Paraszat Jitro

Paraszat Jitro

Co ??czy fakt otrzymania Tory przez Dzieci Izraela z Jitro, kap?anem Midianu? To pytanie zawsze przychodzi do mnie wraz z Parsz? tego tygodnia. Przyjrzyjmy si? Jitro i jego roli w tej Parszy. Tora m?wi, ?e by? kap?anem Midianu, a nasza tradycja przekazuje, ?e by? ?wiatowej klasy ekspertem w dziedzinie ba?wochwalstwa. Na pocz?tku Parszy odrzuca to wszystko i przechodzi na Judaizm. Zaraz potem widzi Moj?esza s?dz?cego ludzi i zwraca mu uwag?, ?e spos?b w jaki to robi nie s?u?y ani Moj?eszowi, ani ludziom. Proponowane przez niego innowacje s? tak oczywiste, ?e mo?na by zapyta? dlaczego Moj?esz sam na nie nie wpad? i dlaczego Tora w og?le zajmuje si? informowaniem nas o owych zmianach?

Dlaczego Moj?esz os?dza? Dzieci Izraela samotnie? Nauczy? si? tego w Egipcie, tak w?a?nie robi? J?zef (Bereszit 42:6). Panuj?cy w Egipcie rz?dzi? samodzielnie, tylko on mia? dost?p do w?adzy. Gdy Jitro krytykuje Moj?esza, nie wskazuje mu bardziej efektywnego systemu, m?wi, ?e nie tylko wolno mu, ale wr?cz powinien wprowadzi? zmiany. Jitro przychodzi, by powiedzie? Moj?eszowi, ?e nie system, ale ludzie s? ?wi?ci. S?u?enie systemowi to ba?wochwalstwo, s?u?enie ludziom to pocz?tek s?u?by B!gu. Dop?ki jeste?my zdeterminowani, by robi? rzeczy tak, jak zawsze, poniewa? zawsze tak robili?my, nigdy nie b?dziemy w stanie s?u?y? B!gu. Histori? Jitro poznajemy zanim B!g przekazuje nam Tor?. Uczy nas ona, ?e nie ma systemu, kt?ry by?by z natury ?wi?ty. I tylko gdy jeste?my ch?tni, by odwr?ci? do g?ry nogami spos?b w jaki zawsze dzia?amy, mo?emy przyj?? Tor?.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua

t?um. Jojo Wrze?niowska

Paraszat Miszpatim

Paraszat Miszpatim

Tydzie? temu rozpocz?? si? miesi?c Elul. Ju? za chwil? przywitamy nowy rok. Patrz? na Tor?, kt?r? teraz studiuj?, przez pryzmat nadchodz?cego Dnia S?du. W tym tygodniu Parsza rozpoczyna si? stwierdzeniem, ?e musimy mie? s?dzi?w i urz?dnik?w. Innymi s?owy m?wi nam, ?e sami s?dziowie nie wystarczaj?. Tak bardzo jak lubimy dyskutowa? i decydowa? co jest prawe, tak bardzo nie ma to sensu bez aparatu wykonawczego. By?my mogli zmieni? si? w takcie miesi?ca Elul, musimy zrobi? co? wi?cej ni? tylko zrewidowa? nasze ?ycie i oceni? czyny. Potrzebujemy podj?? konkretne dzia?ania, kt?re wynikaj? z tego, co sobie podczas przegl?du ?ycia u?wiadomili?my i co zrozumieli?my. Musimy ugruntowa? duchowe przebudzenie w codziennej pracy. Potrzebujemy wzmocni? nasz samokrytycyzm poprzez samorealizacj?.  

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua