Rosz Haszana – ?wi?to rozdwojonej ja?ni?

Rosz Haszana – ?wi?to rozdwojonej ja?ni?

Czy powinni?my p?aka? w tym dniu lub radowa? si?? Czy Rosz Haszana to dzie? przepe?niony l?kiem i dr?eniem, a mo?e rado?ci? i ?wi?towaniem? By? mo?e zrozumienie nazwy tego dnia da nam lepszy wgl?d i pomo?e nam odpowiedzie? na to pytanie.

Interesuj?ce jest to, ?e fraza Rosz Haszana w zasadzie nie pojawia si? w Torze! (chocia? pojawia si? w rozdziale 40 Ezechiela, ale nie odnosz?cym si? do tego ?wi?ta). Zamiast tego ten dzie? nazywa si? “Jom Truah”, Zichron “Truah” lub “Szabaton Zichron Truah” – wszystko zwi?zane z d?wi?kiem Shofaru.

Mimo to rabini przypisali temu dniu imi? Rosz Haszana. Czemu? ROSH w Torze ma dwa r??ne znaczenia: 1. Po pierwsze. 2. Najlepsze! Z jednej strony celebrujemy “pierwszy”, pocz?tek nowego roku, szans? na rozpocz?cie od nowa z czystym kontem. To reprezentuje pogl?d, ?e Rosz Haszana jest dniem pokuty, dniem, w kt?rym B?g os?dza ?wiat i okre?la, jaki rodzaj roku b?dziesz mia?. Musisz ci??ko pracowa? i przygotowa? si? duchowo na ten dzie?, poniewa? jest to “pierwszy dzie? reszty twojego ?ycia”. Jest to r?wnie? pocz?tek “dziesi?ciu dni pokuty”, kt?ra ma sens, poniewa? jest to czas, w kt?rym B?g was os?dza i okre?la, jak b?dzie wygl?da? wasz rok.

Read more

D?cie w szofar w Indiach

W tym roku w Indyjskim Zion Torah Center duch ?wi?ta Rosz Haszana prawdziwie wszed? we wsp?lnot?.

Liderzy spo?eczno?ci ?ydowskiej w Erode Samuel i Anne Devasahayam przes?ali nam ten film , kt?ry przedstawia d?cie w bardzo du?y szofar. D?to w niego w?a?nie we wspomnianeymCentrum Syjonizmu, kt?re liczy 1500 cz?onk?w.

W 2001 roku pastor Samuel u?wiadomi? sobie, ?e judaizm jest prawdziw? drog? do Boga. Dziesi?? lat p??niej przekszta?ci? swoje dawne zgromadzenie chrze?cija?skie w spo?eczno?? przestrzegaj?c? praw Tory.

M??czy?ni nosz? kipy i s? obrzezani, ka?de drzwi zdobi pi?kna mezuza, a spo?eczno?? przestrzega szabatu oraz wszystkich ?wi?t ?ydowskich oraz praw koszerno?ci.

Opr?cz dmuchania w szofar Centrum ?ydowskie Tory b?dzie go?ci? kilka izraelskich rodzin w okresie Wielkich ?wi?t zaczynaj?c od Jom Kippur, kt?re zaczyna si? w tym tygodniu i kontynuuj?c przez ca?y okres Sukot.