Parasza Waigasz – “A J?zef nie m?g? ju? d?u?ej…”

Punkt kulminacyjny historii J?zefa i jego braci ma miejsce w paraszy Waigasz po emocjonalnym przem?wieniu Judy. Juda koncentruje si? na najbardziej traumatycznym aspekcie ich zwi?zku z Beniaminem. Pokazuje J?zefowi, ?e jest got?w odda? ?ycie za swojego m?odszego brata niezale?nie od tego, ?e ich ojciec faworyzuje to dziecko. Juda dojrza? do akceptacji tej faworyzacji. Jest got?w… Read More Parasza Waigasz – “A J?zef nie m?g? ju? d?u?ej…”

Dotykaj?c Bosko?ci

Jakub ucieka przed bratem na pustyni?. Samotny, przera?ony, roztrz?siony w?asnym post?pkiem i niejasnym przekazem od swoich rodzic?w – Jakub jest zagubiony. Co robi, by si? odnale??? Gdzie szuka inspiracji? Dzisiaj wszyscy szukaj? inspiracji. Istniej? ksi??ki, pokazy, grupy na czatach, trenerzy, guru, zorganizowane wycieczki zapewniaj?ce inspiracj?, a tak?e wiele stron internetowych obiecuj?cych wieczne szcz??cie i spok?j.… Read More Dotykaj?c Bosko?ci

Parasza Acharei Mot (Ksi?ga Kap?a?ska ? Waikra 16:1-18.30) – Nie b?d?cie tacy jak oni … i nie b?d?cie tacy jak oni

?ydzi przez tysi?clecia ?yli jako outsiderzy – osoby z zewn?trz. Czasami byli postrzegani jako obcy w cudzym kraju, a czasem byli szanowanymi cz?onkami spo?ecze?stwa. Szanowanymi – ale nie ?u siebie?. Tak w?a?nie Abraham przedstawia si? u?ywaj?c tej sprzecznej konstatacji: “Jestem obcym i mieszkam w?r?d was”. Nasi przodkowie byli go??mi w Kanaanie; r?wnie? J?zef i jego… Read More Parasza Acharei Mot (Ksi?ga Kap?a?ska ? Waikra 16:1-18.30) – Nie b?d?cie tacy jak oni … i nie b?d?cie tacy jak oni

Paraszat Jitro ? S?yszymy to, co chcemy us?ysze?

?I Jitro us?ysza?? Raszi zada? pytanie: ?Co takiego us?ysza? Jitro, ?e sk?oni?o go do przyj?cia??. Raszi cytuje Midrasz Mechilta, kt?ry wskazuje na r??ne mo?liwe motywy Jitro: Rabi Jehoszua uwa?a, ?e Jitro us?ysza? o bitwie z Amalekiem; Rabin Elazar uwa?a, ?e chodzi o nadanie Tory (istnieje dyskusja, czy Jitro przyby? do Moj?esza przed czy po nadaniu… Read More Paraszat Jitro ? S?yszymy to, co chcemy us?ysze?