“Emisariusz Shavei Israel prowadzi sw?j pierwszy ?lub w El Salvadorze?

“Emisariusz Shavei Israel prowadzi sw?j pierwszy ?lub w El Salvadorze?

Dzie? 9 pa?dziernika by? szczeg?lny i wyj?tkowy! W Beit Israel w San Salvador w?r?d szcz??liwej atmosfery odby?a si? wielka uroczysto??. Rabin Elisha Salas, kt?ry niedawno rozpocz?? dzia?alno?? jako wys?annik Shavei Israel dla lokalnej spo?eczno?ci Bnei Anousim, podzieli? si? zdj?ciami z tych niesamowitych wydarze?. Read more