nasz? pomoc? przenios?a si? do Izraela z p??nocno-wschodnich Indii, jest w?a?nie tak? osob?.

Ayala z dum? s?u?y teraz w Hebronie w Izraelu, gdzie strze?e Jaskini Patriarch?w, miejsca poch?wku ojc?w za?o?ycieli narodu ?ydowskiego. Bnei Menasze to naprawd? niezwykli ludzie, kt?rzy s? cz??ci? niezwyk?ego narodu. Nadszed? czas, aby wesprze? innych Bnei Menasze w ich powrocie do domu. Dzi?ki temu oni b?d? mogli wspiera? ?ydowskie pa?stwo Izrael.

Pom?? i Ty.

Wp?a? teraz