Paraszat Ki Tece

Paraszat Ki Tece

Ju? po kilku zdaniach naszej Parszy czytamy o jednym z najbardziej przera?aj?cych przykaza? w ca?ej Torze: Ben Sorer Umoreh – niepokorny syn. Je?li kto? jest zainteresowany, to szczeg??y tego przykazania s? dok?adnie opisane w Misznie, w traktacie Sanhedryn. Generalnie chodzi o to, ?e je?li dziecko jest wyj?tkowo niepokorne i krn?brne, jego rodzice musz? i?? do s?du i skaza? go na ?mier?. By?em przera?ony, kiedy czytali?my to podczas Minchy w Szabat.

Rozumiem, ?e czasami, mo?e nawet do?? cz?sto, zmuszamy nasze dzieci do robienia rzeczy wbrew ich woli i czujemy, ?e jest to okrutne. Mo?e to przykazanie daje nam przestrze? do fantazjowania o strasznej zem?cie, kiedy dzieci zbyt cz?sto posuwaj? si? za daleko?

Gdy czytam wspomnienia tych, kt?rzy prze?yli Holokaust, zdarza mi si? p?aka? maj?c przed oczami tak?e obraz w?asnych dzieci. Zastanawiam si? czy by?bym w stanie je uratowa? i czy one mia?yby wol?, by zosta? uratowane. M?wi? sobie, ?e zrobi? dla nich absolutnie wszystko, ?e dam im absolutnie wszystko. Granice i dyscyplina rzadko pojawiaj? si? na tej li?cie.

Rodzicielstwo to pot??ne wyzwanie, a dzieci potrzebuj? teraz naszej ochrony bardziej ni? kiedykolwiek. Wyzwaniem jest tworzenie i utrzymywanie zdrowych granic. Tak samo jak nauka poskramiania pot??nego apetytu, gdy wszystko jest w zasadzie w zasi?gu r?ki. Jak mo?emy temu podo?a?, je?li sami nie odrobili?my tych lekcji? Ben Sorer Umoreh to wstrz?saj?cy spos?b na wytr?cenie nas ze stanu samozadowolenia zar?wno jako rodzic?w, jak i ludzi.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua

Paraszat Kedoszim

Paraszat Kedoszim

Aktualna Parsza zawiera jedn? z najwa?niejszych i najbardziej wymagaj?cych Micwot w ca?ej Torze ? aby by? ?wi?tym. Na samym pocz?tku tekstu B!g m?wi, ?e musimy by? ?wi?ci, poniewa? B!g jest ?wi?ty. Nasi Rabini odczytuj? to w ten spos?b, ?e powinni?my post?powa? zgodnie z dzia?aniami B!ga: ?poniewa? jest mi?osierny, powinni?my by? mi?osierni, tak jak on ubiera nagich, tak te? powinni?my ubiera? nagich?. Generalnie wykonywanie Micwot rozumiane jest jako na?ladowanie B!ga. Ciekawe jest to, i? zaraz po wersecie, w kt?rym B!g m?wi nam, aby?my byli ?wi?ci, nakazuje nam szanowa? rodzic?w. Ale B!g nie ma rodzic?w
i nigdy nie wykona tej Micwy, wi?c dlaczego pojawia si? w ko?cu wersetu, gdzie B!g m?wi nam, aby?my byli ?wi?ci jak On.

Szanowanie matki i ojca jest jedn? z najtrudniejszych Micwot, dlatego jest ?r?d?em niesamowicie wysokiego stopnia ?wi?to?ci. Jest to ?r?d?o b?d? ogromna ?wi?to??, kt?rej B!g nie mo?e wnie?? w ten ?wiat. Kiedy chowamy nasz? dum? i czcimy naszych rodzic?w, pomagamy B!gu osi?gn?? nowy poziom ?wi?to?ci na ?wiecie. B!g nie m?wi nam, aby?my byli ?wi?ci, poniewa? jest ?wi?ty, b?aga nas, aby?my byli ?wi?ci, aby pom?c Jemu by? ?wi?tym. B!g nakaza? nam by? jego partnerami w nasycaniu ?wiata fizycznego etyczn? czysto?ci? i duchowym ?wiat?em. Nakaz ?wi?to?ci nie jest poleceniem odleg?ego ojca, lecz modlitw? nienarodzonego dziecka. 
Szabat Szalom!
Love,
Yehoshua