Paraszat Chaje Sara

Paraszat Chaje Sara

W tym tygodniu obchodzimy setn? rocznic? ?mierci Szymona An-skiego, tw?rcy ?Dybuka?, jednego z najbardziej znamienitych dzie? ?ydowskiej kultury. By?a to sztuka, p??niej film niezwyk?a, poniewa? uda?o jej si? wznie?? na scen? nas i nasz? ?ydowsko??. Jak? tajemnic? uchwyci?? Umarli ?ydzi nie pozostan? martwi. Ka?dego ranka, gdy wypowiadam b?ogos?awie?stwo Tory, s?ysz? g?os mojego taty recytuj?cego je ?piewnie wraz ze mn?. Gdy studiuj? Gemar?, s?ysz? jak Abaje i Rawa spieraj? si? ze sob?, podczas gdy Raszi i Rabenu Tam dyskutuj? o znaczeniu ich sporu. Kiedy b?ogos?awi? swoje dzieci, s?ysz? g?os Naszego Ojca Jakuba b?ogos?awi?cego swoje wnuki dok?adnie tymi samymi s?owami. Umarli ?ydzi po prostu nie mog? milcze?, wo?aj? by? ich pami?ta?, by mogli nas uczy?, wo?aj? o sprawiedliwo??.

Parsza w tym tygodniu opowiada o pierwszych zmar?ych ?ydach i o tym jak Sara odmawia milczenia. Sara umiera na pocz?tku Parszy, a mimo to jej wp?yw jest na tyle du?y, ?e na ko?cu Parszy Rebeka – synowa, kt?rej nigdy nie spotka?a – pod??a jej drog?, a nawet zamieszkuje jej namiot. ?mier? Sary nie jest wyj?ciem z historii, zapewnia jej raczej g??wn? rol? w naszej opowie?ci. Poprzez ?ycie zgodne z wizj? Abrahama i wpajaniu jej synowi Izaakowi, Sara sprawi?a, ?e jej s?owa i czyny s? tak samo ponadczasowe jak B!g, kt?remu s?u?yli.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua

T?um. Jojo Wrze?niowska

Paraszat Chajej Sara – Otrz??ni?cie si? po ?mierci i kontynuacja ?ycia

Paraszat Chajej Sara – Otrz??ni?cie si? po ?mierci i kontynuacja ?ycia

Parszat Chajej Sara zaczyna si? eufemistyczne sugeruj?c, ?e to nie jest opowie?? o ?mierci Sary lecz o jej ?yciu. To wa?ny przekaz Tory dotycz?cy afirmacji ?ycia. ?ycie jest darem, kt?ry mamy ceni?, strzec, stara? si? ?y? jak najpe?niej w czasie, kt?ry B?g nam da? na Ziemi. Abraham, po wie?ci o ?mierci swojej ukochanej ?Sary, ?egna j? s?owami, p?acze, przechodzi ?a?ob?, a nast?pnie powstaje i kontynuuje ?ycie, aby w jak najwi?kszym stopniu upami?tni? swoj? ?on? i jej misj? ? poprzez zdobycie w?asnego kawa?ka ziemi w Erec Israel. R?wnie? Abraham odchodzi w tej pardzy. Na to po?wi?cony jest tylko jeden werset stwierdzaj?cy jego ?mier?. Tak jakby Tora chcia?a nam przekaza?, ?e samo ?ycie Abrahama oraz kontynuacja i rozw?j nast?pnego pokolenia ma pierwsze?stwo przed ?mierci?.To w?a?nie reprezentuje istot? naszej Parszt i istot? ?ycia naszych najwi?kszych przyw?dc?w, Abrahama i Sary. To wskaz?wka jak w naszym ?yciu ma si? wyra?a? odpowiedzialno?? wobec naszych rodzin i wsp?lnot.

W tym ?wietle bardzo trudno jest zignorowa? fakt, ?e w tym tygodniu Stany Zjednoczone do?wiadczy?y g??boko wstrz?saj?cej tragedii. Masakra o?miu ?yd?w celebruj?cych Brit? Mil? w synagodze w Pittsburghu zmusi?a gminy ?ydowskie do zrewidowania w?asnego poczucia bezpiecze?stwa i otworzy?a stare rany antysemityzmu, kt?re jak wielu ameryka?skich ?yd?w dot?d s?dzi?o by?y ju? tylko przesz?o?ci?.

Kilka dni p??niej w Izraelu mia?a miejsce straszna tragedia na autostradzie ko?o Morza Martwego, gdzie w jednym samochodzie zgin??a ca?a rodzina. Straszliwy wypadek, kt?ry wci?? jest przedmiotem ?ledztwa, doprowadzi? do tragicznej rzeczywisto?ci, ?e dw?ch rodzic?w i sze?cioro ich dzieci ju? nie istnieje.

Read more

Paraszat Chajej Sara – Zawsze patrz w przysz?o??

Paraszat Chajej Sara – Zawsze patrz w przysz?o??

Zaskakuj?ce, ?e pod koniec poprzedniej paraszy, czyli paraszy Wajera, zaraz po zwi?zaniu Izaaka, otrzymujemy pozornie nieistotn? informacj? o dzieciach brata Abrahama i ich potomkach. W?r?d nich by?a Rebeka, kt?ra p??niej zosta?a ?on? Izaaka. Nast?pn? parasz? otwiera ?mier? Sary.

Baal Haturim (Jacob Ben Asher 1269-1343 zmar?y w ?Toledo w Hiszpani, kt?ry napisa? jedn? z najwa?niejszych ksi??ek omawiaj?cych Halach?, zwan? “Tur”) zauwa?a, ?e najpierw dowiadujemy si? o narodzinach Rebeki, zanim czytamy wie?? o ?mierci Sary. Przed zachodem s?o?ca Sary jeste?my ?wiadkami wschodu s?o?ca Rebeki.

Read more