Paraszat Jitro ? S?yszymy to, co chcemy us?ysze?

Paraszat Jitro ? S?yszymy to, co chcemy us?ysze?

?I Jitro us?ysza??

Raszi zada? pytanie: ?Co takiego us?ysza? Jitro, ?e sk?oni?o go do przyj?cia??. Raszi cytuje Midrasz Mechilta, kt?ry wskazuje na r??ne mo?liwe motywy Jitro:

Rabi Jehoszua uwa?a, ?e Jitro us?ysza? o bitwie z Amalekiem; Rabin Elazar uwa?a, ?e chodzi o nadanie Tory (istnieje dyskusja, czy Jitro przyby? do Moj?esza przed czy po nadaniu Tory); Rabin Eliezer wskazuje na rozst?pienie si? w?d Morza Czerwonego; Rabin Szymon ? m?wi, ?e Jitro zosta? poruszony wie?ci? o mannie spadaj?cej z nieba; Rabin Jose ? wskazuje na chmury, kt?re chroni?y Izraelit?w; istnieje te? pogl?d, ?e Jitro us?ysza? o budowie Miszkan.

Co jest wsp?lnym mianownikiem tych opinii? Wszyscy us?yszeli, ?e chodzi?o o co? cudownego, nadzwyczajnego co zmotywowa?o Jitro by opu?ci? swoje miejsce, rodzin? i przyby? do obozu Izraelit?w oraz b?ogos?awi? Boga. Nie wiemy z ca?? pewno?ci?, czy si? nawr?ci? i przyj?? Judaizm, ale wiemy, ?e przyszed? do obozu Izraelit?w. Niemniej jednak niezwyk?e jest to, ?e ka?da wersja reprezentuje inn? perspektyw?, inny punkt widzenia na te same zdarzenia.

Read more

Paraszat Waigasz – Chwila prawdy

Paraszat Waigasz – Chwila prawdy

Jest pewne s?owo, kt?re pojawia si? w momencie konfrontacji ?J?zefa z jego bra?mi, kt?re nie jest jednoznaczne. S?owo ?powstrzyma??. ??A J?zef nie m?g? si? powstrzyma? przed wszystkimi, kt?rzy przed nim stali?.

Czego J?zef nie by? w stanie zrobi?? I komu lub przed kim nie m?g? tego zrobi??

Raszi wyja?nia, ?e J?zef po prostu nie m?g? ?cierpie? ha?by swoich braci, by jego s?udzy i jego ministrowie byli ?wiadkami opowie?ci o tym, czego bracia si? dopu?cili.

Rabin Saadja Gaon ben Josef Rav Saadya uwa?a, ?e s?owo ?powstrzyma?? w tym przypadku oznacza ruch, czyli niemoc w ruchu. Jego zdaniem J?zef najwyra?niej by? sparali?owany obecno?ci? stoj?cych przed nim.

Read more

Paraszat Behar – Cuda szmity oraz manny. ,,A Dnia Si?dmego – Szabat?

Paraszat Behar – Cuda szmity oraz manny. ,,A Dnia Si?dmego – Szabat?

Parsza Behar skupia si? niemal wy??cznie na dw?ch przykazaniach dotycz?cych ?ycia na ziemiach Izraela ? szmicie (roku Szabatowym) oraz juwelu (roku jubileuszowym). Wraz z obj?ciem w posiadanie ziemii, dzieci Izraela zobowi?zane s? do prowadzenia rachuby lat si?dmych oraz pi??dziesi?tych.

,,Policzysz sobie siedem lat szabatowych, to jest siedem razy po siedem lat, tak ?e czas siedmiu lat szabatowych b?dzie obejmowa? czterdzie?ci dziewi?? lat. Dziesi?tego dnia, si?dmego miesi?ca zatr?bisz w r?g. W Dniu Przeb?agania zatr?bicie w r?g w ca?ej waszej ziemi. B?dziecie ?wi?ci? pi??dziesi?ty rok, oznajmijcie wyzwolenie w kraju dla wszystkich jego mieszka?c?w.? (Ksi?ga Kap?a?ska ? Waikra 25: 8-10)

Read more

Paraszat Kedoszim – B?d? ?wi?ty! – To przepis na ca?e ?ycie!

Paraszat Kedoszim – B?d? ?wi?ty! – To przepis na ca?e ?ycie!

Nie tylko w paraszy Kedoszim s?yszymy przykazanie o ?wi?to?ci, wr?cz ca?a Ksi?ga Waikra zape?nia swoje strony poj?ciem ?wi?to?ci (kedusza); Od kedusza ?wi?tyni, do indywidualnych rytua??w i ?wi?to?ci tabernakulum. Jaki by? cel przekazania wszystkich tych intensywnych “?wi?tych” praw natychmiast po otrzymaniu Tory na Synaju?

Po uwolnieniu ?yd?w z niewoli i nast?pnie po skierowaniu ich krok?w w kierunku Ziemi Obiecanej, B?g nakazuje swojemu ludowi budow? Tabernakulum mimo, ?e znajduj? si? nadal na pustyni. W ten spos?b B?g chce nauczy? lud Izraela rozr??niania mi?dzy ?wi?tym (kodesz), a przyziemnym (hol). Aby ?y? w ?wi?to?ci (kedusza) ludzie musz? nauczy? si? ca?ej ksi?gi po?wi?conej tej wznios?ej tematyce. Jest to temat, kt?ry porusza wiele emocji, wiele wymiar?w i wiele przykaza?.

Read more