Paraszat Haazinu

Paraszat Haazinu

Za ka?dym razem, gdy po roku studiowania Tory docieramy do Parszy Haazinu, jestem ca?kowicie zagubiony. Lata, kt?re sp?dzi?em na nauce hebrajskiego i Tory w ?aden spos?b nie pomagaj? w rozwik?aniu tego problemu. Rozumiem wszystkie s?owa Parszy, ba! rozumiem nawet ca?e zdania, ale kiedy pr?buj? z?o?y? je w zrozumia?? ca?o??, czuj? si? jakbym r?k? ?apa? dym. Obrazy s? bogate i pi?kne, proroctwa wyra?ne, ale o co konkretnie chodzi? Wci?? jestem zagubiony. To w?a?nie jest duch Jom Kippur. Rosz Haszana to umiejscowienie w formie i narracji tego, co jest i tego, co b?dzie. Jom Kippur za? to niemo?no?? dokonania tego, poniewa? koniec ko?c?w nie jestem w stanie wyja?ni? ani usprawiedliwi? swoich grzech?w. Mog??jedynie b?aga? o wybaczenie i pr?bowa? zado??uczyni?.

Oby?my wszyscy zostali przypiecz?towani w Ksi?dze Zdrowia i Dobrego ?ycia!

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua

t?um. Jojo Wrze?niowska

Rosz Haszana

Rosz Haszana

Przyt?acza mnie nadej?cie Rosz Haszana. Brakuje mi zasob?w poznawczych, by podj?? pr?b? opisania nadchodz?cego roku, gdy wci?? tkwi? w zadziwieniu pr?buj?c wyja?ni?, co wydarzy?o si? w tym, kt?ry odchodzi. Je?li czegokolwiek si? w tym roku nauczy?em to tego, jak szybko ?wiat mo?e si? ca?kowicie zmieni? i jak bardzo chcieliby?my zachowywa? si? jakby nic si? nie sta?o. Pot?ga tera?niejszo?ci versus pot?ga nawyku. Odwieczne pytanie: co si? stanie, gdy niezatrzymywalna si?a spotka nieprzesuwalny obiekt?

Ma to zwi?zek z dwoma tematami Musafu na Rosz Haszana: Szefarote i Zichronote. Szefarote to d?wi?k szofaru, kt?ry jest si?? i potencja?em tera?niejszo?ci. Zichronote to pami??, ?e wszystko, co by?o wcze?niej jest tradycj?, histori? i zwyczajem. Po?rednikiem w tym procesie jest temat trzeci: Malchujot, czyli panowanie B!ga nad wszystkim. Dostosujemy si? i dojrzejemy, by stawi? czo?a wyzwaniom tego i nast?pnego roku, utrzymuj?c nasz? tradycj? i charakter. B!g prowadzi nas przez labirynt mo?liwo?ci i niepewno?ci, to cz??? tego interesu. W czasie Rosz Haszana mamy szanse z uni?eniem do??czy? do B!ga i wsp?lnie wytyczy? ?cie?k? w prz?d, ?cie?k?, kt?ra nada znaczenie naszemu ?yciu, a Jemu przyniesie rado??.

Oby?my zostali zapisani w Ksi?dze ?ycia i Zdrowia!

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua

t?um. Jojo Wrze?niowska

MARATON STUDIOWANIA TORY W CHILE

MARATON STUDIOWANIA TORY W CHILE

W oczekiwaniu na Wielkie ?wi?ta czyli Rosz Haszana i Jom Kippur spo?eczno?ci ?ydowskie na ca?ym ?wiecie zanurzaj? si? w studiach, modlitwie i duchowych przygotowaniach. Spo?eczno?ci Bnei Anousim w Ameryce Po?udniowej nie s? wyj?tkiem; w szczeg?lno?ci cz?onkowie Bnei Anousim z Chile uczestniczyli w specjalnym maratonie studiowania Tory, kt?ry trwa? 8 godzin!

Program obejmowa? nauk? i dyskusje, a tak?e wsp?lne posi?ki i warsztaty dla nawet najm?odszych cz?onk?w spo?eczno?ci. Wyk?ady dla doros?ych wyg?osi? rabin Avraham Latapiat, wys?annik Shavei Israel w Chile i jego ?ona, Rabbanit Esther Miriam Latapiat. Zorganizowano tak?e specjalne zaj?cia z hebrajskiego i tefilah (modlitwy).

To by? niesamowity program, a uczestnicy zg?osili, ?e czuj? si? pobudzeni i duchowo przygotowani na ?wi?ta.

PREZENTY DLA SPO?ECZNO?CI OD IZRAELA SHAVEI Z OKAZJI ROSZ HASZANAH

PREZENTY DLA SPO?ECZNO?CI OD IZRAELA SHAVEI Z OKAZJI ROSZ HASZANAH

W oczekiwaniu na Rosz Haszana Shavei Israel zapewni? swoim spo?eczno?ciom w r??nych cz??ciach ?wiata mi?e prezenty, kt?re pomog?y im przygotowa? si? do tego wyj?tkowego ?wi?ta. Na przyk?ad ?ydzi z ?odzi, Gda?ska i Wroc?awia otrzymali zupe?nie nowe machzorim (modlitewniki) na Wielkie ?wi?ta, z kt?rych b?d? mogli korzysta? podczas modlitw.

Ponadto izraelska sie? supermarket?w Supersol przekaza?a Shavei Israel 60 000 szekli w formie kupon?w na ?ywno?? na ?wi?to Rosz Haszana, kt?re znalaz?y si? w r?kach cz?onk?w spo?eczno?ci z Bnei Menasze, Bnei Anousim oraz Subbotnik?w – ?ydowskich imigrant?w w Izraelu. Dzi?ki temu ich ?wi?ta b?d? jeszcze pe?niejsze i nieco s?odsze.

?WI?TO ROSZ HASZANA NA ?WIECIE

?WI?TO ROSZ HASZANA NA ?WIECIE

W tym tygodniu wsp?lnoty Shavei Israel w ro?nych miejscach ?wiata tak jak i inne spo?eczno?ci ?ydowskie ?wi?towa?y pocz?tek nowego, 5780 roku ?ydowskiego – Rosz Haszana. Od Ekwadoru i Kolumbii po Portugali? i Polsk?, ludzie gromadzili si? w synagogach i domach kultury, aby s?ucha? d?wi?ku szofaru i uczestniczy? we wsp?lnych posi?kach Rosz Haszanowych ze specjalnym jedzeniem symbolizuj?cym b?ogos?awie?stwa nadchodz?cego roku.

Shavei Israel ?yczy wszystkim udanego roku pe?nego dobrobytu i inspiracji!

Zobacz zdj?cia